Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku / zapytania ofertowe

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych

w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w związku z postępowaniem mającym na celu udzielenie zamówienia.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) uprzejmie informujemy, iż:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa;

2)     Inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk (inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl);

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

4)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej - PZP). Jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;

5)     Posiada Pani/Pan:

a) prawo dostępu do treści swoich danych;

b) prawo ich sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, a także naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6)     Nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych;

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

7)     Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

8)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT;

9)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 PZP, a także podmioty prowadzące kontrole zamówień publicznych w NFOŚiGW, tj. w szczególności: Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwa, Urząd Zamówień Publicznych;

10)   Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

11)   Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

____________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z postanowieniami wynikającymi z zapytania ofertowego oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2021

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Zamówienie na:

zainstalowanie i dzierżawa na okres 12 miesięcy kalendarzowych od dnia 01.08.2021 r. 2 szt. urządzeń czyszcząco-polerującego obuwie model POLIFIX 2 w recepcjach budynków 1a i 3a przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa.

Termin składania ofert do 02.07.2021 r. godz. 15.00

Proszę o składanie ofert na adres:

jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl

Ewentualne pytania kierować do:

Jerzy Wasilewski - tel. kom. 660-400-718

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na usługę Archiwizacji dokumentacji materiałów archiwalnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

ZAPYTANIE

w celu oszacowania wartości zamówienia

 

 • Zamawiający:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa (02-673),
ul. Konstruktorska 3A.

 • Nazwa zamówienia:

Archiwizacja dokumentacji materiałów archiwalnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • Przedmiot i zakres robót

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia

 • Termin realizacji

Termin realizacji maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia rozliczany będzie miesięcznie na podstawie zaakceptowanych spisów zdawczo – odbiorczych przez Zamawiającego

Oferty prosimy składać na adres gizela.knysz@nfosigw.gov.pl do 25 czerwca 2021 r., do godz. 14.00.

Dokumenty

form_ofertowy.docx
form_ofertowy.docx - (170,38 KB) FORM OFERTOWY
opis_przedmiotu_zamowienia_.docx
opis_przedmiotu_zamowienia_.docx - (169,93 KB) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie bieżącej konserwacji sześciu dźwigów osobowych zainstalowanych
w budynkach NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie.

 

Oferty prosimy składać na adres jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl do 11 czerwca 2021 r., do godz. 14.00.

Dokumenty

form-ofertowy.docx
form-ofertowy.docx - (168,93 KB)
opz-windy-1020.docx
opz-windy-1020.docx - (171,2 KB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

usługę realizacji szkoleń i konferencji on-line, w tym nagranych w studio, oraz montażu filmów ze szkoleń i konferencji na potrzeby NFOŚiGW

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja szkoleń, konferencji on-line w czasie rzeczywistym i w studiu oraz montaż materiału wideo ze szkoleń i konferencji, a także nagranie i montaż wideo-zapowiedzi na potrzeby NFOŚiGW w 2021 r., zgodnie z założeniami z poniżej zamieszczonego OPZ.

Sposób przygotowania ofert:

Oferta musi być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym, podpisanym przez osobę upoważnioną i zawierać ofertę cenową netto i brutto za realizację zamówienia, przesłana w formie skanu.

Termin nadsyłania ofert:

Oferty należy przesyłać do dnia 1.06.2021 r., do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie wysłania maila) na adres joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

Rozstrzygnięcie

Została wybrana oferta

 • Oferta SOFTHAR Janusz Karaś

  SOFTHAR Janusz Karaś

  Bytom

  73679,95 PLN

Pozostałe oferty

Liczba wyników: 15

 • Oferta BSC AV Sp. z o.o.

  BSC AV Sp. z o.o.

  Warszawa

  168633,00 PLN
 • Oferta Cast LIVE Karolina Opęchowska

  Cast LIVE Karolina Opęchowska

  Wrocław

  93000,00 PLN
 • Oferta Expertlab sp. z o.o. sp. k.

  Expertlab sp. z o.o. sp. k.

  Warszawa

  212777,70 PLN
 • Oferta Ibento sp. z o.o.

  Ibento sp. z o.o.

  Warszawa

  163449,66 PLN
 • Oferta KGH.EC SP. Z 0.0.

  KGH.EC SP. Z 0.0.

  Katowice

  158670,00 PLN
 • Oferta Perfect Image Jolanta Gogolewska-Kosińska

  Perfect Image Jolanta Gogolewska-Kosińska

  Warszawa

  343170,00 PLN
 • Oferta PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba

  PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba

  Warszawa

  87945,00 PLN
 • Oferta SUN & MORE SP. Z O.O.

  SUN & MORE SP. Z O.O.

  Szczecin

  218940,00 PLN
 • Oferta The Legend Studio Sp. z o.o.

  Odrzucona

  The Legend Studio Sp. z o.o.

  Warszawa

  41205,00 PLN
 • Oferta TViP sp. z o.o.

  TViP sp. z o.o.

  Warszawa

  234930,00 PLN
 • Oferta VCV SYSTEMS sp. z o.o.

  VCV SYSTEMS sp. z o.o.

  Warszawa

  155595,00 PLN
 • Oferta VMORIS AGENCY STREFA EFEKTYWNEGO MARKETINGU Magdalena Samulak-Banaszczyk

  VMORIS AGENCY STREFA EFEKTYWNEGO MARKETINGU Magdalena Samulak-Banaszczyk

  Ożarów Mazowiecki

  130995,00 PLN
 • Oferta Workin Sp. z o.o.

  Workin Sp. z o.o.

  Warszawa

  157415,00 PLN
 • Oferta Wytwórnia Videofilmów Video Kadr Jacek Niewadzi

  Wytwórnia Videofilmów Video Kadr Jacek Niewadzi

  Kielce

  137637,00 PLN
 • Oferta Z Winyla Michał Patyra

  Z Winyla Michał Patyra

  Świdnik

  165000,00 PLN

Dokumenty

opz_szkolenia_konferencje_on-line_montaz_nfosigw_01.06.2021.pdf
opz_szkolenia_konferencje_on-line_montaz_nfosigw_01.06.2021.pdf - (557,68 KB) OPZ szkolenia konferencje on-line montaż NFOŚiGW 01.06.2021
wzor_umowa_szkolenia_i_konferencje_on-line_nfosigw_01.06.2021.pdf
wzor_umowa_szkolenia_i_konferencje_on-line_nfosigw_01.06.2021.pdf - (594,55 KB) Wzór umowa szkolenia i konferencje on-line NFOŚiGW 01.06.2021
zal_1_do_opz_nagranie_szkolenia_online_i_montaze_formularz_ofertowy_01.06.2021.docx
zal_1_do_opz_nagranie_szkolenia_online_i_montaze_formularz_ofertowy_01.06.2021.docx - (81,27 KB) zal 1 do opz nagranie szkolenia online i montaze formularz ofertowy 01.06.2021

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A.

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do dnia  19.05.2021r. na adres mailowy: administracja@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 459 06 17

Informacja o wybranym wykonawcy na:

„ Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A”

 

Rozstrzygnięcie

Nazwa, cena oferty, termin realizacji:

JKMS Justyna Stępnik, za cenę 33 665,10 zł brutto, z terminem realizacji 7 dni roboczych.

Dokumenty

zal_nr_1_ipu.pdf
zal_nr_1_ipu.pdf - (570,05 KB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania ofert na:

usługę realizacji szkoleń i konferencji on-line, w tym nagranych w studio, oraz montażu filmów ze szkoleń i konferencji na potrzeby NFOŚiGW

zgodnie z założeniami zamieszczonymi w załączonym opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).

Oferta musi być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym (Zał. 1 do OPZ, poniżej), podpisanym przez osobę upoważnioną i zawierać ofertę cenową netto i brutto za realizację zamówienia.

Termin nadsyłania ofert

Oferty należy przesyłać w formie skanu do dnia 07.05.2021 r. na adres joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W związku z pytaniem potencjalnego oferenta wskazanym poniżej:

Pytanie nr 1, data wysłania 2021-04-29, data opublikowania 2021-04-30
W związku z opublikowaniem zaproszenia do składania ofert na „usługę realizacji szkoleń i konferencji on-line, w tym nagranych w studio, oraz montażu filmów ze szkoleń i konferencji na potrzeby NFOŚiGW”, mam zapytanie o miejsca, gdzie będą realizowane nagrania z konferencji (od 20-40), czy będą w obrębie Warszawy, jeżeli nie to w jakiej lokalizacji?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyjaśnia, że przewidziane w zapytaniu ofertowym montaże nagrań ze szkoleń i konferencji w liczbie od 20 do 40, zgodnie z OPZ, będą przeprowadzone on-line i nagrane przez Zamawiającego na ogólnodostępnej platformie, za pomocą której Zamawiający zrealizuje szkolenie / konferencję on-line na własny koszt, a następnie te nagrania przekaże Wykonawcy do montażu (post produkcja). Wobec powyższego nie ma znaczenia miejsce przeprowadzenia szkoleń i konferencji on-line przez Zamawiającego, w liczbie od 20 do 40, ponieważ zakres zamówienia w tej części obejmuje tylko montaż (post produkcja) przekazanych przez Zamawiającego materiałów filmowych. 

Pytanie nr 2, data wysłania 2021-05-04, data opublikowania odpowiedzi 2021-05-06
W treści formularza pozycja: Montaż (post produkcja) wycena ma dotyczyć wyłącznie materiałów już nagranych przez Zamawiającego i dostarczonych Wykonawcy, tak? Czy te opracowania montaż ma również uwzględniać dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, po przez dodanie napisów?

Odpowiedź nr 2
Zmawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia usługi samego montażu dot. od 20 do 40 materiałów filmowych, które na własny koszt i samodzielnie nagra Zamawiający i udostępni Wykonawcy do zmontowania (post produkcji). W formularzu ofertowym pole zatytułowane „Montaż (post produkcja)” dotyczy opisanych powyżej usług dla max. 40 nagrań przekazanych przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdza, że te materiały zmontowane przez Wykonawcę muszą zawierać napisy, czyli dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Pytanie nr 3, data wysłania 2021-05-04, data opublikowania odpowiedzi 2021-05-06
Czy lokalizacja studia nagraniowego ma znaczenie skoro wykonawca ma własne studio ale jest ono oddalone większą odległość od siedziby Zamawiającego? I czy ta odległość ma być liczona w linii prostej?

Odpowiedź nr 3
Zmawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lokalizacja studia nagraniowego ma znaczenie i musi się znajdować w odległości wskazanej w OPZ, tj.: „Szkolenia w studiu Wykonawcy oddalonym od siedziby Zamawiającego o maksymalnie 5 km”. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że odległość może być zmierzona w linii prostej od siedziby Zamawiającego.

Pytanie nr 4 data wysłania 2021-05-05, data opublikowania odpowiedzi 2021-05-06
Nasze studio zlokalizowane jest niecałe 9 km od ulicy Konstruktorskiej, czy dyskwalifikuje nas to? Jeśli nie, to będę wdzięczna za udzielenie informacji:
- ile osób na raz będzie „na scenie” w studio, podczas konferencji online- to determinuje rozmiar studia i potrzebny sprzęt, a zatem cenę
- czy dobrze rozumiem, że montaże będą odbywały się później na podstawie tych materiałów? Skoro konferencji mamy maksymalnie 10 a montaży max. 40?
- jaki jest budżet przeznaczony na to zlecenie ?
- do której godziny 7 maja należy wysłać ofertę?
- czy oferta musi być podpisana podpisem elektronicznym?

Odpowiedź nr 4
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia lokalizacja studia nagraniowego musi się znajdować w odległości wskazanej w OPZ, tj.: „Szkolenia w studiu Wykonawcy oddalonym od siedziby Zamawiającego o maksymalnie 5 km.
-  Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający planuje od 1 do 4 prelegentów, przy czym planuje, że jednocześnie może występować 2 prelegentów.
-  Zamawiający wyjaśnia, że będą dwa rodzaje materiałów filmowych do montowania. Pierwsze to materiały nagrane przez wykonawcę w studio wykonawcy w liczbie od 6 do 10. Drugie montaże od 20 do 40 (post produkcja) to montaże materiałów nagranych przez Zamawiającego na jego koszt dostarczone Wykonawcy.
-  Zamawiający informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia może być udostępniona każdemu Wykonawcy po terminie otwarcia ofert.
-  Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oferty należy przesyłać do końca dnia 7.05.2021 r. Decydująca będzie data wpływu oferty na maila Zamawiającego, podanego w OPZ.
-  Zamawiający wyjaśnia, że oferta może  być podpisana podpisem elektronicznym lub  w formie skanu z podpisem odręcznym przez osobę upoważnioną.

Pytanie nr 5, data wysłania 2021-04-30, data opublikowania odpowiedzi 2021-05-06
Czy napisy z wypowiedziami prelegentów i lektorów jako warunek dostosowania materiału do osób z niepełnosprawnościami ma być zarówno przy materiałach z nagrań w studio jak i tych konferencji online nagrywanych przez Państwa? Jeśli tak to czy można wydłużyć termin przekazania nagranego szkolenia w naszym studio powyżej 2 dni?

Odpowiedź nr 5
Tak. Zamawiający informuje, że wszystkie materiały zmontowane przez Wykonawcę muszą zawierać napisy, czyli dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia czasu na montaż materiału ze szkoleń i konferencji on-line nagranych w studio. 

Pytanie nr 6, data wysłania 2021-04-30, data opublikowania odpowiedzi 2021-05-06
Ile maksymalnie osób w jednym czasie będzie występować w studio?

Odpowiedź nr 6
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający planuje od 1 do 4 prelegentów, przy czym planuje, że jednocześnie może występować 2 prelegentów.

Pytanie nr 7, data wysłania 2021-04-30, data opublikowania odpowiedzi 2021-05-06
Czy oprócz prelegentów w studio będziemy się łączyć również z jakimiś online? Jeśli tak, to ilu takich prelegentów Państwo przewidujecie?

Odpowiedź nr 7
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość połączenia prelegenta on-line, ale preferuje nagranie wszystkich prelegentów w studio.

Pytanie nr 8, data wysłania 2021-04-30, data opublikowania odpowiedzi 2021-05-06
Jeśli chodzi o platformę to czy możemy zaproponować Meeting 15 czy też mają Państwo jakieś inne preferencje?

Odpowiedź nr 8
Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje narzędzia do realizacji szkoleń i konferencji on-line. 

Pytanie nr 9, data wysłania 2021-04-30, data opublikowania odpowiedzi 2021-05-06
Możliwość zadawania pytań przez uczestników – czy wystarczy, że będzie to tekstowe zadawanie pytań?

Odpowiedź nr 9
Zamawiający nie wskazuje formy realizacji, ale preferuje możliwość zadawania pytań poprzez czat.

Pytanie nr 10, data wysłania 2021-04-30, data opublikowania odpowiedzi 2021-05-06
Czy jest szansa na wcześniejsze uzyskanie terminów szkoleń u nas w studio niż na 7 dni wcześniej, ponieważ może być problem z dostępnością?

Odpowiedź nr 10
Zamawiający informuje, że w przypadku szkoleń i konferencji w studiu o terminach Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Pytanie nr 11, data wysłania 2021-04-30, data opublikowania odpowiedzi 2021-05-06
Z jakim wyprzedzeniem dowiemy się o montażu ze szkoleń online wykonywanych przez Państwa?

Odpowiedź nr 11
Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca otrzyma informację o planowanych szkoleniach i konferencjach na cały okres trwania umowy po jej podpisaniu, ale terminy te mogą ulec zmianie.

Pytanie nr 12, data wysłania 2021-04-30, data opublikowania odpowiedzi 2021-05-06
Modyfikacja filmów do 5 razy – czy to dotyczy zarówno montażu materiału z nagrań szkoleń w naszym studio jak i zapowiedzi wideo oraz montaży z konferencji online wykonywanych przez Państwa?

Odpowiedź 12
Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 5-krotne modyfikacje zmontowanego materiału dotyczą filmów nagranych w studio przez Wykonawcę.

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie z powodu złożenia ofert przekraczających wymagany Ustawą Pzp próg. Ranking ofert poniżej.

 

Lp.

Nazwa firmy

Punkty

1

KGH.EC SP.Z O. O

51,09 pkt.

2

PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba

39,39 pkt.

3

TViP sp. z o.o.

 

46,05 pkt.

4

VCV SYSTEMS sp. z o.o.

93,76 pkt.

5

BSC AV Sp. z o.o.

67,59 pkt.

6

2.6.        Ibento Sp. z o. o.

70,25 pkt.

7

Symposium Cracoviense Sp. z o.o.

28,62 pkt.

8

Sun & More sp. z o.o.

68,84 pkt.

9

PERFECT IMAGE Jolanta Gogolewska-Kosińska

51,49 pkt.

10

Wytwórnia Videofilmów Video Kadr Jacek Niewadzi

92,17 pkt.

11

Media Mine Sp. z o.o.

90,18 pkt.

12

Workin Sp. z o.o.

100 pkt.

 

Zamówienie na zapewnienie licencji umożliwiającej korzystanie z oprogramowania Jira.

Termin składania ofert: 28.04.2021 godz. 13.00

Ofertę należy złożyć przy wykorzystaniu załączonego formularza ofertowego.

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu: Zbigniew Pawelec zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl, tel. 724 700 584.

Szczegóły zamówienia w załącznikach.

Dokumenty

projekt_umowy_jira.zip
projekt_umowy_jira.zip - (82,59 KB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę konserwacji i napraw urządzeń wewnątrzzakładowej sieci telefonicznej znajdującej się w biurze NFOŚiGW.

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do dnia 05.05.2021r.  do godz. 9˚˚ na adres mailowy: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Elżbieta Sekulska, e-mail: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl    , tel. (22) 45 90 667.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę mycia elewacji i okien budynków NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A, 3A (o łącznej powierzchni 12.247 m²)

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do dnia  19.04.2021 r. do godz. 15˚˚ na adres mailowy: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Elżbieta Sekulska, e-mail: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl, tel. (22) 45 90 667.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup urządzeń drukujących

Oferty można składać do dnia 2021-04-09 11:00:00 na adres mailowy: adrian.lubanski@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Adrian Lubański, e-mail: adrian.lubanski@nfosigw.gov.pl

 

 1. Zapytanie ofertowe

  Pobierz
 2. Formularz ofertowy - w wersji edytowalnej do wykorzystania

  Pobierz
 3. Postanowienia umowy

  Pobierz
 4. Załącznik do Postanowień Umowy - OPZ

  Pobierz
 5. Załącznik do Postanowień Umowy - Klauzula informacyjna

  Pobierz
 6. Protokół odbioru - wzór

  Pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-03-31, data opublikowania 2021-04-02

Dot. Poz. 2 OPZ Wielofunkcyjne, laserowe urządzenie monochromatyczne A3 (1 szt.) Czy w przypadku dwóch uniwersalnych kaset na 500 arkuszy, Zamawiający zaakceptuje obsługę papieru o gramaturze w zakresie 60-163 g/m2 przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie. Minimalny zakres to: od 70 do 200 g/m2 - z kasety

Pytanie numer 2:

dot. I Drukarka monochromatyczna A3

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie drukujące z szybkością 50 str / min? Zmiana szybkości wydruku będzie praktycznie niezauważalna, a pozwoli na zaoferowanie większej gamy produktów, jak również znacząco wpłynie na konkurencyjność ceny.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie. Minimalna prędkość druku to 52 (str./min).

Pytanie numer 3:

dot. I Drukarka monochromatyczna A3

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia z czasem wydruku pierwszej strony 6,8s?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie. Czas wydruku pierwszej strony to max. 6 sekund.

Pytanie nr 4

Dotyczy wymogu :

- drukowanie z emulatora systemu DOS (DOSBOX) z programów 16-bitowych - dotyczy drukowania na zamawianych urządzeniach udostępnianych w sieci lokalnej przez usługi drukowania i udostępniania drukarek Active Directory Windows Server 2012R2, 2016 i 2019;

Poprosiłbym o wyjaśnienie w jaki sposób programy 16bitowe korzystające z emulatora systemu DOS komunikują się z drukarkami. Czy wymaganiem jest sterownik drukarki 16bit czy wystarczą sterowniki 32/64bit dla systemu operacyjnego, na którym jest zainstalowany emulator? Zapis sugeruje, że wykorzystywany jest emulator systemu DOS, który korzysta ze sterowników oraz usług wspieranych przez system operacyjny (a nie emulator czy programy w nim zawarte), na którym jest zainstalowany. W takim przypadku wykonawca nie ma wpływu na sposób działania mechanizmów pomiędzy emulatorem systemu DOS a bazowym systemem operacyjnym, przez co zapis o kompatybilności emulatora oraz programów 16bit z kopiarką byłby bezzasadny.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Programy DOS-owe Zamawiającego działające w emulatorze DosBox komunikują się z drukarka poprzez przechwycenie portu LPT1 poleceniem Net Use LPT1 \\”drukarka sieciowa”

Według wiedzy Zamawiającego, do drukowania z programów DOS-owych nie mają znaczenia sterowniki dla systemu Windows. Najważniejsza w drukowaniu z programów DOS-owych jest emulacja języków PCL i PostScript przez drukarkę. Zamawiający nie spotkał się do tej pory z drukarkami laserowymi uniemożliwiającymi opisane w wymaganiach drukowanie. Drukarki atramentowe GDI nie zapewniają takiej funkcjonalności.

Rozstrzygnięcie

Została wybrana oferta MBA System Sp. z o.o., Warszawa, Cena 95694,00 PLN

Pozostałe 3 oferty

1. Oferta BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna, Płock, Cena 157337,91 PLN

2. Oferta FAXONIX s.c., Warszawa, Cena 122987,70 PLN

3. Oferta Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Polska, Cena 132175,80 PLN


 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług wsparcia i rozwoju portalu internetowego mojprad.gov.pl.

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do dnia 17.03.2021 godz. 12.00. na adres mailowy: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Zbigniew Pawelec, e-mail: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

ogloszenie_wsparcie_portal_mojprad_2021.docx
ogloszenie_wsparcie_portal_mojprad_2021.docx - (44,38 KB) Ogloszenie wsparcie portal MojPrad 2021
formularz_ofertowy_wsparcie_portal_mojprad_2021.docx
formularz_ofertowy_wsparcie_portal_mojprad_2021.docx - (41,56 KB) Formularz ofertowy wsparcie portal MojPrad 2021
projekt_umowy_moj_prad_2021.zip
projekt_umowy_moj_prad_2021.zip - (1,1 MB) projekt UMOWY Moj Prad 2021

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę urządzeń z przeznaczeniem do zabezpieczenia przeciwepidemicznego

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do końca dnia 10.03.2021 r. na adres mailowy: administracja@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 459 06 17

Dokumenty

formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (18,37 KB) Formularz ofertowy
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (799,39 KB) Opis przedmiotu zamówienia
odpowiedzi_na_pytania.pdf
odpowiedzi_na_pytania.pdf - (587,13 KB) Odpowiedzi na pytania

Naprawa i serwis 9 samochodów służbowych

Przedmiotem prowadzonego rozeznania rynku jest usługa serwisu 9 samochodów służbowych należących do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmująca serwisy gwarancyjne oraz nieprzewidziane naprawy, w ramach przeznaczonych przez Zamawiającego na ten cel środków finansowych.

Oferty należy składać do 15.03.2021 r. godz.12:00 na adres e-mail: administracja@nfosigw.gov.pl

Informacja o wybranym wykonawcy na:

„Usługę serwisu 9 samochodów służbowych należących do NFOŚiGW”

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, cena oferty:

Porsche Inter Auto Warszawa ul. Sekundowa 1, 02-178 Warszawa, za cenę 246,50 zł brutto/rg oraz 15% upust od ceny cennikowej podzespołów i części zamiennych

Dokumenty

formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (16,93 KB) Formularz
ipu_js.pdf
ipu_js.pdf - (483,49 KB) Istotne Postanowienia Umowy
opis_przedmiotu_zamowienia_2.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia_2.pdf - (602,91 KB) Opis przedmiotu zamówienia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę hostingu oraz wsparcia i rozwoju portalu internetowego doradztwo-energetyczne.gov.pl.

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do dnia 11.03.2021 godz. 12.00. na adres mailowy: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Zbigniew Pawelec, e-mail: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

ogloszenie_hosting_i_wsparcie_portal_doradcow_2021.docx
ogloszenie_hosting_i_wsparcie_portal_doradcow_2021.docx - (89,74 KB) Ogloszenie hosting i wsparcie portal Doradcow 2021
formularz_ofertowy_hosting_i_wsparcie_portal_doradcow_2021.docx
formularz_ofertowy_hosting_i_wsparcie_portal_doradcow_2021.docx - (87,72 KB) Formularz ofertowy hosting i wsparcie portal Doradcow 2021
projekt_umowy_doradztwo_energetyczne.zip
projekt_umowy_doradztwo_energetyczne.zip - (724,23 KB) projekt UMOWY Doradztwo_energetyczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę konserwacji i napraw urządzeń wewnątrzzakładowej sieci telefonicznej znajdującej się w biurze NFOŚiGW.

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do dnia  09.03.2021 r.  do godz. 11˚00 na adres mailowy: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Elżbieta Sekulska, e-mail: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl, tel. (22) 45 90 667.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu na świadczenie usług

konserwacji i naprawy  wewnątrzzakładowej sieci telefonicznej w obiektach

NFOŚiGW wpłynęła jedna ważna oferta.

 1. KAMA Telekomunikacja Musiał Tomaszul. Kondratowicza 15/143

03-242 Warszawa

Data wpłynięcia oferty :  08.03.2021 r.

Cena oferty : 30.996,00 zł brutto

Dziękujemy za udział w konkursie

Dokumenty

formularz_ofertowy_konserwacja_tel.2021.docx
formularz_ofertowy_konserwacja_tel.2021.docx - (15,22 KB) FORMULARZ OFERTOWY konserwacja tel.2021
ipu_konserwacja_sieci_telefonicznej_2021p.pdf
ipu_konserwacja_sieci_telefonicznej_2021p.pdf - (576,1 KB) IPU konserwacja sieci telefonicznej 2021P
zalacznik_nr__2___do_umowy__nr_2021.pdf
zalacznik_nr__2___do_umowy__nr_2021.pdf - (264,83 KB) Załącznik nr 2 do Umowy Nr 2021
opz.pdf
opz.pdf - (721,94 KB) OPZ
zaproszenie_.pdf
zaproszenie_.pdf - (502,63 KB) Zaproszenie

4 szt.automatycznych ekspresów ciśnieniowych do kawy łącznie z filtrami do wody

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa 4 szt.automatycznych ekspresów ciśnieniowych do kawy łącznie z filtrami do wody wraz z ich transportem, podłączeniem i szkoleniem odbiorcy z zakresu obsługi urządzeń

Formularze ofertowe należy składać do 02.03.2021r. na adres e-mail: administracja@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (630,85 KB) Zapytanie ofertowe
formularz_ofertowy.pdf
formularz_ofertowy.pdf - (615,25 KB) Formularz
ipu.pdf
ipu.pdf - (412,12 KB) Istotne Postanowienia Umowy

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty  na wynajem
25 dystrybutorów filtrujących i podgrzewających wodę. do siedziby NFOŚiGW: 21 szt. na
ul. Konstruktorskiej 3a, 1 szt. na ul. Wołoskiej 7, 3 szt. ul. Domaniewska 50 a.

Urządzenie musi mieć elegancki i nowoczesny wygląd.

W związku z powyższym zapraszam do złożenia oferty z uwzględnieniem danych zawartych w poniżej:

1. Koszt dzierżawy dystrybutora.

2. Max. temperatura podgrzewania wody.

Umowa z dostawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Jednocześnie informuję, że oferty współpracy, uwzględniające powyższe wytyczne, należy składać drogą mailową w terminie do 29 stycznia 2021 r. do przewodniczącego komisji konkursowej
p. Agnieszki Kubackiej nr tel.: 724-700-882, e-mail: agnieszka.kubacka@nfosigw.gov.pl.

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Agnieszki Kubackiej.

Zmawiający skontaktuje się tylko z wyłonionym oferentem.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na usługi wspomagające prace porządkowe na obiektach będących własnością NFOŚiGW zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A oraz na najmowanych przez NFOŚiGW powierzchniach biurowych przy ul. Wołoskiej 7 oraz Domaniewskiej 50A.

Oferty prosimy składać na adres administracja@nfosigw.gov.pl do 27.01.2021r.

Dokumenty

ipu.pdf
ipu.pdf - (161,71 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
opz.pdf
opz.pdf - (403,19 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE
opz.pdf
formularz_ofertowy.docx - (17,47 KB) FORMULARZ OFERTOWY

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, cena oferty:

Spark Group Marek Ozimek, ul. Kaliny Jędrusik 1/68, 01-748 Warszawa, za cenę 24 354 zł brutto.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH I DORADCZYCH

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do  21.01.2021 r. do godz. 15:00 na adres mailowy: anna.baszynska-matenko@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Anna Baszyńska-Mateńko, e-mail: anna.baszynska-matenko@nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 45 90 910, kom: 660 400 750

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (841,04 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (49,13 KB) FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe dotyczące dzierżawy łącza internetowego (usługi dostępu do sieci internet).

Termin składania ofert: koniec dnia 14.01.2021

Wszelka komunikacja i składanie ofert na adres email: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

Szczegóły w załącznikach.

Oferty należy przygotować z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego.

Rozeznanie rynku/zapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

zaprasza do złożenia oferty na:

Prenumeratę roczną prasy w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dostawą dla pracowników NFOŚiGW w 2021 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej na adres e-mail: administracja@nfosigw.gov.pl

Oferty należy składać do dnia 7 stycznia 2021 r. do godziny 11:00.

Osoba do kontaktu:

Anna Kasprzak, e-mail: anna.kasprzak@nfosigw.gov.pl, tel. 22/45 90 670; +48/ 660 400 404

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu na:

Prenumeratę roczną prasy w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dostawą dla pracowników NFOŚiGW w 2021 r.

 • Część I zamówienia: Prenumerata roczna prasy w wersji papierowej wraz z dostawą dla  pracowników NFOŚiGW w 2021 r. – wpłynęły 3 ważne oferty;
 • Część II zamówienia: Prenumerata roczna prasy w wersji elektronicznej wraz z dostawą dla  pracowników NFOŚiGW w 2021 r. – wpłynęła 1 ważna oferta.

Najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny złożyła firma:

 • Część I zamówienia: Garmond Press S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lubicz 3;
 • Część II zamówienia: Garmond Press S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lubicz 3.

Dokumenty

2021_opz_prenumerata.pdf
2021_opz_prenumerata.pdf - (623,79 KB) 2021 OPZ Prenumerata
2021_ipu_prenumerata_czesc_i_zamowienia.pdf
2021_ipu_prenumerata_czesc_i_zamowienia.pdf - (481,7 KB) 2021 IPU Prenumerata Część I zamówienia
2021_ipu_prenumerata_czesc_ii_zamowienia.pdf
2021_ipu_prenumerata_czesc_ii_zamowienia.pdf - (573,51 KB) 2021 IPU_Prenumerata Część II zamówienia
2021_formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.docx
2021_formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.docx - (21,93 KB) 2021 Formularz ofertowy załącznik nr 1
2021_formularz_ofertowy_zalacznik_nr_2.docx
2021_formularz_ofertowy_zalacznik_nr_2.docx - (21,9 KB) 2021 Formularz ofertowy załącznik nr 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH I DORADCZYCH

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do  30.12.2020 r.  do dnia 11.01.2021 r. do godz. 15:00 na adres mailowy: anna.baszynska-matenko@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Anna Baszyńska-Mateńko, e-mail: anna.baszynska-matenko@nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 45 90 910, kom: 660 400 750

Pytania odpowiedzi

Pytanie: W odniesieniu do zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług eksperckich i doradczych” proszę o informację czy konieczne jest posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach, czy mogą to być uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Wraz z zespołem świadczymy usługi doradcze w podanym zakresie posiadając uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Odpowiedz: Informujemy, że w tekście pkt. 7.2. w brzmieniu „osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalnościach: (…)” wystąpiła omyłka pisarska.

Jest: „do projektowania i kierowania”.

Powinno być: „do projektowania lub/i kierowania”.

W związku z powyższym, odpowiadając na zapytanie, informujemy, że wystarczające jest wyłączne posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (841,04 KB) 1ZAPYTANIE OFERTOWE
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (49,13 KB) FORMULARZ OFERTOWY

2020

Świadczenie usług kurierskich

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tj. w lokalizacji ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do dnia  22.12.2020 r.do godz.11:00 na adres mailowy: monika.gromiec@nfosigw.gov.pl

Rozstrzygnięcie

Została wybrana oferta

Global Express Sp. z o.o.

Warszawa

82412,46 PLN

 

Dokumenty

zaproszenie2020.pdf
zaproszenie2020.pdf - (479,39 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE
projekt_umowy.pdf
projekt_umowy.pdf - (515,42 KB) PROJEKT UMOWY
opz_.pdf
opz_.pdf - (451,16 KB) Opis przedmiotu zamówienia
klauzula_informacyjna.pdf
klauzula_informacyjna.pdf - (434,73 KB) Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do kontaktu
formularz_ofertowy_kurier2020_1.doc
formularz_ofertowy_kurier2020_1.doc - (97 KB) formularz ofertowy
odpowiedz_.pdf
odpowiedz_.pdf - (571,13 KB) Odpowiedz

Naprawa dźwigu osobowego w siedzibie NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na usługę naprawy dźwigu osobowego nr 3127007290 w budynku 1a przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa.

Prosimy o złożenie oferty cenowej na formularzu ofertowym.
Oferty należy przesłać do 16.12.2020 do godz. 11:00 na adres e-mail: jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu: Jerzy Wasilewski tel. kom. 660-400-718

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_winda.docx
zapytanie_ofertowe_winda.docx - (24,26 KB) Zapytanie ofertowe
formularz-ofertowy_winda.docx
formularz-ofertowy_winda.docx - (19,06 KB) Formularz ofertowy
ipu_winda.doc
ipu_winda.doc - (89,5 KB) Istotne Postanowienia Umowy

Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych wytworzonych i selektywnie gromadzonych w siedzibie NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na usługę odbioru i utylizacji odpadów komunalnych wytworzonych i selektywnie gromadzonych w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa.
Ilości odpadów produkowanych - w tabelce poniżej:
 
Wymagany (niezbędny) zestaw pojemników na odpady.

Rodzaj pojemnika Pojemność Ilość Częstotliwość
odbioru
Ilość odbiorów
w ciągu 4 tygodni
Uwagi
Odpady zmieszane 1100 l 4 1 x w tygodniu 16  
Papier 1100 l 4 1 x w tygodniu 16  
Metale
i tworzywa sztuczne
1100 l 1 1 x w tygodniu 4  
Szkło 1100 l 1 1 x w tygodniu 4  
Bioodpady 240 l 1 1 x w tygodniu 4  
Biogastronomia 240 l 1 2 x w tygodniu 8  Prosimy o złożenie oferty cenowej za miesiąc usługi.
Oferty należy przesłać do 18.12.2020 do godz. 11:00 na adres e-mail: jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu: Jerzy Wasilewski     tel. kom. 660-400-718

Rozstrzygnięcie

Została wybrana oferta

Oferta BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz

BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz

Warszawa

49351,68 PLN

 

Dokumenty

formularz_ofertowy-odpady.docx
formularz_ofertowy-odpady.docx - (169,6 KB) Formularz ofertowy
ipu-odpady.doc
ipu-odpady.doc - (106 KB) Istotne postanowienia umowy

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wykorzystaniem central telefonicznych Zamawiającego przy ul. Konstruktorskiej 3A  i  ul. Domaniewskiej 50A

Oferty można składać elektronicznie do dnia   18.12.2020 r.  do godz. 15.30

na adres mailowy: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  Elżbieta  Sekulska  (22) 45 90 667

Dokumenty

przedmiot_zamowienia_konkurs_ofert_stacjonarne_2020.pdf
przedmiot_zamowienia_konkurs_ofert_stacjonarne_2020.pdf - (483,22 KB) Przedmiot zamówienia – konkurs ofert
ipu_usluga_telekom_2020.pdf
ipu_usluga_telekom_2020.pdf - (372,49 KB) Istotne Postanowienia Umowy
zalacznik_nr__5___do_umowy__nr_2020.docx
zalacznik_nr__5___do_umowy__nr_2020.docx - (13,63 KB) Załącznik Nr 5 do umowy - Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do kontaktu
formularz_cenowy_zalacznik_nr_2_2020.docx
formularz_cenowy_zalacznik_nr_2_2020.docx - (17,69 KB) Formularz cenowy
formularz_ofertowy_2020_tel._stacj..docx
formularz_ofertowy_2020_tel._stacj..docx - (14,7 KB) Formularz ofertowy
pytania_i_odpowiedzi.pdf
pytania_i_odpowiedzi.pdf - (562,73 KB) Pytania i odpowiedzi

Dostawa 3 kompletnych zespołów utrwalających/fuser unit do drukarek departamentowych A3 Lexmark MS911de

Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do udziału w konkursie ofert

Nazwa i adres Zamawiającego:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02 - 673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A.
www.nfosigw.gov.pl
NIP: 522-00-18-559
REGON: 142137128

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kompletnych zespołów utrwalających/fuser unit do drukarek departamentowych A3 Lexmark MS911de

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: roman.lewandowski@nfosigw.gov.pl
Oferta musi dotrzeć na skrzynkę pocztową, o podanym wyżej adresie, do dnia 14.12.2020r. (poniedziałek) do godz. 11.00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (188,79 KB) Treść zapytania ofertowego
formularz_ofertowy_fuser_unit.docx
formularz_ofertowy_fuser_unit.docx - (255,93 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie usługi przeprowadzki (zabezpieczenia załadunku, transportu irozładunku) mienia Zleceniodawcy

Oferty można składać do 07.12.2020 r. z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego na adres mailowy: administracja@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Araźna Agnieszka, e-mail: Agnieszka.Arazna@nfosigw.gov.pl

Informacja o wybranym wykonawcy na:

„Wykonanie usługi przeprowadzki (załadunku, transportu i rozładunku) mienia Zamawiającego z miejsca nadania do miejsca odbioru”

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, cena oferty:

KLEKS Dariusz Grzyb, ul. Przy Agorze 20/57, 01-930 Warszawa, za cenę 14 022,00 zł brutto.

Dokumenty

opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (730,04 KB) Opis Przedmiotu Zamówienia
istotne_postanowienia_umowy.pdf
istotne_postanowienia_umowy.pdf - (585,88 KB) Istotne Postanowienia Umowy
formularz_ofertowy.pdf
formularz_ofertowy.pdf - (569,68 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę i wdrożenie oprogramowania dla systemu SAP 6.00EHP8 wraz z usługą Maintenace,wspierającego obsługę pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla około 750 osób zatrudnionych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do  godz. 12.00 w dniu 8.12.2020 r. na adres mailowy: Marek.Slaski@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marek Ślaskil, e-mail: Marek.Slaski@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

umowa_ipu.pdf
umowa_ipu.pdf - (566,56 KB) Umowa
opz_ppk.pdf
opz_ppk.pdf - (422,25 KB) Opis Przedmiotu zamówienia
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (40,23 KB) Formularz ofertowy
pytania_i_odpowiedzi.pdf
pytania_i_odpowiedzi.pdf - (680,32 KB) PYTANIA I ODPOWIEDZI
pytania_i_odpowiedzi_2.pdf
pytania_i_odpowiedzi_2.pdf - (264,78 KB) PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Sporządzenie opracowania oceny czterech nieruchomości,  pod kątem wyboru  najkorzystniejszej nieruchomości na potrzeby siedziby NFOŚiGW.

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do  godz. 15.00 w dniu 25.11.2020 r. na adres mailowy: anna.baszynska-matenko@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Anna Baszyńska-Mateńko, e-mail: anna.baszynska-matenko@nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 45 90 910, kom: 660 400 750

Dokumenty

opz_wycena_porownanie_nieruchomosci.pdf
opz_wycena_porownanie_nieruchomosci.pdf - (633,45 KB) Zaproszenie do udziału w konkursie ofert
formularz_ofertowy_poronanie_nieruchomosci_2.docx
formularz_ofertowy_poronanie_nieruchomosci_2.docx - (19,43 KB) Formularz ofertowy
pytania_i_odpowiedzi_20.11._2020_r..pdf
pytania_i_odpowiedzi_20.11._2020_r..pdf - (393,06 KB) Pytania i odpowiedzi 20.11. 2020 r.
pytanie_w_brzmieniu_23.11.2020.pdf
pytanie_w_brzmieniu_23.11.2020.pdf - (367,28 KB) Pytanie w brzmieniu 23.11.2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Modernizację systemu telefonicznego w siedzibie NFOŚiGW

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do końca dnia 26.11.2020 r. na adres mailowy: administracja@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 459 06 17

Rozstrzygnięcie

Nazwa, cena oferty, termin realizacji i gwarancja:

TELTRADE Artur Olszewski, za cenę 19 600,00 zł brutto, z terminem realizacji 10 dni roboczych i okresem gwarancji 48 miesięcy.

Dokumenty

opz.pdf
opz.pdf - (944,62 KB) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zalacznik_nr_1_ipu.pdf
zalacznik_nr_1_ipu.pdf - (560,34 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_.docx
zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_.docx - (19,28 KB) FORMULARZ OFERTOWY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

świadczenie usług konserwacji i naprawy systemów ochrony i kontroli ruchu osobowego w budynkach NFOŚiGW, zlokalizowanych w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 1, 1A, 3A i przy ulicy Domaniewska 50A

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do końca dnia 2020-11-24 r. na adres mailowy: piotr.kurmanowski@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Kurmanowski Piotr, e-mail: piotr.kurmanowski@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

opis_przedmiotu_zamowienia_2ea.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia_2ea.pdf - (624,62 KB) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
istotne_postanowienia_umowy.pdf
istotne_postanowienia_umowy.pdf - (522,34 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (20,92 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do konkursu  ofert na:

Wykonanie badania „Ocena ex-ante ryzyka dla zastosowania instrumentu finansowego o charakterze gwarancyjnym w ramach rządowego programu Czyste Powietrze realizowanego do 2029 roku”

Przesyłanie ofert wyłącznie drogą mailową na adres e-mail: maria.milewska@nfosigw.gov.pl

Oferty można składać do 27.10.2020 r do godz. 15:30

 

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, cena oferty, termin realizacji:

PAG Uniconsult Sp.z.o.o.,02-728 Warszawa, ul.Kierbedzia 4, za cenę 60 270 zł brutto, z terminem realizacji 27 dni kalendarzowych

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_ocena_ryzyka_gwarancje__20.10.2020.docx
zapytanie_ofertowe_ocena_ryzyka_gwarancje__20.10.2020.docx - (88,16 KB) Zapytanie ofertowe ocena ryzyka gwarancje 20.10.2020
zal_1_do_zapytania_ofertowego_ocena__ryzyka_gwarancje_umowa.docx
zal_1_do_zapytania_ofertowego_ocena__ryzyka_gwarancje_umowa.docx - (42,83 KB) Zał 1 do Zapytania ofertowego ocena ryzyka gwarancje umowa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na:

wymianę akumulatorów w systemach zasilania gwarantowanego Zamawiającego zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1 i 3A.

Oferty prosimy składać na adres administracja@nfosigw.gov.pdo 12.10.2020r. UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 14.10.2020 r.

Do kontaktów w sprawie  postępowania  jest  upoważniony:

Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 459 06 17.

Informacja o wybranym wykonawcy na:

„ Wymianę akumulatorów w systemach zasilania gwarantowanego Zamawiającego, zlokalizowanych w Warszawie przy
ul. Konstruktorskiej 1 i 3A.”

 

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, cena oferty, termin realizacji i gwarancja:

AG IT Project s.c., Pasmugi 4, 21-345 Borki, za cenę 45 319,10 zł brutto, z terminem realizacji 5 dni roboczych i okresem gwarancji 48 miesięcy.

Dokumenty

opz.pdf
opz.pdf - (1,05 MB)
zalacznik_nr_1.docx
zalacznik_nr_1.docx - (2,18 MB)
zalacznik_nr_2.docx
zalacznik_nr_2.docx - (18,86 KB)
zalacznik_nr_3.docx
zalacznik_nr_3.docx - (15,33 KB)
odpowiedz_na_pytanie.pdf
odpowiedz_na_pytanie.pdf - (660,62 KB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na:

remontpodjazdu dla osób niepełnosprawnych znajdującego się przy budynku Konstruktorska 1A

Oferty prosimy składać na adres administracja@nfosigw.gov.pdo 01.10.2020r. 06.10.2020r. 

Informacja o wybranym wykonawcy na:

„Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych znajdującego się przy budynku Konstruktorska 1A.”

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, cena oferty:

VESKAM Sp. z o. o., ul. Rydygiera 8. Lok 20A/151, 01-793, 01-144 Warszawa, za cenę 26 051,40 zł brutto.

Dokumenty

istotne_postanowienia_umowy.pdf
istotne_postanowienia_umowy.pdf - (447 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
formularz_ofertowy_.pdf
formularz_ofertowy_.pdf - (338,48 KB) FORMULARZ OFERTOWY
opz.pdf
opz.pdf - (136,54 KB) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach NFOŚiGW zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A.

Osoba do kontaktu: Piotr Tomporowski, tel: 224590617, mail: Piotr.Tomporowski@nfosigw.gov.pl

Oferty prosimy składać na adres administracja@nfosigw.gov.pdo 28 września 2020  

Informacja o wybranym wykonawcy na:

„ Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach NFOŚiGW.”

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, cena oferty i termin realizacji:

P.H.U. Elektrofil Filip Trzebowski, ul. Piłsudskiego 58/2, 86-300 Grudziądz, za cenę 8 686,94 PLN brutto, z terminem realizacji 20 dni roboczych.

Dokumenty

formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (21,2 KB) Formularz ofertowy
opis_przedmiotu_zamowienia.docx
opis_przedmiotu_zamowienia.docx - (2,19 MB) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
istotne_postanowienia_umowy.docx
istotne_postanowienia_umowy.docx - (2,19 MB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ogloszenie_6294-baza_konkurencyjnosci.pdf
ogloszenie_6294-baza_konkurencyjnosci.pdf - (34,37 KB) ogloszenie_6294-baza konkurencyjności

Informacja o wybranym wykonawcy na:

„Utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym wokół budynków NFOŚiGW, w tym utrzymanie terenów zielonych”

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, cena oferty:

PROPERTY SERVICES T. KUPCZYK, ul. Górczewska 39/67, 01-144 Warszawa, za cenę 51 710,40 zł brutto.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na:

Utrzymanieporządku na terenie zewnętrznym wokół budynków NFOŚiGWw tym utrzymanie terenów zielonych

Termin składania ofert 26.08.2020 r.

Proszę o składanie ofert na adres:

Agnieszka.Arazna@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (473,34 KB) opis przedmiotu zamówienia
zalacznik_nr_1_zakres_zamowienia.pdf
zalacznik_nr_1_zakres_zamowienia.pdf - (455,5 KB) Załącznik nr 1 Zakres zamówienia
zalacznik_nr_2_sposob_realizacji_zamowienia.pdf
zalacznik_nr_2_sposob_realizacji_zamowienia.pdf - (418,06 KB) Załącznik nr 2 Spośób realizacji zamówienia
zalacznik_nr_3_formularz_ofertowy.pdf
zalacznik_nr_3_formularz_ofertowy.pdf - (689,15 KB) Załącznik nr 3 Formularz ofertowy
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_splenianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.pdf
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_splenianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.pdf - (400,08 KB) Załącznik nr 4 Oświadczenie o splenianiu warunków udziału w postępowaniu
zalacznik_nr_5_wykaz_osob.pdf
zalacznik_nr_5_wykaz_osob.pdf - (514,04 KB) Zalącznik nr 5 Wykaz osób
zalacznik_nr_6_wykaz_uslug.pdf
zalacznik_nr_6_wykaz_uslug.pdf - (386,06 KB) Załącznik nr 6 Wykaz usług
pytania_i_odpowiedzi.pdf
pytania_i_odpowiedzi.pdf - (526,31 KB) Pytania i odpowiedzi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:

obsługę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez profesjonalne studio graficzne, na potrzeby przygotowania różnorodnych materiałów informacyjnych i promocyjnych, prezentujących działalność i ofertę.

Sposoby oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 7 sierpnia 2020 roku (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną, w formie podpisanego skanu, na adres:  Joanna.Heyda@nfosigw.gov.pl

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Dokumenty

zal_1_do_opz_formularz_ofertowy_17.07.2020.docx
zal_1_do_opz_formularz_ofertowy_17.07.2020.docx - (29,11 KB) Zał 1 do OPZ Formularz ofertowy 17.07.2020
zalacznik_nr_1_studio_graficzne_nfosigw_opz_rozeznanie_rynku_17.07.2020_popr.pdf
zalacznik_nr_1_studio_graficzne_nfosigw_opz_rozeznanie_rynku_17.07.2020_popr.pdf - (546,42 KB) Załącznik nr 1 Studio graficzne NFOŚiGW OPZ rozeznanie rynku 17.07.2020
zalacznik_nr_2_ipu_studio_graficzne_2020_17.07.2020.pdf
zalacznik_nr_2_ipu_studio_graficzne_2020_17.07.2020.pdf - (528,74 KB) Załącznik nr 2 IPU studio graficzne 2020 17.07.2020
zal_2_do_opz_opis_projektu_planszy_na_twittera.pdf
zal_2_do_opz_opis_projektu_planszy_na_twittera.pdf - (390,27 KB) Zał 2 do OPZ Opis projektu planszy na Twittera
pytania_i_odpowiedzi.pdf
pytania_i_odpowiedzi.pdf - (394,94 KB) Pytania i odpowiedzi
pytania_i_odpowiedzi_2.pdf
pytania_i_odpowiedzi_2.pdf - (405,05 KB) Pytania i odpowiedzi nr 2
pytania_i_odpowiedzi_3.pdf
pytania_i_odpowiedzi_3.pdf - (405,83 KB) Pytania i odpowiedzi nr 3
pytania_i_odpowiedzi_4.pdf
pytania_i_odpowiedzi_4.pdf - (390,87 KB) Pytania i odpowiedzi nr 4
pytania_i_odpowiedzi_5.pdf
pytania_i_odpowiedzi_5.pdf - (399,66 KB) Pytania i odpowiedzi nr 5
pytania_i_odpowiedzi_6.pdf
pytania_i_odpowiedzi_6.pdf - (396,84 KB) Pytania i odpowiedzi nr 6
pytania_i_odpowiedzi_7.pdf
pytania_i_odpowiedzi_7.pdf - (385,36 KB) Pytania i odpowiedzi nr 7

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na: zakup i dostawa artykułów spożywczych

Oferty należy kierować na adres administracja@nfosigw.gov.pl do dnia 24.07.2020r. do godz. 14.

Oferty należy składać korzystając z załączonych formularzy ofertowych.

Informacja o wybranych wykonawcach na:

„Dostawę artykułów spożywczych”

Rozstrzygnięcie

Część postępowania, nazwa i adres, cena oferty i termin realizacji poszczególnych dostaw:

W części 1 postępowania - Dostawa artykułów spożywczych:
Qulineo BAG-POL S.A. Sp. K., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa, z ceną oferty 13 338,60 zł,
z terminem realizacji poszczególnych dostaw do 2 dni roboczych.

W części 2 postępowania - Dostawa artykułów spożywczych – wody mineralnej w butelkach szklanych:
FIRMA HANDLOWA NIEMIRKA Danuta Niemira, ul. Słowackiego 17B, 05-200 Wołomin, z ceną oferty 2376,00 zł,
z terminem realizacji poszczególnych dostaw do 1 dnia roboczego.

W części 3 postępowania – Dostawa artykułów spożywczych – kawy ziarnistej:
FLINT Sp. z o.o., ul. Powązkowska 59E, 01-728 Warszawa, z ceną oferty 16 531,20 zł,
z terminem realizacji poszczególnych dostaw do 2 dni roboczych.

Dokumenty

opis_przedmioru_zamowienia.pdf
opis_przedmioru_zamowienia.pdf - (428,73 KB) Opis przedmioru zamówienia
kryteria_oceny_ofert.pdf
kryteria_oceny_ofert.pdf - (414,93 KB) Kryteria oceny ofert
istotne_postanowienia_umowy.pdf
istotne_postanowienia_umowy.pdf - (581,67 KB) Istotne postanowienia umowy
formularz_ofertowy.1_-_czesca.docx
formularz_ofertowy.1_-_czesca.docx - (20,59 KB) Formularz ofertowy.1 - częśćA
formularz_ofertowy.2_-_czescb.docx
formularz_ofertowy.2_-_czescb.docx - (20,58 KB) Formularz ofertowy.2 - częśćB
formularz_ofertowy.3_-_czescc.docx
formularz_ofertowy.3_-_czescc.docx - (20,32 KB) Formularz ofertowy.3 - częśćC

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na:

zainstalowanie i dzierżawa na okres 12 miesięcy kalendarzowych od dnia 01.08.2020 r. 2 szt. urządzeń czyszcząco-polerującego obuwie model POLIFIX 2 w recepcjach budynków 1a i 3a przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa.

Termin składania ofert 20.07.2020 r.

Proszę o składanie ofert na adres:

administracja@nfosigw.gov.pl

Ewentualne pytania kierować do:

Jerzy Wasilewski - tel. kom. 660-400-718

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na:

Sukcesywny odbiór i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Osoba do kontaktu: Dariusz Banasiak telefony: stacjonarny 22 4590882 komórka 660400717

Oferty prosimy składać na adres administracja@nfosigw.gov.pl  do 2 lipca 2020 r.

 

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (384,35 KB) Zapytanie ofertowe
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (348,1 KB) Opis przedmiotu zamówienia
istotne_postanowienia_umowy.pdf
istotne_postanowienia_umowy.pdf - (1,17 MB) Istotne postanowienia umowy
formularz_ofertowy.pdf
formularz_ofertowy.pdf - (498,71 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonaniezamiennego projektu budowlano-wykonawczego (dalej dokumentacja projektowa) oraz dokumentacji technicznejna dostosowanie do aktualnych przepisów pożarowych budynków biurowych przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3Ai uzyskaniezamiennego pozwolenia na budowę

Oferty prosimy składać na adres Piotr.Tomporowski@nfosigw.gov.pl do 22 czerwca 2020 r.

Informacja o wybranym wykonawcy na:

„ Wykonanie zamiennego projektu budowlano- wykonawczego oraz dokumentacji technicznej na dostosowanie do aktualnych przepisów pożarowych budynków biurowych przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A
i 3A i  uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę.”

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, cena oferty i termin realizacji:

WIGO SYSTEM Michał Wilk, Podzakrzówek 74A, 26-706 Tczów, za cenę 19 557,00 PLN brutto, z terminem realizacji 69 dni roboczych.

Dokumenty

opz_projekt_zamienny.pdf
opz_projekt_zamienny.pdf - (743,3 KB) OPZ
z_1_formularz_ofertowy.docx
z_1_formularz_ofertowy.docx - (19,37 KB) Załącznik 1
z_2.pdf
z_2.pdf - (517,87 KB) Załącznik 2
z_3_wykaz_osob.docx
z_3_wykaz_osob.docx - (15,47 KB) Załącznik 3
z_4.7z
z_4.7z - (7,34 MB) Załącznik 4
z_5.pdf
z_5.pdf - (252,11 KB) Załącznik 5
z_6.7z
z_6.7z - (12,22 MB) Załącznik 6
z_7.7z
z_7.7z - (9,99 MB) Załącznik 7
z_8.7z
z_8.7z - (3,86 MB) Załącznik 8
z_9.pdf
z_9.pdf - (518,17 KB) Załącznik 9
z_10.pdf
z_10.pdf - (757,35 KB) Załącznik 10

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na: dostawę subskrypcji licencji na oprogramowanie do Azure

Ofertę należy złożyć z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego do dnia 22 czerwca 2020.

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Pawelec

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

tel. kom. 724 700 584

Dokumenty

formularz_ofertowy_licencje_ms.docx
formularz_ofertowy_licencje_ms.docx - (41,9 KB) Formularz ofertowy licencje MS
ogloszenie_licencje.pdf
ogloszenie_licencje.pdf - (558,65 KB) Ogloszenie licencje
opz_subskrypcje_azure.pdf
opz_subskrypcje_azure.pdf - (417,82 KB) OPZ subskrypcje Azure

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na: usługi wsparcia i rozwoju aplikacji Chomik (Lotus Notes).

Ofertę należy złożyć z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego do dnia 16 czerwca 2020 godz. 12.00.

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Pawelec

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

tel. kom. 724 700 584

Szczegóły zamówienia w załącznikach.

Zmianie uległ załącznik szczegółów ogłoszenia (Pkt 8, ppkt 1). Chodzi o 550 roboczogodzin a nie 200 (jak było przed zmianą).
ogloszenie_chomik_2020_v2.pdf
ogloszenie_chomik_2020_v2.pdf - (459,34 KB) Ogloszenie
formularz_ofertowy_chomik_2020.docx
formularz_ofertowy_chomik_2020.docx - (43 KB) formularz ofertowy
umowa_projekt.zip
umowa_projekt.zip - (211,5 KB) umowa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie bieżącej konserwacji sześciu dźwigów osobowych zainstalowanych
w budynkach NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie.

Oferty prosimy składać na adres jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl do 15 czerwca 2020 r., do godz. 14.00.

Dokumenty

opz-windy-1020.docx
opz-windy-1020.docx - (171,2 KB) Opis Przedmiotu Zamówienia
propozycja_umowy-konserwacja.doc
propozycja_umowy-konserwacja.doc - (220 KB) Propozycja umowy
szczegolowy_zakres_prac_konserwatorskich_zalacznik_nr_1.docx
szczegolowy_zakres_prac_konserwatorskich_zalacznik_nr_1.docx - (168,68 KB) Szczegółowy zakres prac konserwatorskich załacznik nr 1
form-ofertowy.docx
form-ofertowy.docx - (168,93 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na:

Sukcesywne wykonanie prac remontowych w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej, obejmujących swoim zakresem:

 1. wykonanie prac malarskich,
 2. wymianę płyt sufitowych.

Termin składania ofert: 03.06.2020.

Oferty należy składać na adres:  agnieszka.arazna@nfosigw.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego formularza ofertowego.

Szczegóły zamówienia w załącznikach

Informacja o wybranym wykonawcy na:

„Sukcesywne wykonanie prac remontowych w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej”

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, cena oferty, czas reakcji i okres gwarancji:

P.H.U. Magnum Agnieszka Ciupa, ul. Rynkowa 12, 08-110 Siedlce, za cenę 82 090,00 zł brutto, z czasem reakcji 3 dni oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.

Dokumenty

istotne_postanowienia_umowy_.pdf
istotne_postanowienia_umowy_.pdf - (220,46 KB) Istotne postanowienia umowy
opz.pdf
opz.pdf - (723,06 KB) OPZ
pytania_i_odpowiedzi.pdf
pytania_i_odpowiedzi.pdf - (22,99 KB) Pytania i odpowiedzi
formularz_ofertowy_2.docx
formularz_ofertowy_2.docx - (21,09 KB) Formularz ofertowy

Wykonanie montażu materiałów filmowych, nagranych na platformie zoom

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do składania ofert na:
wykonanie montażu materiałów filmowych, nagranych na platformie zoom w ramach szkoleń online, realizowanych przez pracowników Wydziału LIFE, na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin składania ofert:  do 28.05.2020 r. (czwartek), godz. 12.00

Oferty należy składać na adres:  joanna.heyda@nfosigw.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego formularza ofertowego.

Szczegóły zamówienia w załączonych dokumentach.

Dokumenty

formularz_ofertowy_do_opz_montaz_filmowlife.docx
formularz_ofertowy_do_opz_montaz_filmowlife.docx - (27,06 KB) Formularz ofertowy
opz_montaz_filmowlife.pdf
opz_montaz_filmowlife.pdf - (478,52 KB) Opis Przedmiotu Zamówienia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Dostawę, instalację i uruchomienie zestawów wideokonferencyjnych w siedzibie Zamawiającego oraz siedzibach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego i WFOŚiGW,z zakresu obsługi i administrowania systemami wideokonferencyjnymi.

Termin składania ofert:  do 19.05.2020 r.

Oferty należy składać na adres:  piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego formularza ofertowego.

Szczegóły zamówienia w załącznikach

Informacja o wybranym wykonawcy na:

„Dostawę, instalację i uruchomienie zestawów wideokonferencyjnych w siedzibie Zamawiającego oraz siedzibach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz

przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego i wfośigw z zakresu obsługi i administrowania systemami wideokonferencyjnymi.”

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, cena oferty i termin realizacji:

MULTICOM MATEUSZ BOTKIEWICZ, ul. Mszczonowska 14, 05-830 Nadarzyn, za cenę 205 650,00 zł brutto, z terminem realizacji 4 dni robocze.

Dokumenty

opis_przedmiotu_zamowienia.docx
opis_przedmiotu_zamowienia.docx - (2,21 MB) Opis Przedmiotu Zamówienia
zal._nr_1_formularz_ofertowy.docx
zal._nr_1_formularz_ofertowy.docx - (23,43 KB) Zał. nr 1 Formularz ofertowy
zal_nr_2_istotne_postanowienia_umowy.docx
zal_nr_2_istotne_postanowienia_umowy.docx - (51,69 KB) Zał nr 2 Istotne Postanowienia Umowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na:

Zamówienie wykonania formularza PDF wyposażonego w zaawansowane funkcje interaktywne oraz świadczenie usług wsparcia i rozwoju formularza.

Termin składania ofert:  do 15.05.2020 r.

Oferty należy składać na adres: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl.  

Szczegóły zamówienia w załącznikach

Dokumenty

formularz_ofertowy_pdf_interaktywny.docx
formularz_ofertowy_pdf_interaktywny.docx - (42,24 KB) Formularz ofertowy pdf interaktywny
istotnepostanowieniaumowy_formularz_interaktywny_v4.docx
istotnepostanowieniaumowy_formularz_interaktywny_v4.docx - (169,39 KB) Istotne Postanowienia Umowy Formularzinteraktywny
kryteria_oceny_ofert_pdf_interaktywny.docx
kryteria_oceny_ofert_pdf_interaktywny.docx - (17,72 KB) Kryteria oceny ofert pdf interaktywny
ogloszenie_formularz_pdf_interaktywny.docx
ogloszenie_formularz_pdf_interaktywny.docx - (41,79 KB) Ogloszenie formularz pdf interaktywny
opz_cz_1.docx
opz_cz_1.docx - (14,11 KB) OPZ cz 1
opz_cz_2.docx
opz_cz_2.docx - (115,55 KB) OPZ cz 2
opz_cz_3_opis_pol_wop_200508.xlsx
opz_cz_3_opis_pol_wop_200508.xlsx - (552 KB) OPZ cz 3

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na zaprojektowanie, wykonanie (wraz z dostawą) i uruchomienie systemu ładowania samochodów elektrycznych na parkingu wewnętrznym Zamawiającego zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A.

Termin składania ofert:  do 15.05.2020 r.

Oferty należy składać na adres:  piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego formularza ofertowego.

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, cena oferty i termin realizacji:

Producent Rozdzielni Elektrycznych Edward Biel, Piekary 363, 32-060 Liszki, za cenę 21 900,00 zł brutto, w terminie 14 dni roboczych.

Szczegóły zamówienia w załącznikach

Dokumenty

opis_przedmiotu_umowy.pdf
opis_przedmiotu_umowy.pdf - (675,97 KB) Opis przedmiotu umowy
zal_1_formularz_ofertowy.docx
zal_1_formularz_ofertowy.docx - (17,67 KB) Zał 1 formularz ofertowy
zal_2_istotne_postanowienia_umowy.pdf
zal_2_istotne_postanowienia_umowy.pdf - (592,35 KB) Zał 2 istotne postanowienia umowy
pytania_i_odpowiedzi_.pdf
pytania_i_odpowiedzi_.pdf - (63,83 KB) pytania i odpowiedzi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język rosyjski, ukraiński oraz z języka rosyjskiego, ukraińskiego,  na język polski

Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy można składać elektronicznie do dnia   30.04.2020 r.  do godz. 15°°

na adres mailowy: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  Elżbieta  Sekulska  (22) 45 90 667

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie:

 • projektu wykonawczego instalacji elektrycznych awaryjnego i kierunkowego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku biurowym  zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1.
 • projektu wykonawczego instalacji elektrycznych wewnętrznych awaryjnych wyłączników prądu zasilania podstawowego oraz zasilania gwarantowanego w budynkach biurowych  zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A.
 • kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) dla poszczególnych projektów wykonawczych.

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do dnia 27.03.2019 r  na adres mailowy: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tomporowski Piotr, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl , tel. (22) 45 90 617.

Informacja o wybranym wykonawcy na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznych instalacji elektrycznych”

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres cena oferty i termin realizacji

Esto Projekt Marcin Płoński, ul. Wilcza 54, 20-361 Lublin, za cenę 8 487,00 zł brutto, w terminie 30 dni.

Dokumenty

ipu.pdf
ipu.pdf - (520,88 KB) IPU
opz.pdf
opz.pdf - (523,84 KB) OPZ
z_1_formularz_ofertowy.docx
z_1_formularz_ofertowy.docx - (18,46 KB) Formularz

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę konserwacji i napraw urządzeń wewnątrzzakładowej sieci telefonicznej znajdującej się w biurze NFOŚiGW.

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do dnia  16.03.2020 r.  do godz. 15.00 na adres mailowy: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Elżbieta Sekulska, e-mail: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl , tel. (22) 45 90 667.

Dokumenty

zaproszenie_siec_telefon.2020.doc
zaproszenie_siec_telefon.2020.doc - (390 KB) Zaproszenie sieć telefon.2020
zalacznik__zakres_uslug_2020_v.2.pdf
zalacznik__zakres_uslug_2020_v.2.pdf - (721,04 KB) Załącznik Zakres usług
ipu_konserwacja_sieci_telefonicznej_p.pdf
ipu_konserwacja_sieci_telefonicznej_p.pdf - (569,02 KB) IPU konserwacja sieci telefonicznej
formularz_ofertowy_konserwacja_tel.2020.docx
formularz_ofertowy_konserwacja_tel.2020.docx - (15,19 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

usługi wsparcia i rozwój systemu informatycznego SEOD eKancelaria firmy TIMSI.

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do dnia 16-03-2020 na adres mailowy: krzysztof.fietkiewicz@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Krzysztof Fietkiewicz, e-mail: krzysztof.fietkiewicz@nfosigw.gov.pl.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TIMSI Sp. z o.o., ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, data wpłynięcia 13.03.2020 r., cena oferty 101 475,00 zł

Dokumenty

zalacznik_nr_1_istotne_postanowienia_umowy_ipu.pdf
zalacznik_nr_1_istotne_postanowienia_umowy_ipu.pdf - (1,23 MB) Załącznik nr 1 Istotne postanowienia umowy (IPU)
zalacznik_-_wzor_formularza_ofertowego_w_wersji_edytowalnej_do_wykorzystania.docx
zalacznik_-_wzor_formularza_ofertowego_w_wersji_edytowalnej_do_wykorzystania.docx - (25,38 KB) Załacznik - Wzór Formularza ofertowego w wersji edytowalnej do wykorzystania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

usługi wspomagające prace porządkowe

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do 09.03.2020 r. do godz. 15.00 na adres mailowy: Lucyna.Hnatio@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Lucyna Hnatio, e-mail: Lucyna.Hnatio@nfosigw.gov.pl.

Dokumenty

rejestr_godz..pdf
rejestr_godz..pdf - (504,8 KB) rejestr godzin
rozeznanie_rynku.pdf
rozeznanie_rynku.pdf - (592,41 KB) Rozeznanie rynku
rejestr_godzin.docx
rejestr_godzin.docx - (15,72 KB) Rejestr godzin
ipu_003_js.pdf
ipu_003_js.pdf - (707,06 KB) IPU
formularz_ofert..pdf
formularz_ofert..pdf - (520,09 KB) formularz ofertowy
formularz_ofertowy_word.docx
formularz_ofertowy_word.docx - (17,84 KB) formularz ofertowy word
pytania_i_odpowiedzi.pdf
pytania_i_odpowiedzi.pdf - (654,21 KB) pytania i odpowiedzi
pytania_odpowiedzi_2.pdf
pytania_odpowiedzi_2.pdf - (49,03 KB) pytania i odpowiedzi 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie usługi przeprowadzki (zabezpieczenia, załadunku, transportu i rozładunku)

mienia Zleceniodawcy z miejsca nadania do miejsc odbioru.

 

Zamawiający dopuszcza składnie ofert w formie pisemnej w kancelarii NFOŚiGW w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 1 lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: anna.kasprzak@nfosigw.gov.pl

Oferty należy składać do dnia 3 marca 2020 r. do godz. 15.30

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Anna Kasprzak, e-mail: anna.kasprzak@nfosigw.gov.pl, tel. 22/45 90 670

Dokumenty

opz_przeprowadzka.docx
opz_przeprowadzka.docx - (213,97 KB)
protokol.docx
protokol.docx - (39,81 KB)

WYKONANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ DŹWIGÓW OSOBOWYCH

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Grzegorz Podlaski, ul. Włodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa, w terminie 04.03.2020 r. cena 17 958,00 zł brutto.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa tel. (22) 459-06-17, zaprasza do udziału w konkursie ofert na:  

WYKONANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ DŹWIGÓW OSOBOWYCH

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z niezbędnymi dokumentami,  o których mowa w pkt 7 OPZ należy przesłać za pośrednictwem  poczty  elektronicznej na adres:
piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl
w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.    04.03.2020 r.

Dokumenty

opz.pdf
opz.pdf - (858,34 KB) Zapytanie ofertowe - Opis Przedmiotu Zamówienia
z_2_istotne_postanowienia_umowy.pdf
z_2_istotne_postanowienia_umowy.pdf - (492,11 KB) Istotne Postanowienia Umowy
z_3_wykaz_osob.docx
z_3_wykaz_osob.docx - (15,44 KB) Wykaz Osób
z_1_formularz_ofertowy.docx
z_1_formularz_ofertowy.docx - (19,05 KB) Formularz Ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

usługi wspomagające prace porządkowe

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do końca dnia  27.02. 2020 r. na adres mailowy: Lucyna.Hnatio@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Lucyna Hnatio, e-mail: Lucyna.Hnatio@nfosigw.gov.pl.

Dokumenty

rozeznanie_rynku.pdf
rozeznanie_rynku.pdf - (591,99 KB) Rozeznanie rynku
ipu.pdf
ipu.pdf - (705,94 KB) IPU
formularz.docx
formularz.docx - (16,54 KB) Formularz
zalacznik_nr_2_rejestr_godzin.docx
zalacznik_nr_2_rejestr_godzin.docx - (15,72 KB) Załacznik nr 2
pytania_i_odpowiedzi.pdf
pytania_i_odpowiedzi.pdf - (36,39 KB) Pytania i odpowiedzi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę mycia elewacji i okien budynków NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A, 3A (o łącznej powierzchni 12.247 m²)

Oferty na formularzu ofertowym można składać elektronicznie do dnia  21.02.2020 r.  do godz. 15.00 na adres mailowy: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Elżbieta Sekulska, e-mail: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl, tel. (22) 45 90 667.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu dostępu do aktualnego systemu informacji prawnej.

Oferty należy składać do do końca dnia 26.02.2020 r.

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Zbigniew Pawelec, e-mail: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

kryteria_oceny_ofert_sip_2020_zmiany.pdf
kryteria_oceny_ofert_sip_2020_zmiany.pdf - (322,37 KB) Kryteria oceny ofert SIP 2020 zmiany
stan_zmian_opz_na_19_02_2020_sip_2020.pdf
stan_zmian_opz_na_19_02_2020_sip_2020.pdf - (256,54 KB) OPZ SIP 2020 zmiany
pytania_i_odpowiedzi_sip_2020.pdf
pytania_i_odpowiedzi_sip_2020.pdf - (454,13 KB) pytania i odpowiedzi
zmieniony_21_02_2020_formularz_ofertowy_sip.docx
zmieniony_21_02_2020_formularz_ofertowy_sip.docx - (49,54 KB) Formularz ofertowy SIP 2020
tresc_ogloszenia_stan_zmian_na_21_02_2020.pdf
tresc_ogloszenia_stan_zmian_na_21_02_2020.pdf - (441,38 KB) Ogloszenie SIP 2020
stan_zmian_ipu_na_21_02_2020_sip.pdf
stan_zmian_ipu_na_21_02_2020_sip.pdf - (534,48 KB) IPU SIP 2020 zmiany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Digitalizację wniosków papierowych z Programu Priorytetowego „Mój Prąd”

Oferty należy składać do do końca dnia 06-02-2020 r.

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Anna Pekar, e-mail: Anna.Pekar@nfosigw.gov.pl

Informacja uzupełniająca:

Ofertę proszę złożyć na maksymalną liczbę wniosków tj. 21 000 szt.

Rozpoczęcie pracy od dnia podpisania umowy.

Prosimy o wskazanie w FORMULARZU OFERTOWYM:
 1. Czas przekazania zdigitalizowanych dokumentów    …… dni roboczych (zakładamy maksymalnie 2 dni)
 2. Koszt skanowania 1 wniosku …….  (założenie- wniosek posiada 10 stron)
 3. Koszt pozyskania danych z 1 wniosku …………. (założenie – pozyskanie 49 pól z wniosku)

Zmiany w zapytaniu ofertowym

Przesunięcie terminu złożenia ofert do 7.02.2020 do godz. 9.00

Zmiana zapisu z IPU par. 7 ust. 1 pkt. 2):  na

"W przypadku, gdy Zamawiający w czasie realizacji procedury odbioru jakościowego stwierdzi wystąpienie 5 lub większej liczby Błędów, w digitalizacji Pakietu dokumentów Wykonawca zapłaci 5,00 zł za każdy następny Błąd ponad liczbę stwierdzonych 5 Błędów."

Informacje uzupełniające

„Zgodnie z postanowieniami IPU § 2 ust. 2 „Termin zdigitalizowania jednego pakietu dokumentów wynosi: jeden/dwa (zgodnie z ofertą wykonawcy) dni robocze do godz. 12.00 (zgodnie z ofertą Wykonawcy), wraz z obowiązkiem dostarczenia papierowej wersji pakietu dokumentów do siedziby Zamawiającego.” Jeśli wskażecie Państwo  w ofercie 2 dni robocze to wówczas będzie możliwość dostarczenia papierowej wersji pakietu dokumentów drugiego dnia. Należy jednak pamiętać o postępowaniu zgodnie z zapisami IPU.”

Co do zasady przewidujemy przekazywanie pakietu dokumentów każdego dnia roboczego.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_skanowanie_2020-02-05_fine.docx
zapytanie_ofertowe_skanowanie_2020-02-05_fine.docx - (29,01 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE
ipu_skanowanie_outsourcig-2020-02-05_fine.docx
ipu_skanowanie_outsourcig-2020-02-05_fine.docx - (104,78 KB) Istotne postanowienia umowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

opracowanie prototypu klikalnego aplikacji webowej dla Portalu Doradców Energetycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Oferty należy składać do do końca dnia 03-02-2020 r.

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Pawel Witkowski, e-mail: pawel.witkowski1@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

ogloszenie_baza.pdf
ogloszenie_baza.pdf - (471,2 KB) Ogloszenie
zalacznik_nr_2_ipu_prototyp_kliklany.pdf
zalacznik_nr_2_ipu_prototyp_kliklany.pdf - (471,15 KB) Załącznik nr 2 IPU Prototyp kliklany
zalacznik_nr_1_opz_prototyp_klikalny.pdf
zalacznik_nr_1_opz_prototyp_klikalny.pdf - (562,52 KB) Załacznik nr 1 OPZ Prototyp klikalny
zalacznik_do_zalacznika_nr_1_opz_prototyp_klikalny.pdf
zalacznik_do_zalacznika_nr_1_opz_prototyp_klikalny.pdf - (1,3 MB) Załacznik do załacznika nr 1 OPZ Prototyp klikalny
pde_prototyp_klikalny.pdf
pde_prototyp_klikalny.pdf - (639,97 KB) PDE Prototyp klikalny
zalacznik_nr_3_oz_formularz_oferty_prototyp_klikalny.docx
zalacznik_nr_3_oz_formularz_oferty_prototyp_klikalny.docx - (1,54 MB) Załącznik nr 3 OZ Formularz Oferty Prototyp klikalny
pelna_lista_podmiotow.pdf
pelna_lista_podmiotow.pdf - (421,04 KB) Pełna lista podmiotów
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf - (403,97 KB) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wynajem 25 dystrybutorów filtrujących i podgrzewających wodę

22.01.2020r.

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty  na wynajem 25 dystrybutorów filtrujących i podgrzewających wodę do siedziby NFOŚiGW: 21 szt. na ul. Konstruktorskiej 3a, 1 szt. na ul. Wołoskiej 7, 1 szt. na ul. Postępu 18 b, 2 szt. ul. Domaniewska 50 a.

Urządzenie musi mieć elegancki i nowoczesny wygląd.

W związku z powyższym zapraszam do złożenia oferty z uwzględnieniem danych zawartych w poniżej:

1. Koszt dzierżawy dystrybutora.

2. Max. temperatura podgrzewania wody.

Umowa z dostawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Jednocześnie informuję, że oferty współpracy, uwzględniające powyższe wytyczne, należy składać drogą mailową lub faksem w terminie do 30 stycznia 2020 r. do przewodniczącego komisji konkursowej p. Agnieszki Kubackiej nr tel.: 22 45 90 321, faks: 22 45 90 585, e-mail: agnieszka.kubacka@nfosigw.gov.pl.

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Agnieszki Kubackiej.

Zmawiający skontaktuje się tylko z wyłonionym oferentem.


 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z ich instalacją chłodniczą i grzewczą, w budynkach NFOŚiGW zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A, 3A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać do do końca dnia 23-01-2020.

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

P.T.H. Góral Marcin, Grabówka 50,09-408 Płock, w terminie 22.01.2020 r., cena 64 944,00 zł brutto.

Dokumenty

ogloszenie_baza.pdf
ogloszenie_baza.pdf - (477,81 KB)
ipu_klimatyzacja.pdf
ipu_klimatyzacja.pdf - (583,23 KB)

Opracowywanie profesjonalnych wizualizacji danych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania ofert na realizację usługi:

opracowywania profesjonalnych wizualizacji danych na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowy termin składania ofert: do  21 stycznia 2020 roku do godz. 11.00

1. Informacje podstawowe
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, działającą w sektorze finansów publicznych, która udziela wsparcia finansowego różnorodnym przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska. W celu realizacji swoich zadań NFOŚiGW potrzebuje profesjonalnych wizualizacji, opartych na rzetelnej analizie merytorycznej danych.

Przedmiotem zamówienia jest opracowywanie profesjonalnych wizualizacji danych w okresie
12 miesięcy od dnia podpisania umowy, opartych na rzetelnej, merytorycznej analizie danych liczbowych, prezentujących działalność i ofertę NFOŚiGW, wraz z przeniesieniem wszelkich praw autorskich i majątkowych na Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z analizy danych.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca do realizacji zamówienia będzie dysponował Zespołem osób (profesjonalistów), które będą miały odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, dające rękojmię należytego wykonania zamówienia. Zespół wskazany do realizacji zamówienia będzie odpowiedzialny za takie wykonanie wizualizacji, aby w sposób atrakcyjny, logiczny i zrozumiały dla odbiorcy, prezentowały najistotniejsze dane przekazane przez Zamawiającego.

2. Dane Zamawiającego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
NIP: 522 00 18 559
REGON: 142 137 128

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

Joanna Heyda
tel. (22) 45 90 251
tel.  kom. 724 700 887
mail: Joanna.Heyda@nfosigw.gov.pl

3. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac:

Zakres prac przewidywany do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia, to opracowywanie różnego rodzaju profesjonalnych wizualizacji danych, w okresie 12 miesięcy, od dnia podpisania umowy, opartych na rzetelnej, merytorycznej analizie danych liczbowych, prezentujących działalność i ofertę NFOŚiGW wraz z przeniesieniem wszelkich praw autorskich i majątkowych na Zamawiającego oraz przekazaniem plików produkcyjnych oraz plików w wersjach edytowalnych, a także przeprowadzenie, w czasie trwania umowy, min. 3-krotnie przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie analizy danych.

Zamawiający szacuje, że w ramach realizacji umowy zleconych będzie:
- ok. 20 prostych wizualizacji (jeden temat, dane liczbowe max. 3);
- ok. 15 złożonych wizualizacji (jeden temat, kilka zestawów danych);
- ok. 15 specjalnych wizualizacji (kilka tematów i zestawów danych liczbowych, wersja dynamiczna, wideo, etc.).
- ok. 70 roboczogodzin na innego rodzaju wizualizacje niż opisane powyżej, które rozliczane będą według stawki godzinowej pracy Zespołu Wykonawcy i ustalonej przez strony pracochłonności zlecenia.
Wskazane powyżej ilości są szacunkowe i dopuszcza się ich zmianę, z zastrzeżeniem nie przekroczenia całkowitej kwoty Umowy.
Wizualizacje będą realizowane według bieżących zleceń Zamawiającego, w ramach maksymalnej kwoty umowy, tj. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, według oferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych w przypadku zdefiniowanych powyżej rodzajów wizualizacji (tzw. podstawowych) oraz według ceny roboczogodziny i czasochłonności, innego rodzaju wizualizacji. Dopuszcza się zlecenie mniejszej lub większej niż wskazane powyżej liczby wizualizacji i roboczogodzin spośród ww., z zastrzeżeniem nie przekroczenia całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację umowy.

Wycena usługi:
Usługa będzie realizowana na podstawie zaoferowanych  przez Wykonawcę cen jednostkowych za wykonanie trzech podstawowych rodzajów wizualizacji oraz wyceny godziny pracy zespołu profesjonalistów (Wykonawcy), zajmujących się wykonaniem wizualizacji danych i czasochłonności wykonania wizualizacji innego rodzaju niż podstawowe. Cena obejmować będzie również co najmniej 3, w trakcie trwania umowy, przeszkolenia pracowników Zamawiającego dot. profesjonalnej analizy danych.

Zasady pracy i terminy wykonania:
Wykaz przewidywanych świadczeń, wskazany przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym (w pkt. 1) stanowi katalog przewidywanych rodzajów prac, ale nie wszystkie podane rodzaje prac muszą być wykonane w trakcie trwania umowy. Ponadto, cena za jedną godzinę pracy zespołu profesjonalistów (Wykonawcy), posłuży każdorazowo do wyceny realizowanych rodzajów wizualizacji, nie opisanych w pkt. 1 Formularza ofertowego (inne niż podstawowe), a które będą wynikały z bieżących potrzeb Zamawiającego i będą mogły być zlecane w trakcie trwania umowy.

Wycenę należy podać w cenach usług (świadczeń wyszczególnionych przez Zamawiającego) zgodnie z Formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, w tym koszt za godzinę pracy zespołu profesjonalistów (Wykonawcy), przygotowujących analizę i wizualizację danych. W wycenie należy uwzględnić, że w ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić każdorazowo minimum dwie koncepcje prezentacji wizualizacji danych do wyboru Zamawiającego, a następnie opracować wybraną przez Zamawiającego koncepcję.

Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, że dysponuje zespołem profesjonalistów (wskazanym przez Zamawianego w pkt. 4) do przygotowania wizualizacji danych oraz jest w stanie dotrzymać wskazanych w Zapytaniu wymagań terminowych.

4. Wymagania podmiotowe wobec wykonawców
Wykonawca, w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do realizacji zamówienia, zobowiązany jest do załączenia do składanej oferty następujących informacji:

 • wykazu co najmniej 3 usług wizualizacji danych z ostatnich 12 miesięcy (pkt. 2 Formularza ofertowego), wraz z dokumentami, potwierdzającymi ich należytą realizację (np. referencje).
 • wykazu (pkt. 4 Formularza ofertowego), z imienia i nazwiska, profesjonalistów dedykowanych do realizacji umowy, tj.: min. dwóch analityków danych, architekta informacji i rysownika,
 • opis doświadczenia dedykowanego zespołu: w tym co najmniej dwóch analityków, jednego architekta informacji, jednego rysownika, każdego z ww. z min. 4-letnim doświadczeniem zawodowym.

Dodatkowo, Wykonawca poda w pkt. 3 Formularza ofertowego liczbę wykonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wizualizacji danych, która służyć będzie do oceny oferty w kryterium pozacenowym.

5. Termin wykonania zamówienia i wynagrodzenie
Ostateczny termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub krócej, w przypadku wcześniejszego  wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację umowy. Zamawiający przeznacza 123 615,00 zł brutto na realizację umowy. W przypadku nie wyczerpania kwoty umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, dopuszcza się zmianę umowy poprzez wydłużenie terminu jej obowiązywania o kolejne 3 miesiące.

6. Sposób przygotowania ofert
Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz dane kontaktowe do Wykonawcy. Do ofert należy dołączyć wymagane dokumenty (referencje) potwierdzające należyte wykonanie co najmniej 3 usług wskazanych w wykazie (pkt. 2 Formularza ofertowego)

7. Kryteria oceny ofert
Za ofertę ważną uznawana będzie oferta spełniająca wszystkie warunki wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 3 Zapytania) i złożona przez Wykonawcę spełniającego wymagania opisane
w pkt. 4 Zapytania. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych w wyznaczonym terminie.

Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena – 60 pkt.

Najniższa ofertowana cena
------------------------------------------------ x 60 pkt.
Cena ocenianej oferty

Cena oferty, służąca jedynie do porównania ofert, rozumiana jest jako wartość  Razem (poz. 1-4).

 • Liczba wykonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wizualizacji danych – 40 pkt.

poniżej 100 – 0 pkt.
100-300 – 10 pkt.
301-500 – 20 pkt.
501-1000 – 30 pkt.
1001 i więcej – 40 pkt.

8. Sposób oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 17 stycznia 2020 roku poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną, na adres:  Joanna.Heyda@nfosigw.gov.pl  (przypominamy, że decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę), która powinna zawierać wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy, w formie skanu. Wraz z ofertą należy przesłać wymagane referencje, o których mowa w pkt. 4 Zapytania ofertowego.

Nowy termin składania ofert: do  21 stycznia 2020 roku do godz. 11.00

9. Uzupełnienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści oferty lub złożonych dokumentów, a także jednokrotnego uzupełnienia referencji.

 

Dokumenty

1wizualizacja_danych_nfosigw_opz_17.01.2020_zmiana.pdf
1wizualizacja_danych_nfosigw_opz_17.01.2020_zmiana.pdf - (474,18 KB) Zmieniony Opis Przedmiotu Zamówienia
wizualizacja_danych_nfosigw_opz_termin_17.01.2020.pdf
wizualizacja_danych_nfosigw_opz_termin_17.01.2020.pdf - (512,92 KB) Opis Przedmiotu Zamówienia

Bal karnawałowy dla dzieci

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 02-673, ul. Konstruktorska 3A, NIP 522-00-18-559, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na realizację usługi w siedzibie NFOŚiGW podczas balu karnawałowego dla dzieci w Warszawie,

ul. Konstruktorska 3A w dniu 25.01.2020 r. w godz. 11:00-14:00 według poniższej specyfikacji:

Przedmiot zamówienia.

1. Organizacja balu karnawałowego  dla 350 dzieci w wieku:

· 0-3 lat – 10%

· 4-6 lat – 25%

· 7-11 lat – 50%

· 12-15 lat – 15%

2. Miejsce imprezy: siedziba NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa

3. Termin imprezy: 25 stycznia 2020 r. (sobota) w godz. 11:00-14:00

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Opracowanie koncepcji balu karnawałowego (bez elementów świątecznych i Mikołaja) dla dzieci uwzględniającego przedziały wiekowe dzieci, w tym dwie strefy: strefa malucha (0-6 lat) i odrębna strefa starsze dzieci (7-15 lat).

2. Aranżacja i wyposażenie sali w niezbędne sprzęty do realizacji Zamówienia (w tym dekoracja, nagłośnienie, muzyka, oświetlenie, meble typu stoliczki i krzesełka itp.). Zamawiający zapewnia jedynie salę o powierzchni około 200 m2.

3. Zapewnienie: obecności: konferansjera (osoby prowadzącej), min. 8 animatorów oraz osoby/osób, które przebiorą się w kostium ekoludka Enfosia (strój zapewni Zamawiający – 1 sztuka).

4. Przygotowanie przedstawienia dla dzieci w wieku 5-10 lat, czas trwania 25-35 min. związanego z  tematyką ekologii.  

5. Przygotowanie atrakcji, gier i zabaw typu: konkursy np. zimowe zgaduj zgadula, , zabawa muzyczno-ruchowa, quizy, malowanie buziek, kącik plastyczny, stanowiska „interaktywne” rozumiane jako VR, konsole Playstation reagujące na ruch dziecka, komora z wirującym powietrzem itp. Łącznie min. 8 stanowisk/atrakcji, w tym min. 4 stanowiska/atrakcje w strefie malucha i 4 stanowiska/atrakcje w strefie dzieci starszych (w strefie dzieci starszych min. 2 „interaktywne” rozumiane jw.).

6. Zamawiający nie preferuje zabaw o podwyższonym ryzyku, np. dart, itp.

7. Zamawiający nie preferuje waty cukrowej i popcornu.

8. Zapewnienie fotobudki (zdjęcia tylko do odbioru, bez  możliwości przechowywania).

9. Zapewnienie i dystrybucja drobnych nagród dla uczestników konkursów i zabaw (Zamawiający nie preferuje słodyczy), łącznie min. 200 sztuk o wartości jednostkowej brutto 10 zł.

10. Zapewnienie upominków w formie otwartych wejściówek/biletów wstępu do parku trampolin, sal zabaw itp.  dla 500 dzieci z uwzględnieniem przedziałów wiekowych dzieci. Zamawiający nie dopuszcza upominków, które będą zwierać zabawki i słodycze.

11. Zamawiający zapewnia poczęstunek.

Kryteria oceny oferty.

Ocena ofert przez osoby wyznaczone do przeprowadzenia postępowania dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów:

- cena netto – waga 60%.

Oferta Wykonawcy może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt. Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:

najniższa oferowana cena

C = -------------------------------------- x 60 pkt.

cena ocenianej oferty

- liczba atrakcji/stanowisk – waga 40%

Oferta Wykonawcy w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następującym sposób:

- oferta zawierająca 8 atrakcji/stanowisk – 0 punktów,

- za każdą dodatkową atrakcję/stanowisko Wykonawca otrzyma 10 punktów, przy czym za 4 i więcej dodatkowych atrakcji/stanowisk – otrzyma maksymalnie 40 punktów.

Termin składania ofert

Oferty można składać elektronicznie do dnia 13 stycznia 2020 r. do godziny 10.00 na adres mailowy:aneta.polec@nfosigw.gov.pl

Oferta musi zawierać:

 1. Cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wykaz atrakcji/stanowisk.

   

Dostawa i dystrybucja cyfrowych treści edukacyjnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, NIP: 522-00-18-559 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę i dystrybucję cyfrowych treści edukacyjnych.

Prośba o przesłanie łącznej kwoty netto i brutto za realizację całości zamówienia na adres: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl do dnia 3 stycznia 2020 r.

Nowy termin składania ofert: do 8 stycznia 2020 r.

Nowy termin składania ofert: do 13 stycznia 2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

zmiana_zapytania_8.01.2020.pdf
zmiana_zapytania_8.01.2020.pdf - (387,04 KB) Zmiana zapytania 8 stycznia 2020
zmiana_zapytania_3.01.2020.pdf
zmiana_zapytania_3.01.2020.pdf - (381,59 KB) Zmiana zapytania
zapytanie.pdf
zapytanie.pdf - (412,4 KB) Specyfikacja

2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiotem zamówienia jest prenumerata roczna prasy w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dostawą oraz świadczenie usługi dostawy elektronicznej platformy prasowej dla pracowników NFOŚiGW w 2020 r. Zamówienie zostało podzielone na 3 Części:
Część I zamówienia: Prenumerata roczna prasy w wersji papierowej wraz z dostawą do siedziby NFOŚiGW w 2020 r.;
Część II zamówienia: Prenumerata roczna prasy w wersji elektronicznej wraz z dostawą do siedziby NFOŚiGW w 2020 r.;
Część III zamówienia: Dostarczanie informacji w ramach usługi elektronicznej platformy prasowej (internetowej bazy wiedzy z zakresu prawa, rachunkowości i treści ogólnoinformacyjnych) dla pracowników NFOŚiGW w 2020 r.

Oferty należy składać do do końca dnia 19-12-2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Lucyna Hnatio, e-mail: lucyna.hnatio@nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

zakup i montaż trzech defibrylatorów oraz przeszkolenie 23 osób w zakresie ich obsługi.

Oferty należy składać do do końca dnia 11 grudnia 2019 r. do godziny 11.00

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Agnieszka Kubacka, e-mail: agnieszka.kubacka@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

opz.pdf
opz.pdf - (567,52 KB) OPZ
zmiana_wyman_technicznych_oraz_terminu_skladania_ofert.pdf
zmiana_wyman_technicznych_oraz_terminu_skladania_ofert.pdf - (411,79 KB) zmiana wymań technicznych oraz terminu składania ofert

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Realizację usługi hostingu portali internetowych oraz usługi przekazania wiedzy.

Oferty należy składać do do końca dnia 02.12.2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Zbigniew Pawelec, e-mail: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

istotne_postanowienia_umowy_portale_hosting_2019_zm_data.pdf
istotne_postanowienia_umowy_portale_hosting_2019_zm_data.pdf - (542,44 KB) Istotne postanowienia umowy Portale Hosting 2019
ogloszenie_hosting_portali_2019.pdf
ogloszenie_hosting_portali_2019.pdf - (458,83 KB) Ogloszenie hosting portali 2019
formularz_ofertowy_hosting_portali_2019.docx
formularz_ofertowy_hosting_portali_2019.docx - (44,91 KB) Formularz ofertowy hosting portali 2019
zal_1_do_ipu_opis_portali_2019.pdf
zal_1_do_ipu_opis_portali_2019.pdf - (198,6 KB) Opis stanu istniejącego
zal_2_do_ipu_hosting_specyfikacja_2019.pdf
zal_2_do_ipu_hosting_specyfikacja_2019.pdf - (314,44 KB) Zakres Usług
zal_3_do_ipu_hosting_srodowisko_testowe.pdf
zal_3_do_ipu_hosting_srodowisko_testowe.pdf - (177,18 KB) Opis środowiska testowego
zal_4_do_hostingu_licencje_prawa_autorskie.pdf
zal_4_do_hostingu_licencje_prawa_autorskie.pdf - (218,77 KB) Licencje i Prawa Autorskie
pytania_i_odpowiedzi.pdf
pytania_i_odpowiedzi.pdf - (48,16 KB) Pytania i odpowiedzi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenia usług nadzoru inwestorskiego

Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (477,44 KB) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zalacznik_nr_1_do_opz.docx
zalacznik_nr_1_do_opz.docx - (19,22 KB) Wzór Formularza ofertowego
zalacznik_nr_2_do_opz.pdf
zalacznik_nr_2_do_opz.pdf - (491,24 KB) Istotne postanowienia umowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenia usług nadzoru inwestorskiego

Oferty należy składać do dnia 08 października 2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (453,4 KB) Opis przedmiotu zamowienia
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (19,24 KB) Formularz ofertowy
umowa_in.pdf
umowa_in.pdf - (510,35 KB) Umowa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Badanie skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Oferty należy składać do dnia 03-10-2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Malgorzata Staniszewska, e-mail: Malgorzata.staniszewska@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (599,09 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_wykaz_uslug.docx
zalacznik_wykaz_uslug.docx - (1,53 MB) Wykaz uslug
zalacznik_3_formularz_ofertowy.docx
zalacznik_3_formularz_ofertowy.docx - (1,53 MB) Formularz ofertowy
zalacznik_istotne_postanowienia.pdf
zalacznik_istotne_postanowienia.pdf - (713,74 KB) Istotne postanowienia
ogloszenie_baza_konkurencyjnosci.pdf
ogloszenie_baza_konkurencyjnosci.pdf - (431,82 KB) Ogloszenie baza konkurencyjnosci
zalacznik_1_do_umowy_opz.pdf
zalacznik_1_do_umowy_opz.pdf - (543,8 KB) Umowy opz
zalacznik_2_do_ipu.pdf
zalacznik_2_do_ipu.pdf - (425,19 KB) Ipu
informacja_o_wyborze_najkrzystniejszej_oferty_wn-89-2019.pdf
informacja_o_wyborze_najkrzystniejszej_oferty_wn-89-2019.pdf - (376,03 KB) Informacja o wyborze najkrzystniejszej oferty WN-89-2019

Organizacja i obsługa logistyczna trzydniowego wyjazdu szkoleniowego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty  na organizację i obsługę logistyczną 3-dniowego wyjazdu szkoleniowego grupowego połączonego z wizytacją obiektów z zakresu ochrony środowiska dla pracowników NFOŚiGW.

Termin składania ofert - 09.09.2019 r.
Oferty prosimy składać na adres: szkolenia@nfosigw.gov.pl

Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: magdalena.kukawska@nfosigw.gov.pl.
Pytania dot. przedmiotu zamówienia można przesyłać najpóźniej  do 05.09.2019 r.

 

Dokumenty

baza_konkurencyjnosci_ogloszenie.pdf
baza_konkurencyjnosci_ogloszenie.pdf - (231,1 KB) Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności
zal.1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
zal.1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (547,79 KB) Opis Przedmiotu Zamówienia
zal.2_ipu.pdf
zal.2_ipu.pdf - (578 KB) Istotne Postanowienia Umowy
zal._3_formularz_ofertowy.docx
zal._3_formularz_ofertowy.docx - (2,36 MB) Formularz ofertowy
odpowiedzi.pdf
odpowiedzi.pdf - (253,38 KB) Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi_2.pdf
odpowiedzi_2.pdf - (263,36 KB) Odpowiedzi na pytania 2
informacja_o_wybranym_wykonawcy.pdf
informacja_o_wybranym_wykonawcy.pdf - (160,05 KB) Informacja o wybranym wykonawcy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Zapewnienie zakwaterowania dla pracowników NFOŚiGW uczestniczących  w MT POL-ECO SYSTEM.

Oferty należy składać do dnia 27-08-2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Aneta Polec, e-mail: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hotel Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań, cena 68 550,00  zł brutto.

Dokumenty

formularz_ofertowy_-_noclegi.docx
formularz_ofertowy_-_noclegi.docx - (63,65 KB) Formularz ofertowy
ogloszenie_baza-_noclegi.pdf
ogloszenie_baza-_noclegi.pdf - (396 KB) Ogloszenie baza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym wokół budynków NFOŚiGW w tym utrzymanie terenów zielonych.

Oferty należy składać do dnia 09.08.2019

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Piotr Kurmanowski, e-mail: sylwia.kossakowska@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

zaptanie_ofertowe.pdf
zaptanie_ofertowe.pdf - (472,89 KB) zaptanie ofertowe
umowa__utrzymanie_terenu_zielonego_23072019.pdf
umowa__utrzymanie_terenu_zielonego_23072019.pdf - (729,84 KB) umowa utrzymanie terenu zielonego
zalacznik_nr_1_zakres_zamowienia_v2.pdf
zalacznik_nr_1_zakres_zamowienia_v2.pdf - (455,47 KB) zakres zamowienia
zalacznik_nr_2_sposob_realizacji_zamowienia.pdf
zalacznik_nr_2_sposob_realizacji_zamowienia.pdf - (417,57 KB) sposob realizacji zamowienia
zalacznik_nr_5_wykaz_osob.docx
zalacznik_nr_5_wykaz_osob.docx - (16,31 KB) wykaz osob
zalacznik_nr_6_wykaz_uslug.docx
zalacznik_nr_6_wykaz_uslug.docx - (13,99 KB) wykaz uslug

PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA SUPERB II 1.8 TSI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do udziału w  postępowaniu przetargowym na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Superb II 1.8 TSI, 4x4, rok produkcji 2011.

Samochód można obejrzeć w dniach 19-20 sierpnia 2019 r. w godzinach 9:00-14:00, na parkingu wewnętrznym organizatora przetargu przy ul. Konstruktorskiej 1A, w Warszawie (02-673).

Termin składania ofert upływa 22 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00.

3-dniowy wyjazd szkoleniowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i obsługę logistyczną 3-dniowego wyjazdu szkoleniowego grupowego połączonego z wizytacją obiektów z zakresu ochrony środowiska dla pracowników NFOŚiGW.

Oferty prosimy składać na adres magdalena.kukawska@nfosigw.gov.pl

do dnia 25.07.2019 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_18.07.2019.pdf
zapytanie_ofertowe_18.07.2019.pdf - (580,29 KB) Zapytanie ofertowe

Dostawa z obsługą i serwisem automatu do recyklingu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację:

Dostawy z obsługą i serwisem automatu do recyklingu (recyklomat) przed siedzibą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ofertę należy przesłać zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ i załącznikach zamieszczonych poniżej w terminie do 18 lipca 2019 r. (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest Joanna Heyda (joanna.heyda@nfosigw.gov.pl, tel. 22 45 90 251, kom. 724 700 887), pracownik Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

Dokumenty

zal._1_rzut_budynku_z_zaznaczonym_proponowanym_miejsce_ustawienia_automatu.jpg
zal._1_rzut_budynku_z_zaznaczonym_proponowanym_miejsce_ustawienia_automatu.jpg - (1,72 MB) Zał. 1 Rzut budynku z zaznaczonym proponowanym miejsce ustawienia automatu
zal._2_zdjecie_proponowanego_miejsca_ustawienia_automatu_przed_budynkiem_konstruktorska_1.jpg
zal._2_zdjecie_proponowanego_miejsca_ustawienia_automatu_przed_budynkiem_konstruktorska_1.jpg - (368,05 KB) Zał. 2 Zdjęcie proponowanego miejsca ustawienia automatu przed budynkiem Konstruktorska 1
rozeznanie_rynku_automat_do_recyklingu_formularz_ofertowy.docx
rozeznanie_rynku_automat_do_recyklingu_formularz_ofertowy.docx - (20,75 KB) Rozeznanie rynku_automat do recyklingu Formularz ofertowy
rozeznanie_rynku_automat_do_recyklingu_opz.pdf
rozeznanie_rynku_automat_do_recyklingu_opz.pdf - (656,37 KB) Rozeznanie rynku automat do recyklingu OPZ
rozeznanie_rynku_automat_do_recyklingu_ipu.pdf
rozeznanie_rynku_automat_do_recyklingu_ipu.pdf - (494,51 KB) Rozeznanie rynku automat do recyklingu IPU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług konserwacji i naprawy systemów ochrony i kontroli ruchu osobowego w budynkach NFOŚiGW, zlokalizowanych
przy ulicy Konstruktorskiej 1, 1A, 3A i Postępu 18b w Warszawie

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej na adres e-mail: piotr.kurmanowski@nfosigw.gov.pl

Oferty należy składać do dnia 12-07-2019

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Piotr Kurmanowski, e-mail: piotr.kurmanowski@nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie bieżącej konserwacji sześciu dźwigów osobowych zainstalowanych
w budynkach NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie.

Uwaga ! zmiana formularza ofertowego

Oferty prosimy składać na adres jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl do 21 czerwca 2019 r., do godz. 14.00.

Dokumenty

szczegolowy_zakres_prac_konserwatorskich_zalacznik_nr_1.docx
szczegolowy_zakres_prac_konserwatorskich_zalacznik_nr_1.docx - (168,68 KB) Szczegółowy zakres prac konserwatorskich załacznik nr 1
propozycja_umowy-konserwacja.doc
propozycja_umowy-konserwacja.doc - (220,5 KB) Propozycja umowy-konserwacja
opis_przedmiotu_zamowienia.docx
opis_przedmiotu_zamowienia.docx - (171,56 KB) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (168,64 KB) FORMULARZ OFERTOWY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług konserwacji i naprawy systemów ochrony i kontroli ruchu osobowego w budynkach NFOŚiGW, zlokalizowanych
przy ulicy Konstruktorskiej 1, 1A, 3A i Postępu 18b w Warszawie

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej na adres e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl

Oferty należy składać do dnia 21-06-2019

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl tel. 22/45 90 617

Dokumenty

opis_przedmiotu_zamowienia_1.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia_1.pdf - (238,11 KB) opis przedmiotu zamowienia
ogloszenie_baza_orginal.pdf
ogloszenie_baza_orginal.pdf - (456,01 KB) ogloszenie baza orginal.
ipu.pdf
ipu.pdf - (788,89 KB) ipu
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (15,84 KB) formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:

Sukcesywny odbiór i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zamawiający dopuszcza składnie ofert w formie pisemnej w kancelarii NFOŚiGW w Warszawie,
przy ul. Konstruktorskiej 1 lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: anna.kasprzak@nfosigw.gov.pl

Oferty należy składać do dnia 11 czerwca 2019 r. do godz. 15.30

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Anna Kasprzak, e-mail: anna.kasprzak@nfosigw.gov.pl, tel. 22/45 90 670

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu na: „Sukcesywny odbiór i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” wpłynęło 6 ważnych ofert.

 

Najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny złożyła firma

Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON", 02-823 Warszawa, ul. Jakuba Mortkowicza 5.

 

Lista Oferentów wraz z liczbą punktów obliczoną zgodnie z wzorem zamieszczonym w Zapytaniu Ofertowym przedstawia się następująco:

 

LP.

OFERENT

ILOŚĆ
PUNKTÓW

1.

Eko-Mar
Rzemek Mariusz
ul. Jana Pawła II 18d/12
06-100 Pułtusk

62,50

2.

Eko-Sfera 2014 Sp. z o.o.
Ostrów 225A
37-700 Przemyśl

63,52

3.

Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON"
ul. Jakuba Mortkowicza 5
02-823 Warszawa

100,00

4.

LRG  POMORZE
Maciej Chudoba
ul. Jana Kamrowskiego 5D m 11
81-603 Gdynia

23,91

5.

Czech Recykling
Artur Czech
ul. Struga 35
95-100 Zgierz

8,13

6.

Rhenus Data Office Polska sp. z o.o.
al. Katowicka 66
05-830 Nadarzyn

14,22

 

Dokumenty

brakowanie_-_istotne_postanowienia_umowy_nfosigw.pdf
brakowanie_-_istotne_postanowienia_umowy_nfosigw.pdf - (585,28 KB) BRAKOWANIE - Istotne Postanowienia Umowy NFOŚiGW
brakowanie_-_opz_nfosigw.pdf
brakowanie_-_opz_nfosigw.pdf - (486,13 KB) BRAKOWANIE - OPZ NFOŚiGW
brakowanie_-_formularz_ofertowy_nfosigw_14.05.2019_akt.docx
brakowanie_-_formularz_ofertowy_nfosigw_14.05.2019_akt.docx - (25,6 KB) BRAKOWANIE - Formularz Ofertowy NFOŚiGW_14.05.2019_akt
brakowanie_-_zapytanie_ofertowe_nfosigw.pdf
brakowanie_-_zapytanie_ofertowe_nfosigw.pdf - (538,44 KB) BRAKOWANIE - Zapytanie Ofertowe NFOŚiGW
pytania_i_odpowiedzi_do_wykonawcow_07.06.2019.pdf
pytania_i_odpowiedzi_do_wykonawcow_07.06.2019.pdf - (545,31 KB) Pytania i odpowiedzi do Wykonawców_07.06.2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

 „Dostosowanie systemu informatycznego Generator Wniosków o Dofinansowanie do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Norweskich.”.

Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy można składać elektronicznie do dnia   13-06-2019

na adres mailowy: krzysztof.fietkiewicz@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  Krzysztof Fietkiewicz 22 45 90 955

bazakonkurencyjnosci

Informacja o wybranym wykonawcy

3Soft S.A.
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
Data wpłynięcia oferty - 10.06.2019 r.
Cena oferty - 112 316,22 zł brutto

Pełna lista podmiotów

3Soft S.A.
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice

 

Dokumenty

istotne_postanowienia_umowy.pdf
istotne_postanowienia_umowy.pdf - (347,97 KB) istotne postanowienia umowy
zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (83,93 KB) zapytanie ofertowe
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (76,44 KB) formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuski oraz z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego na język polski

Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy można składać elektronicznie do dnia   27.05.2019 r. do godz. 9³°

na adres mailowy: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  Elżbieta  Sekulska  (22) 45 90 667

Dokumenty

opz_tlumaczenia.pdf
opz_tlumaczenia.pdf - (639,16 KB) opz tlumaczenia
wymagania_dot._tlumaczy.docx
wymagania_dot._tlumaczy.docx - (12,04 KB) wymagania dot. tlumaczy
ipu_tlumaczenia_pop..pdf
ipu_tlumaczenia_pop..pdf - (460,33 KB) ipu tlumaczenia
kryteria_oceny_ofert_tlumaczenia.pdf
kryteria_oceny_ofert_tlumaczenia.pdf - (438,99 KB) kryterian oceny ofert tlumaczenia
formularz_ofertowy_tlumaczenia.docx
formularz_ofertowy_tlumaczenia.docx - (19,87 KB) formularz ofertowy tlumaczenia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert w ramach rozeznania rynku na dostosowanie systemu informatycznego Generator Wniosków o Dofinansowanie do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Ofertę należy złożyć do końca dnia 16.05.2019 na adres poczty elektronicznej artur.kucharski@nfosigw.gov.pl

Ofertę należy złożyć z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Fietkiewicz, mail: krzysztof.fietkiewicz@nfosigw.gov.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 45 90 955

Szczegóły w załącznikach :https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/printview/17838

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Opis
W postępowaniu zostały złożone 2 oferty:
Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę 3Soft S.A. z siedzibą w Katowicach, przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.
Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę O&S Computer-Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu została odrzucona ponieważ nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_13.pdf
zapytanie_ofertowe_13.pdf - (303,89 KB) zapytanie ofertow
ipu_16.pdf
ipu_16.pdf - (679,55 KB) ipu
formularz_oferty_02.docx
formularz_oferty_02.docx - (75,59 KB) formularz oferty
pytania_i_odpowiedzi-13.05.2019.pdf
pytania_i_odpowiedzi-13.05.2019.pdf - (165,82 KB) pytania i odpowiedzi 13.05.2019
zaktualizowany_formularz_oferty.docx
zaktualizowany_formularz_oferty.docx - (76,44 KB) zaktualizowany formularz oferty
pytania_i_odpowiedzi_-_15.05.2019_r..pdf
pytania_i_odpowiedzi_-_15.05.2019_r..pdf - (395,33 KB) pytania i odpowiedzi 15.05.2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert w ramach rozeznania rynku na usługi wsparcia do oprogramowania KEMP VLM-2000.

Ofertę należy złożyć do końca dnia 14.05.2019 na adres poczty elektronicznej zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl.

Ofertę należy złożyć z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego.

Szczegóły w załącznikach.

Informacja o wyborze wykonawcy.

Wpłynęła jedna oferta.

Zamówienie zostało udzielone wykonawcy:

A.P.N Promise S.A., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa. Cena oferty: 99 876,00 zł. brutto.

Dokumenty

opz_zal1_do_umowy.pdf
opz_zal1_do_umowy.pdf - (196,65 KB) opz zal1 do umowy
ogloszenie_kemp.pdf
ogloszenie_kemp.pdf - (618,24 KB) ogloszenie kemp
formularz_ofertowy_kemp.docx
formularz_ofertowy_kemp.docx - (42,69 KB) formularz ofertowy kemp
ipu_umowa_kemp_2019.pdf
ipu_umowa_kemp_2019.pdf - (499,34 KB) ipu umowa kemp 2019

Opracowanie treści książki pt.:”Polskie Projekty LIFE”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy:

Opracowanie treści książki „Polskie projekty LIFE”

Ofertę należy przesłać zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ i załącznikach zamieszczonych poniżej w terminie do 25 kwietnia 2019 r. (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest Joanna Heyda (joanna.heyda@nfosigw.gov.pl, tel. 22 45 90 251, kom. 724 700 887), pracownik Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usługi serwisu kserokopiarki Oce VarioPrint 4110

Oferta musi dotrzeć na skrzynkę pocztową, roman.lewandowski@nfosigw.gov.pl, do dnia 23.04.2019 r. (wtorek) do godz. 11.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Roman Lewandowski , e-mail: roman.lewandowski@nfosigw.gov.pl

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (140,93 KB) Zapytanie ofertowe
formularz_ofertowy_i_wykaz_uslug-wypelnic..docx
formularz_ofertowy_i_wykaz_uslug-wypelnic..docx - (210,45 KB) Formularz ofertowy
wzor_umowy.pdf
wzor_umowy.pdf - (227,54 KB) Wzor umowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tj. w następujących lokalizacjach:
a) ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
b) innej lokalizacji, wskazanej przez Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy

Oferty można składać elektronicznie, z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego, do dnia  17.04.2019 r.
na adres mailowy: sylwia.kossakowska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Jerzy Wasilewski, e-mail: sylwia.kossakowska@nfosigw.gov.pl

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach

Dokumenty

zaproszenie.pdf
zaproszenie.pdf - (506,6 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE
umow.pdf
umow.pdf - (521,25 KB) wzór umowy
formularz_ofertowy_kurier2019_publikacja.doc
formularz_ofertowy_kurier2019_publikacja.doc - (2,25 MB) formularz ofertowy
pytania_i_odpowiedzi.pdf
pytania_i_odpowiedzi.pdf - (595,69 KB) Pytania i odpowiedzi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty
na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników NFOŚiGW nt.: „Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne” dla pracowników NFOŚiGW.

Oferty prosimy składać na adres magdalena.kukawska@nfosigw.gov.pl do dnia 12.04.2019 r. do godziny 15:30.

Formularz znajduje się w załączniku nr 1.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_02.04.2019.pdf
zapytanie_ofertowe_02.04.2019.pdf - (437,66 KB) zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_02.04.2019.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_02.04.2019.docx - (208,17 KB) zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (244,65 KB) zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na udostępnienie i obsługę operatorską w czasie rzeczywistym przez Internet spotkania „Dzień Informacyjny LIFE 2019”.

Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy oraz cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: krzysztof.kuczek@nfosigw.gov.pl do 05 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_17_kwietnia_2019_r.pdf
zapytanie_ofertowe_17_kwietnia_2019_r.pdf - (241,62 KB) Zapytanie ofertowe
program_sesji_ogolnej_di_life_2019.pdf
program_sesji_ogolnej_di_life_2019.pdf - (407,5 KB) Program sesji ogolnej
sesje_tematyczne_di2019_pl.pdf
sesje_tematyczne_di2019_pl.pdf - (314,02 KB) Sesje tematyczne_

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usługi serwisu kserokopiarki Oce VarioPrint 4110

Oferty można składać elektronicznie, z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego, do dnia 10.04.2019r. do godz. 14.00
na adres mailowy: roman.lewandowski@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Roman Lewandowski , e-mail: roman.lewandowski@nfosigw.gov.pl

  Postepowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia wartości zamówienia.

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (140,8 KB) Zapytanie ofertowe
wzor_umowy.pdf
wzor_umowy.pdf - (227,54 KB) Wzor umowy
formularz_ofertowy_i_wykaz_uslug-wypelnic..docx
formularz_ofertowy_i_wykaz_uslug-wypelnic..docx - (210,45 KB) Formularz ofertowy

Dostawa roll-up’ów, windbanerów i ścianek medialnych oraz namiotu z oznakowaniem NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:

Produkcja i dostawa roll-up’ów, windbanerów i ścianek medialnych oraz namiotu z oznakowaniem NFOŚiGW

Ofertę należy przesłać w terminie do 29 marca 2019 r. (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest Joanna Heyda (joanna.heyda@nfosigw.gov.pl,
tel. 22 45 90 251, kom. 724 700 887), pracownik Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

Dokumenty

rozeznanie_rynku_roll-up_scianki_namiot_windbanery_opz.pdf
rozeznanie_rynku_roll-up_scianki_namiot_windbanery_opz.pdf - (361,26 KB) Rozeznanie rynku_Roll-up ścianki namiot windbanery_OPZ
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx - (2,18 MB) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Dostawa neonu w kształcie logo NFOŚiGW 30 lat

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:

Dostawa neonu w kształcie logo NFOŚiGW 30 lat i umieszczenie na elewacji siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ofertę należy przesłać w terminie do 29 marca 2019 r. (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest Joanna Heyda (joanna.heyda@nfosigw.gov.pl,
tel. 22 45 90 251, kom. 724 700 887), pracownik Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

 

Zał. 2 logo NFOŚiGW 30 lat
Zał. 4 Zdjęcie elementu elewacji z wymiarami_NFOŚiGW budynek 1

Dokumenty

zal._3_specyfikacja_techniczna_miejsca_montazu_elewacja_nfosigw_budynek_1.pdf
zal._3_specyfikacja_techniczna_miejsca_montazu_elewacja_nfosigw_budynek_1.pdf - (601,17 KB) Zał. 3 specyfikacja techniczna miejsca montażu_elewacja NFOSiGW budynek 1
zal._5_rzut_elewacji_nfosigw_budynek_1.pdf
zal._5_rzut_elewacji_nfosigw_budynek_1.pdf - (840,17 KB) Zał. 5 rzut elewacji NFOŚiGW budynek 1
zal._6_rzut_dachu_budynek_nr_1_nfosigw.pdf
zal._6_rzut_dachu_budynek_nr_1_nfosigw.pdf - (38,08 KB) Zał. 6 Rzut dachu_budynek nr 1_NFOŚiGW
rozeznanie_rynku_neon_opz.pdf
rozeznanie_rynku_neon_opz.pdf - (344,06 KB) Rozeznanie_rynku_NEON_OPZ

Wykonanie strukturalnego okablowania informatycznego z przeznaczeniem pod sieć bezprzewodową WI-FI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na
Wykonanie strukturalnego okablowania informatycznego z przeznaczeniem pod sieć bezprzewodową WI-FI.

Oferty można składać do 25.03.2019 r.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, w pokoju nr 009/3A lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl.
Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego.
Pytania, dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

formularz_ofertowy.doc
formularz_ofertowy.doc - (39 KB) Formularz ofertowy
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (315,45 KB) Opis przedmiotu zamówienia
istotne_postanowienia_umowy.pdf
istotne_postanowienia_umowy.pdf - (210,54 KB) Istotne postanowienia umowy
rysunki.7z
rysunki.7z - (1,42 MB) Rysunki

Przygotowanie i przeprowadzenie akcji edukacyjno-promocyjnej z okazji 30-lecia NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:

Wsparcie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia akcji edukacyjno-promocyjnej z okazji 30-lecia NFOŚiGW

Ofertę należy przesłać w terminie do 29 marca 2019 r. (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest Joanna Zemełka-Wiktorowska (joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl, tel. 22 45 90 644, kom. 724 700 801), pracownik Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

UWAGA:

Pytania potencjalnych Wykonawców:

Pytanie 1:

Aby zrealizować zadanie w terminie proponujemy produkcję pudełka bez „szybki” – tj. pudełka, które ma odsłonięte wnętrze z misiem - okienko, ale bez „szybki”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę (produkcję) pudełek otwartych, tj. bez „szybki”, z odsłoniętym wnętrzem – „okienkiem”.

Pytanie 2:

Czy baza danych dziennikarzy i blogerów może być przez nas tylko opracowana na potrzeby projektu, a nie przekazana?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na opracowanie, na podstawie wytycznych Zamawiającego, bazy danych na potrzeby projektu bez konieczności jej przekazywania Zamawiającemu.

Dokumenty

opis_przedmiotu_zamowienia_akcja_promocyjna.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia_akcja_promocyjna.pdf - (272,05 KB) Opis przedmiotu zamówienia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie i zamocowanie kraty w budynku NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3a.

Oferty można składać elektronicznie, z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego, do dnia  21 marca 2019 r. do godz. 11.00
na adres mailowy: jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Jerzy Wasilewski, e-mail: jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl .

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (209,12 KB) Zapytanie ofertowe
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (17,85 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na usługi wsparcia do systemu informatycznego eOPLATYgeolog

Oferty można składać elektronicznie, z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego, do dnia  15 marca 2019r. do godz. 12.00
na adres mailowy: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Zbigniew Pawelec, e-mail: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl .

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach

Dokumenty

zalaczniki_nr_2_11_do_umowy_egeolog_2019.pdf
zalaczniki_nr_2_11_do_umowy_egeolog_2019.pdf - (511,43 KB) Zalaczniki nr 2_11 do umowy eGeolog 2019
ogloszenie_egeolog_2019.pdf
ogloszenie_egeolog_2019.pdf - (278,95 KB) Ogloszenie eGeolog 2019
zalacznik_nr_1_do_umowy_egeolog_2019_opis_systemu.pdf
zalacznik_nr_1_do_umowy_egeolog_2019_opis_systemu.pdf - (479,61 KB) Zalacznik nr 1 do umowy eGeolog 2019 opis systemu
formularz_ofertowy_egeolog_2019.docx
formularz_ofertowy_egeolog_2019.docx - (50,07 KB) Formularz ofertowy eGeolog 2019
ipu_egeolog_2019.pdf
ipu_egeolog_2019.pdf - (475,83 KB) IPU eGeolog 2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę mycia elewacji i okien budynków NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A, 3A (o łącznej powierzchni 12.247 m²

Oferty można składać elektronicznie do dnia  13.03.2019 r.  do godz. 15.00
na adres mailowy: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Elżbieta Sekulska, e-mail: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl , tel. (22) 45 90 667.

Dokumenty

formularz_ofertowy_2019.docx
formularz_ofertowy_2019.docx - (14,81 KB) Formularz ofertowy
opz-mycie_elewacji_2019.pdf
opz-mycie_elewacji_2019.pdf - (197,76 KB) Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia
umowa_na_mycie_elewacj_2019_ip.pdf
umowa_na_mycie_elewacj_2019_ip.pdf - (437,18 KB) Umowa na mycie elewacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia ofert na „Opracowanie, wdrożenie, utrzymanie, wsparcie i rozwój portalu internetowego dla Funduszu Niskoemisyjnego Transportu ”.

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Michał Stańczak
michal.stanczak@nfosigw.gov.pl,

Krzysztof Kuczek

mail.: krzysztof.kuczek@nfosigw.gov.pl

Oferty prosimy składać na adres krzysztof.kuczek@nfosigw.gov.pl do godziny 12.00 dnia 13.03.2019 r.

Dokumenty

zalacznik_1_do_zo_opz_fnt.pdf
zalacznik_1_do_zo_opz_fnt.pdf - (532,87 KB) Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia
zalacznik_2_do_zo_ipu_fnt.pdf
zalacznik_2_do_zo_ipu_fnt.pdf - (595,55 KB) Wzór umowy
zalacznik_3_do_zo_formularz_oferty_fnt1.1.docx
zalacznik_3_do_zo_formularz_oferty_fnt1.1.docx - (34,24 KB) FORMULARZ OFERTOWY
zapytanie_ofertowe_fnt.pdf
zapytanie_ofertowe_fnt.pdf - (415,88 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA O WARTOSCI DO 30 000 EURO Opracowanie, wdrożenie, utrzymanie, wsparcie i rozwój portalu internetowego dla FNT

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na wykonanie:


1) projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznych wewnętrznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach biurowych zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1A i 3A.
2) kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) dla poszczególnych grup robót w budynkach biurowych zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1,1A i 3A.

Termin składania ofert:  01-03-2019 r.

Oferty należy składać na adres: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego formularza ofertowego.

Dokumenty

istotne_postanowienia_umowy.pdf
istotne_postanowienia_umowy.pdf - (154,19 KB) Istotne postanowienia umowy
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (267,44 KB) Opis przedmiotu zamowienia
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (20,5 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na:

dostawę 2 wydajnych skanerów, ich instalacja oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego..

Termin składania ofert:  18-02-2019 r. (poniedziałek) do godz. 14.00.

Oferty należy składać na adres:  zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego formularza ofertowego.

Dokumenty

ogloszenie_skanery.pdf
ogloszenie_skanery.pdf - (442,53 KB) Ogloszenie
umowa_skanery_2019_op.pdf
umowa_skanery_2019_op.pdf - (436,28 KB) Umowa
zal_1_do_umowy_opz_skanery.pdf
zal_1_do_umowy_opz_skanery.pdf - (247,43 KB) OPZ
formularz_ofertowy_skanery.docx
formularz_ofertowy_skanery.docx - (40,68 KB) Formularz ofertow

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na wykonanie:


1) projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznych wewnętrznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach biurowych zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1A i 3A.
2) kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) dla poszczególnych grup robót w budynkach biurowych zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1,1A i 3A.

Termin składania ofert:  06-02-2019 do godz 11

Oferty należy składać na adres:  piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego formularza ofertowego.

Szczegóły zamówienia w załącznikach.   

Dokumenty

odpowiedzi_do_wykonawcow_05.02.2019.pdf
odpowiedzi_do_wykonawcow_05.02.2019.pdf - (56,08 KB) Odpowiedzi do wykonawców
z_2_ipu.pdf
z_2_ipu.pdf - (154,17 KB)
opz.pdf
opz.pdf - (266,74 KB)

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty  na wynajem
25 dystrybutorów filtrujących i podgrzewających wodę. do siedziby NFOŚiGW: 21 szt. na
ul. Konstruktorskiej 3a, 1 szt. na ul. Wołoskiej 7, 1 szt. na ul. Postępu 18 b, ul. Domaniewska 50 a.

Urządzenie musi mieć elegancki i nowoczesny wygląd.

W związku z powyższym zapraszam do złożenia oferty z uwzględnieniem danych zawartych w poniżej:

1. Koszt dzierżawy dystrybutora.

2. Max. temperatura podgrzewania wody.

Umowa z dostawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Jednocześnie informuję, że oferty współpracy, uwzględniające powyższe wytyczne, należy składać drogą mailową lub faksem w terminie do 4 lutego 2019 r. do przewodniczącego komisji konkursowej
p. Agnieszki Kubackiej nr tel.: 459 03 21, faks: 459 05 85, e-mail: agnieszka.kubacka@nfosigw.gov.pl.

 

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Agnieszki Kubackiej.

Zmawiający skontaktuje się tylko z wyłonionym oferentem.

Dokumenty

zapytanie_dystrybutory_2019.doc
zapytanie_dystrybutory_2019.doc - (116,5 KB) Ogłoszenie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozbudowy macierzy dyskowej wraz z instalacją i konfiguracją.

Termin składania ofert:  31-01-2019

Oferty należy składać na adres:  zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego formularza ofertowego.

Uwaga: Zmiana w IPU.

Było:

Par 4 ust. 5 było:

W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

Jest:

W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści.

Szczegóły zamówienia w załącznikach.   

Dokumenty

zalacznik_nr_1_opz.pdf
zalacznik_nr_1_opz.pdf - (214,58 KB)
ogloszenie_baza.pdf
ogloszenie_baza.pdf - (218,76 KB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług wsparcia do systemu informatycznego e-OPLATYgeolog

Termin składania ofert:  23-01-2019

Oferty należy składać na adres:  zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego formularza ofertowego.

Szczegóły zamówienia w załącznikach.   

 

 

Dokumenty

zalaczniki_nr_2_11_do_umowy_egeolog_2019.pdf
zalaczniki_nr_2_11_do_umowy_egeolog_2019.pdf - (511,45 KB) Załaczniki do ipu
ogloszenie_egeolog_2019.pdf
ogloszenie_egeolog_2019.pdf - (97,06 KB) Ogłoszenie
formularz_ofertowy_egeolog_2019.docx
formularz_ofertowy_egeolog_2019.docx - (50,06 KB) Formularz ofertowy
ipu_egeolog_2019.pdf
ipu_egeolog_2019.pdf - (475,77 KB) Ipu

Projekty graficzne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:
opracowania różnorodnych projektów graficznych na potrzeby materiałów informacyjnych i promocyjnych, prezentujących działalność i ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2019-2020.

Termin oraz sposób składania ofert
Oferty można składać elektronicznie do dnia 18 stycznia 2019 r. do godziny 12.00 na adres mailowy: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

O ważności oferty decyduje godzina otrzymania jej przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Joanna Heyda, tel. 22 45 90 251, joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

kiw_nfosigw.pdf
kiw_nfosigw.pdf - (14,43 MB) Księga Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW
obsluga_graficzna_nfosigw_opz_rozeznanie_rynku_18.01.2019.pdf
obsluga_graficzna_nfosigw_opz_rozeznanie_rynku_18.01.2019.pdf - (431,68 KB) Opis Przedmiotu Zamówienia

Usługi wspomagające prace porządkowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  prowadzi rozeznanie rynku na usługi wspomagające prace porządkowe na obiektach będących własnością NFOŚiGW oraz na najmowanych przez NFOŚiGW powierzchniach biurowych.

Propozycje cenowe należy składać do 07.01.2019 r. (ostateczna data wpływu) na adres e-mail: sylwia.kossakowska@nfosigw.gov.pl

Pytania, dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: sylwia.kossakowska@nfosigw.gov.pl i można je przesyłać najpóźniej do dnia 05.01.2019 r. do końca dnia.

Odpowiedzi na ewentualne pytania zostaną dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej.

Poniżej treść ogłoszenia o rozeznaniu rynku

rozeznanie_rynku_wspomaganie_uslug_sprzatania.pdf
rozeznanie_rynku_wspomaganie_uslug_sprzatania.pdf - (263,4 KB) Treść ogłoszenia
odpowiedzi_na_pytania.pdf
odpowiedzi_na_pytania.pdf - (327,38 KB) Odpowiedzi na pytania z 30.12.018 rozeznanie rynku na wpomagajace prace porzadkowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wykorzystaniem central telefonicznych Zamawiającego.

Termin składania ofert:  04-01-2019  07.01.2019 r.  do godz. 15:30

Oferty należy składać na adres: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl

Kontakt w sprawie ogłoszenia: 22 45 90 667

Szanowni  Państwo

Uprzejmie informujemy, że w postepowaniu na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla NFOŚiGW w Warszawie wpłynęły  dwie ważne oferty:

 1. Enter T&TSp. z o.o.Plac Andersa 7, 61-894Poznań
 2. NetiaS.A.ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

Najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny złożyła firma Enter T&T Sp. z o.o.
Plac Andersa 7, 61-894  Poznań.                                                                                                                   

Data  wpłynięcia oferty 04.01.2019 r.                                                                                                             

Cena  oferty   42.401,11 brutto

Dziękujemy za udział w konkursie.

Dokumenty

formularz_ofertowy_2018.docx
formularz_ofertowy_2018.docx - (14,57 KB) Formularz ofertowy
ipu_usluga_telekom_.pdf
ipu_usluga_telekom_.pdf - (349,14 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
formularz_cenowy_zalacznik_nr_2_2018_.docx
formularz_cenowy_zalacznik_nr_2_2018_.docx - (17,2 KB) Formularz cenowy
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (289,31 KB) Opis przedmiotu zamówienia - KONKURS OFERT
ogloszenie_baza.docx
ogloszenie_baza.docx - (41,42 KB) Ogłoszenie baza
pytania_i_odpowiedzi_04.01.2019_r.pdf
pytania_i_odpowiedzi_04.01.2019_r.pdf - (145,63 KB) Pytania i odpowiedzi 04.01.2019 r

2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na prenumeratę roczną prasy wraz z dostawą do siedziby NFOŚiGW w 2019 r. Tytuły objęte prenumeratą zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik do Ogłoszenia).

Termin składania ofert:  06-12-2018

Oferty należy składać na adres: anna.kasprzak@nfosigw.gov.pl

Kontakt w sprawie ogłoszenia: 22-45-90-670

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu na: „Prenumeratę roczną prasy wraz z dostawą dla pracowników NFOŚiGW w 2019 r.” wpłynęły 3 ważne oferty.

 

Najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny złożyła firma

Garmond Press S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lubicz 3.

Dokumenty

ipu-_prasa_2019.pdf
ipu-_prasa_2019.pdf - (384,89 KB) Istotne Postanowienia Umowy
ogloszenie_baza.pdf
ogloszenie_baza.pdf - (263,3 KB) Ogłoszenie
opz_-_prasa_2019.pdf
opz_-_prasa_2019.pdf - (404,11 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE
prasa_2019_formularz_ofertowy.docx
prasa_2019_formularz_ofertowy.docx - (169,55 KB) FORMULARZ OFERTOWY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług konserwacji i naprawy systemów ochrony i kontroli ruchu osobowego w budynkach NFOŚiGW, zlokalizowanych w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 1, 1A, 3A i przy ulicy. Postępu 18b.

Termin składania ofert:  06-12-2018

Oferty należy składać na adres:  piotr.kurmanowski@nfosigw.gov.pl  

Kontakt w sprawie ogłoszenia: 22-45-90-500

Dokumenty

formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (18,74 KB) Formularz ofertowy
istotnepostanowienia_umowy.pdf
istotnepostanowienia_umowy.pdf - (508,45 KB) Istotne postanowienia umowy
ogloszenie_baza.pdf
ogloszenie_baza.pdf - (267,24 KB) Ogloszenie baza
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (247 KB) Opis przedmiotu zamowienia
wyniki_postepowania.pdf
wyniki_postepowania.pdf - (190,91 KB) wyniki postepowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) mebli biurowych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych.

Termin składania ofert: 26-10-2018 r.

Oferty należy składać na adres:  piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl

Kontakt w sprawie ogłoszenia: 22-45-90-617

Treść ogłoszenia została zmieniona w zakresie Załącznika nr 2 Opis Przedmiotu zamówienia w punkcie 7.1.:
jest 26 listopada 2018 r., powinno być 26 października 2018 r.

Dokumenty

formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (19,31 KB) FORMULARZ OFERTOWY
ipu.pdf
ipu.pdf - (381,21 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
opz.pdf
opz.pdf - (402,82 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedz_na_pytania_z_dnia_19.10.2018.pdf
odpowiedz_na_pytania_z_dnia_19.10.2018.pdf - (170,43 KB) Odpowiedź na pytania z dnia 19.10.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi łączności z siecią Internet w budynku MatchPoint A (dawniej DomALFA) przy ul. Domaniewskiej 50a w Warszawie – dzierżawa łącza stałego. Usługi będą realizowane zgodnie z załączonymi istotnymi postanowieniami umowy, wraz z załącznikami..

Termin składania ofert: 24.10.2018 r.

Oferty należy składać na adres:  przemyslaw.sarnowski@nfosigw.gov.pl

Kontakt w sprawie ogłoszenia: 22-45-90-339

Dokumenty

zalacznik_nr_1_opz.pdf
zalacznik_nr_1_opz.pdf - (225,81 KB) Załącznik nr 1 OPZ
zalacznik_nr_2_ipu.pdf
zalacznik_nr_2_ipu.pdf - (451,9 KB) Załącznik nr 2 IPU
zalacznik_nr_3.pdf
zalacznik_nr_3.pdf - (448,99 KB) Załącznik nr 3
zalacznik_nr_4_f.o.docx
zalacznik_nr_4_f.o.docx - (41,45 KB) Załącznik nr 4 F.O

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu na rezerwację i sprzedaż zagranicznych i krajowych biletów kolejowych, autobusowych i lotniczych wraz z ich dostarczaniem do siedziby NFOŚiGW wpłynęły 3 ważne oferty.

Najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny złożyła firma

UpHOTEL Sp. z o.o.


 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na zapewnienie zakwaterowania dla pracowników NFOŚiGW uczestniczących w MT POL-ECO SYSTEM.

Termin składania ofert: 12.09.2018 r.

Oferty należy składać na adres: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

Kontakt w sprawie ogłoszenia: 22-45-90-124

Dokumenty

formularz_ofertowy_-_noclegi.docx
formularz_ofertowy_-_noclegi.docx - (63,11 KB) Formularz ofertowy
informacja_o_ogloszeniu_w_bazie_konkurencyjnosci_zakwaterowanie_poleko2018.pdf
informacja_o_ogloszeniu_w_bazie_konkurencyjnosci_zakwaterowanie_poleko2018.pdf - (4,01 MB) Informacja o ogłoszeniu w bazie konkurencyjności
ogloszenie_w_bazie_konkurencyjnosci_zmiana.pdf
ogloszenie_w_bazie_konkurencyjnosci_zmiana.pdf - (3,53 MB) Zmiana ogłoszenia w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na: „Kompleksowa usługa polegająca na organizacji jednodniowej konferencji poświęconej prezentacji I Osi POIiŚ 2014-2020”

została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy
Holiday Travel Sp. Z o.o., Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia ofert na organizację jednodniowej konferencji dla grupy 300 osób, która odbędzie się w terminie od 01 do 28 września br. w Warszawie.

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Michał Piskorz

tel.: (22) 45 90 440

mail.: michal.piskorz@nfosigw.gov.pl

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: michal.piskorz@nfosigw.gov.pl  do dnia 18.08.2018 r. do końca dnia.

Dokumenty

09_08_18_szczeg._opis_przedmiotu_zamowienia_.docx-zm.pdf
09_08_18_szczeg._opis_przedmiotu_zamowienia_.docx-zm.pdf - (490,21 KB) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
ogloszenie_w_bazie_konkurencji.pdf
ogloszenie_w_bazie_konkurencji.pdf - (627,25 KB) Ogłoszenie w bazie konkurencyjności
07_08_18_zal.__nr_6_do_szopz_protokol_odbioru.pdf
07_08_18_zal.__nr_6_do_szopz_protokol_odbioru.pdf - (490,92 KB) Protokół odbioru
07_08_18_zal._nr_1_opis_mat_konf_do_sopz.pdf
07_08_18_zal._nr_1_opis_mat_konf_do_sopz.pdf - (340,02 KB) Szczegółowy opis artykułu / wymagania techniczne / przykładowa wizualizacja
07_08_18_zal._nr_5_do_sopz_dostos_do__niepel..pdf
07_08_18_zal._nr_5_do_sopz_dostos_do__niepel..pdf - (341,93 KB) Informacje dodatkowe, które podlegać będą ocenie w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert
07_08_18_zal._nr_4_umowa_konferencja.pdf
07_08_18_zal._nr_4_umowa_konferencja.pdf - (631,96 KB) Wzór umowy
09_08_18_zal._nr_3_do_szopz_wykaz_konferencji.doc
09_08_18_zal._nr_3_do_szopz_wykaz_konferencji.doc - (104 KB) WYKAZ * potwierdzający spełnienie warunków udziału w zamówieniu określonych w punkcie 5 SzOPZ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia ofert na rezerwację i sprzedaż zagranicznych i krajowych biletów kolejowych, autobusowych i lotniczych wraz z ich dostarczeniem do siedziby NFOŚiGW

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Elżbieta Sekulska

tel.: (22) 45 90 667

mail.: elzbieta.sekulska@nfosigw.gov.pl

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: elzbieta.sekulska@nfosigw.gov.pl lub w kancelarii NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 do dnia 10.08.2018 r. do końca dnia.

Dokumenty

zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_bilety.docx
zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_bilety.docx - (45,89 KB) FORMULARZ OFERTOWY
zalacznik_nr_1_ipu_bilety_ost..pdf
zalacznik_nr_1_ipu_bilety_ost..pdf - (389,67 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
opis_przedmiotu_zamowienia_zapytanie_ofertowe.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia_zapytanie_ofertowe.pdf - (331,11 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia ofert na „Opracowanie, wdrożenie, utrzymanie, wsparcie i rozwój portalu internetowego dla Projektu Doradztwa Energetycznego”.

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Klaudiusz Tchórzewski

tel.: (22) 4590583

mail.: klaudiusz.tchorzewski@nfosigw.gov.pl

Oferty prosimy składać na adres klaudiusz.tchorzewski@nfosigw.gov.pl do końca dnia 21.08.2018 r.

Ogłoszenie jest również dostępne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128662

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięte zostało postępowanie na „Opracowanie, wdrożenie, utrzymanie, wsparcie i rozwój portalu internetowego dla Projektu Doradztwa Energetycznego”.

 

Jako najkorzystniejsza oferta, została wybrana oferta sm32 Studio Marek Mucharski, 34-300 Żywiec, Kościuszki 64.

Dokumenty

zalacznik_3_do_zo_formularz_oferty_pde1.1.docx
zalacznik_3_do_zo_formularz_oferty_pde1.1.docx - (34,24 KB) FORMULARZ OFERTOWY
zalacznik_2_do_zo_ipu_pde.pdf
zalacznik_2_do_zo_ipu_pde.pdf - (631,83 KB) Wzór umowy
zalacznik_1_do_zo_opz_pde.pdf
zalacznik_1_do_zo_opz_pde.pdf - (674,44 KB) Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia
pde_zo_portal_internetowy.pdf
pde_zo_portal_internetowy.pdf - (498,77 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA O WARTOSCI DO 30 000 EURO Opracowanie, wdrożenie, utrzymanie, wsparcie i rozwój portalu internetowego dla Projektu Doradztwa Energetycznego
zmiana_tresci_zapytania_nr_1.pdf
zmiana_tresci_zapytania_nr_1.pdf - (209,6 KB) Zmiana treści Zapytania Ofertowego dla Zapytania Ofertowego
odpowiedzi_do_pytan_nr_1.pdf
odpowiedzi_do_pytan_nr_1.pdf - (303,64 KB) Odpowiedzi do pytań

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na konserwację i utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym wokół budynków NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie w tym:


Oferty prosimy składać na adres sylwia.kossakowska@nfosigw.gov.pl lub w kancelarii NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 do dnia 30.07.2018 r. do godz. 14.00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (273,01 KB) zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_czestotliwosc_wykonywania_uslug.pdf
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_czestotliwosc_wykonywania_uslug.pdf - (224,83 KB) załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego Częstotliwość wykonywania usług
projekt_umowy.pdf
projekt_umowy.pdf - (235,08 KB) projekt umowy
formularz_ofertowy_teren_zewnetrzny.doc
formularz_ofertowy_teren_zewnetrzny.doc - (70 KB) formularz ofertowy_teren zewnętrzny

Zapytanie ofertowe: Organizacja i obsługa akcji promocyjnej z okazji 100-lecia niepodległości Polski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:

Organizacja i obsługa akcji promocyjnej z okazji 100-lecia niepodległości Polski.

Ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanych dokumentów drogą mejlową w terminie do godz. 10.00 dnia 20 lipca 2018 roku
(decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę)
na adres: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl
w tytule wpisując ”Akcja promocyjna z okazji 100-lecia niepodległości Polski – OFERTA”.

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Joanna Heyda, Starszy specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW

tel. 22 45 90 521, mob. 724 700 887, mail: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na dostawę 50 sztuk regałów magazynowo -  archiwalnych i 2 sztuk szaf metalowych na dokumenty.


Oferty prosimy składać na adres jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl do 19 lipca 2018 r., do godz. 14.00.

Dokumenty

formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (19,09 KB) FORMULARZ OFERTOWY
umowa_wzor.docx.doc
umowa_wzor.docx.doc - (47 KB) umowa wzór
opis_przedmiotu_zamowienia.docx
opis_przedmiotu_zamowienia.docx - (11,98 KB) Opis przedmiotu zamówienia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z ich instalacją chłodniczą i grzewczą, w budynkach NFOŚiGW zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A, 3A.

 

Oferty prosimy składać na adres Piotr.Tomporowski@nfosigw.gov.pl do 20 lipca 2018 r., do godz. 15.00

Dokumenty

istotne_postanowienia_umowy.pdf
istotne_postanowienia_umowy.pdf - (186,5 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
opz_przeglady_klimatyzacji.pdf
opz_przeglady_klimatyzacji.pdf - (274,38 KB) opz przeglądy klimatyzacji
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (17,39 KB) FORMULARZ OFERTOWY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na: Zapewnienie licencji na eksploatowane przez zamawiającego oprogramowanie antywirusowe (McAfee Complete EndPoint Protection – Busines) i System antyspamowy (McAfee Email Protection) przez okres 1 roku lub zapewnienie systemu równoważnego.
 

 

Oferty prosimy składać na adres przemyslaw.sarnowski@nfosigw.gov.pl do 20 lipca 2018 r., do godz. 15.00

Dokumenty

ogloszenie.doc
ogloszenie.doc - (562 KB) ogłoszenie
opz.pdf
opz.pdf - (470,68 KB) OPZ
umowa_antywir_wzor.pdf
umowa_antywir_wzor.pdf - (281,84 KB) Umowa_antywir wzór
formularz_ofertowy.doc
formularz_ofertowy.doc - (562,5 KB) formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Analiza studiów wykonalności pod kątem weryfikowania wartości efektu rzeczowego i ekologicznego” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres szkolenia@nfosigw.gov.pl do dnia 20.07.2018 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_13.07.2018_s.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_13.07.2018_s.pdf - (433,56 KB) Zapytanie ofertowe
zamowienia_klauzula_rodo_s.docx
zamowienia_klauzula_rodo_s.docx - (18,41 KB) Klauzula informacyjna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Ochrona danych osobowych w NFOŚiGW”  dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres szkolenia@nfosigw.gov.pl do dnia 20.07.2018 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_13.07.2018.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_13.07.2018.pdf - (432,35 KB) Zapytanie ofertowe
zamowienia_klauzula_rodo.docx
zamowienia_klauzula_rodo.docx - (18,41 KB) Klauzula informacyjna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na dostawę (na podstawie umowy sprzedaży) mebli biurowych i/lub ekspozycyjnych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych.

 

Oferty prosimy składać na adres jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl do 06 lipca 2018 r., do godz. 11.00

Dokumenty

umowa_do_podpisania_002.docx
umowa_do_podpisania_002.docx - (2,19 MB) umowa do podpisania
formularz_ofertowy_cz1.docx
formularz_ofertowy_cz1.docx - (19,33 KB) formularz ofertowy
zamowienia_klauzula_rodo_ponizej_30_tys_-_11.06.2018.pdf
zamowienia_klauzula_rodo_ponizej_30_tys_-_11.06.2018.pdf - (480,13 KB) zamowienia klauzula rodo ponizej 30 tys
opz_zakup_mebli_biurowych.pdf
opz_zakup_mebli_biurowych.pdf - (254,01 KB) opz zakup mebli biurowyc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie bieżącej konserwacji sześciu dźwigów osobowych zainstalowanych
w budynkach NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie.

 

Oferty prosimy składać na adres jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl do 26 czerwca 2018 r., do godz. 14.00.

Dokumenty

formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (168,49 KB) formularz ofertowy
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (361,1 KB) opis przedmiotu zamowienia
szczegolowy_zakres_prac_konserwatorskich_zalacznik_nr_1.pdf
szczegolowy_zakres_prac_konserwatorskich_zalacznik_nr_1.pdf - (372,02 KB) szczegolowy zakres prac konserwatorskich
wzor_umowy.doc
wzor_umowy.doc - (221 KB) wzor umowy
zamowienia_klauzula_rodo_ponizej_30_tys_-_11.06.2018.pdf
zamowienia_klauzula_rodo_ponizej_30_tys_-_11.06.2018.pdf - (480,13 KB) klauzula informacyjna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Udostępnienie i obsługa operatorska w czasie rzeczywistym przez Internet spotkania:

Szkolenia w zakresie realizacji projektów dofinansowanych w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

w dniu 27-28.06.2018 r.

Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy oraz cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: krzysztof.kuczek@nfosigw.gov.pl do 19 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_27-28_czerwca_2018r..pdf
zapytanie_ofertowe_27-28_czerwca_2018r..pdf - (326,67 KB) Zapytanie ofertowe
program_szkolenia_1os_27-28.06.2018.pdf
program_szkolenia_1os_27-28.06.2018.pdf - (353,22 KB) Program szkolenia
zamowienia_klauzula_rodo_ponizej_30_tys_-_11.06.2018.pdf
zamowienia_klauzula_rodo_ponizej_30_tys_-_11.06.2018.pdf - (480,13 KB) Klauzula informacyjna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na:

Naprawę dźwigu osobowego w budynku 1a siedziby NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie.

Oferty prosimy składać na adres jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl do 07 czerwca 2018 r., do godz. 11.00

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (208,27 KB) Zapytanie ofertowe
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (18,49 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie koncepcji, scenariusza oraz wyprodukowanie

filmu promocyjnego (3 min.) i spotu reklamowego (30 sek.)

promujących konkursy dla I Osi POIiŚ 2014-2020 dla której NFOŚiGW pełni funkcję IW oraz efekty realizacji tych projektów.

 

Oferty prosimy składać na adres michal.piskorz@nfosigw.gov.pl do 18 czerwca 2018 r., do godz. 15.00.

Dokumenty

29_05_umowa_film_promocyjny.doc.docx
29_05_umowa_film_promocyjny.doc.docx - (70,13 KB) Umowa na dostawę spotu promocyjnego z przeniesieniem praw autorskich
21_05_18_film_i_spot_nf_i_os-_opz_ost.docx
21_05_18_film_i_spot_nf_i_os-_opz_ost.docx - (34,79 KB) Zapytanie ofertowe
05.06.2018_rozeznanie_rynku.__pytania_i_odpowiedzi.pdf
05.06.2018_rozeznanie_rynku.__pytania_i_odpowiedzi.pdf - (195,43 KB) 05.06.2018 Rozeznanie rynku. Pytania i odpowiedzi
05.06.2018_rozeznanie_rynku.__pytania_i_odpowiedzi_czesc_2.pdf
05.06.2018_rozeznanie_rynku.__pytania_i_odpowiedzi_czesc_2.pdf - (174,97 KB) 05.06.2018 Rozeznanie rynku. Pytania i odpowiedzi część 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Przygotowanie i realizacja inwestycji środowiskowych” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres szkolenia@nfosigw.gov.pl do dnia 01.06.2018 r. do godziny 12:00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_25.05.2018.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_25.05.2018.pdf - (431,64 KB) Zapytanie ofertowe_25.05.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu wystroju i aranżacji recepcji oraz przestrzeni sąsiadującej, w budynku biurowym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1A.

Oferty prosimy składać na adres piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl do 22 maja 2018 r., do godz. 11.00.

Dokumenty

ipu.pdf
ipu.pdf - (161,71 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
opz.pdf
opz.pdf - (403,19 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (17,47 KB) FORMULARZ OFERTOWY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na organizację i obsługę  logistyczną wyjazdu szkoleniowego grupowego dla pracowników Departamentu Kontroli Rozliczeń NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres szkolenia@nfosigw.gov.pl do dnia 27.04.2018 r. do godziny 12:00

Dokumenty

zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (722,88 KB) Załącznik nr 1_20.04.2018
zapytanie_ofertowe_bip_20.04.2018_zmiana.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_20.04.2018_zmiana.pdf - (444,16 KB) Zapytanie ofertowe_20.04.2018
informacja_do_zapytania_ofertowego_24.04.2018.docx
informacja_do_zapytania_ofertowego_24.04.2018.docx - (726,72 KB) Informacja do zapytania ofertowego_24.04.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej aranżacji recepcji oraz przestrzeni sąsiadującej, w budynku biurowym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1A, o łącznej powierzchni około 80 m2.
 

Oferty prosimy składać na adres piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl do 11 maja 2018 r., do godz. 11.00.

Dokumenty

istotne_postanowienia_umowy.pdf
istotne_postanowienia_umowy.pdf - (161,75 KB) Istotne postanowienia umowy
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (407,18 KB) Opis przedmiotu zamowienia
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (17,4 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na udostępnienie i obsługę operatorską w czasie rzeczywistym przez Internet spotkania „Dzień Informacyjny LIFE 2018”.

Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy oraz cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: krzysztof.kuczek@nfosigw.gov.pl do 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (239,69 KB) zapytanie ofertowe webcas
program_sesji_ogolnej_dnia_informacyjnego_life_2018.pdf
program_sesji_ogolnej_dnia_informacyjnego_life_2018.pdf - (383,86 KB) program sesji ogolnej
dzien_informacyjny_life__sesje_tematyczne.pdf
dzien_informacyjny_life__sesje_tematyczne.pdf - (311,61 KB) dzien informacyjny

Zapytanie ofertowe - konkurs komputerowy na stoisku NFOŚiGW podczas Festynu z okazji Światowego Dnia Ziemi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 02-673, ul. Konstruktorska 3A, NIP 522-00-18-559, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usługi:

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu komputerowego (na dwóch komputerach, monitory dotykowe zapewnia Zamawiający) i innych zabaw/gier edukacyjnych (min. 3 oprócz konkursu komputerowego, np. malowanie toreb, kolorowanki itp.) na stoisku NFOŚiGW podczas Festynu z okazji Światowego Dnia Ziemi dla Rodzin w Pułtusku, który ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczestników Festynu.

Konkurs będzie skierowany do: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Oferty można składać elektronicznie do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godziny 15.00 na adres mailowy: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

O ważności oferty decyduje godzina otrzymania jej przez zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Aneta Połeć: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_-_konkurs_pultusk.pdf
zapytanie_ofertowe_-_konkurs_pultusk.pdf - (251,6 KB) Treść zapytania ofertowego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na naprawę dźwigu osobowego w budynku 1 siedziby NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie.

Oferty prosimy składać na adres jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl do 18 kwietnia 2018 r., do godz. 11.00

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.docx
zapytanie_ofertowe.docx - (16,76 KB) zapytanie ofertowe
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (18,67 KB) formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie klatek schodowych oraz części powierzchni ogólnodostępnych do obowiązujących przepisów pożarowych (wydzielenie pożarowe klatek schodowych, holu i łącznika drzwiami przeciwpożarowymi i dymoszczelnymi, wykonanie instalacji oddymiania głównej klatki schodowej) w budynku biurowym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A.

Oferty prosimy składać na adres piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl do 17 kwietnia 2018 r., do godz. 11.00.

Dokumenty

opz_wydzielenie_pozarowe_klatek_schodowych.pdf
opz_wydzielenie_pozarowe_klatek_schodowych.pdf - (577,59 KB) OPZ wydzielenie pożarowe klatek schodowych
zal_nr_2_istotne_postanowienia_umowy.pdf
zal_nr_2_istotne_postanowienia_umowy.pdf - (146,8 KB) Istotne postanowienia umowy
zal_1_formularz_ofertowy.docx
zal_1_formularz_ofertowy.docx - (20,53 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), zaprasza do złożenia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych należących do NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu plik PDF

Dokumenty

ogloszenie_o_przetargu_publicznym_na_sprzedaz_samochodow_osobowych.pdf
ogloszenie_o_przetargu_publicznym_na_sprzedaz_samochodow_osobowych.pdf - (479,76 KB) OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
opinia_dt._superb_h_1.8_nr_rejestracyjny_we6107v.pdf
opinia_dt._superb_h_1.8_nr_rejestracyjny_we6107v.pdf - (2,03 MB) opinia_dt._superb_h_1.8_nr_rejestracyjny_we6107v.pdf
opinia_dt._superb_h_1.8_nr_rejestracyjny_we3405s.pdf
opinia_dt._superb_h_1.8_nr_rejestracyjny_we3405s.pdf - (2,01 MB) OPINIA dt. Superb H 1.8 Nr rejestracyjny WE3405S
wzor_formularza_ofertowego.docx
wzor_formularza_ofertowego.docx - (19,72 KB) WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO
wzor_umowy.doc
wzor_umowy.doc - (38,5 KB) Wzór umowy
zalacznik_nr1_protokol.doc
zalacznik_nr1_protokol.doc - (23,5 KB) Załącznik nr1 protokół
rozstrzygniecie_przetargu.pdf
rozstrzygniecie_przetargu.pdf - (32,72 KB) Rozstrzygniecie przetargu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Oferty prosimy składać na adres rafal.usielski@nfosigw.gov.pl do dnia 29.03.2018 r. do godziny 15:30

Dokumenty

umowa_2_post.pdf
umowa_2_post.pdf - (311,72 KB) Wzór umowy
formularz_ofertowy_post2.docx
formularz_ofertowy_post2.docx - (20,74 KB) Formularz ofertowy
opz_kurier_2018_2_post.pdf
opz_kurier_2018_2_post.pdf - (260,34 KB) Opis przedmiotu zamówienia
pytania_i_odpowiedzi_22.03.2018.pdf
pytania_i_odpowiedzi_22.03.2018.pdf - (530,83 KB) Pytania i odpowiedzi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 1a i 1.

Oferty prosimy składać na adres piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl do 27 lutego 2018 r., do godz. 11.00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_opz.pdf
zapytanie_ofertowe_opz.pdf - (308,49 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE
ipu.pdf
ipu.pdf - (289,85 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (19,89 KB) FORMULARZ OFERTOWY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Oferty prosimy składać na adres rafal.usielski@nfosigw.gov.pl do dnia 07.02.2018 r. do godziny 15:30

 

Dokumenty

zaproszenie_do_skladania_ofert_kurier_2018.pdf
zaproszenie_do_skladania_ofert_kurier_2018.pdf - (282,03 KB) Zapytanie ofertowe
umowarobocza_js_popsk_v5.pdf
umowarobocza_js_popsk_v5.pdf - (312,57 KB) Wzór umowy
opz_kurier_2018.pdf
opz_kurier_2018.pdf - (261,98 KB) Opis przedmiotu zamówienia
formularz_ofertowy_kurier2018.doc
formularz_ofertowy_kurier2018.doc - (87 KB) Formularz ofertowy
odpowiedzi_na_pytania.pdf
odpowiedzi_na_pytania.pdf - (995,52 KB) Odpowiedzi na pytania 06.02.2018 r.
informacja_o_uniewaznienu_postepowania.pdf
informacja_o_uniewaznienu_postepowania.pdf - (126,7 KB) Informacja o unieważnieniu postepowania

Zapytanie ofertowe- dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Programu LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Programu LIFE.

W związku z zapytaniami wykonawców wprowadzono zmianę w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zmiana dot.  OPZ dla notatnika w formacie B5 w skóropodobnej oprawie. Szczegóły w OPZ.

Sposoby oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 6 lutego 2018 roku do godz. 10:00 poprzez dostarczenie
na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
(decyduje godzina wpływu do kancelarii NFOŚiGW).
Na kopercie należy napisać: „DOSTAWA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH LIFE – OFERTA”.

Osoba do kontaktu:
Joanna Zemełka-Wiktorowska
Główny Specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW
tel. 22 45 90 644  kom. 724 700 801 mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

opz_art_promocyjne_life_zmiana.pdf
opz_art_promocyjne_life_zmiana.pdf - (377,65 KB) Zapytanie ofertowe
umowa_art_promocyjne_life_2018.pdf
umowa_art_promocyjne_life_2018.pdf - (204,3 KB) Wzór umowy
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_30.01.2018.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_30.01.2018.pdf - (206,89 KB) Odpowiedzi na pytania wykonawców

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty  na wynajem 23 dystrybutorów filtrujących i podgrzewających wodę. do siedziby NFOŚiGW: 21 szt. na ul. Konstruktorskiej 3a, 1 szt. na ul. Wołoskiej 7, 1 szt.  na ul. Postępu 18b.

Urządzenie musi mieć elegancki i nowoczesny wygląd.

W związku z powyższym zapraszam do złożenia oferty z uwzględnieniem danych zawartych w poniżej:

1. Koszt dzierżawy dystrybutora 

2.  Max. temperatura podgrzewania wody.

Umowa z dostawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Jednocześnie informuję, że oferty współpracy, uwzględniające powyższe wytyczne, należy składać drogą mailową lub faksem w terminie do 29 stycznia 2018 r. do przewodniczącego komisji konkursowej p. Agnieszki Kubackiej nr tel.:  459 03 21, faks: 459 05 85, e-mail: agnieszka.kubacka@nfosigw.gov.pl.

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Agnieszki Kubackiej.


 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie usługi przeprowadzki (załadunku, transportu i rozładunku) mienia Zleceniodawcy z miejsca nadania do miejsca odbioru określonego w tabeli nr 1.

Lp.

Miejsce nadania

Miejsce odbioru

1.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1A, 02-673 Warszawa.

EMPARK Mokotów Business Park, Budynek Orion, ul. Postępu 18B, 02
-676 Warszawa.

2.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1A, 02-673 Warszawa.

Oferty prosimy składać na adres piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl do 11 stycznia 2018 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na: dostawę (na podstawie umowy sprzedaży) mebli biurowych i/lub ekspozycyjnych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych. Oferty prosimy składać na adres piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl do 05 stycznia 2018 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia ofertyna przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia „Nowelizacja ustawy Prawo wodne” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres Aleksandra.Gabinska@nfosigw.gov.pl do dnia 02.01.2018 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_18.12.2017.pdf
zapytanie_ofertowe_18.12.2017.pdf - (157,88 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_18.12.2017.docx
zalacznik_nr_1_18.12.2017.docx - (300,66 KB) Załącznik nr 2
zalacznik_nr_2_18.12.2017.pdf
zalacznik_nr_2_18.12.2017.pdf - (104,47 KB) Załącznik nr 1
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_21.12.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_21.12.2017_r..pdf - (492,32 KB) Odpowiedzi na pytania

2017


Opracowania różnorodnych projektów graficznych na potrzeby NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: opracowania różnorodnych projektów graficznych na potrzeby materiałów informacyjnych i promocyjnych, prezentujących działalność i ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę należy złożyć w terminie do 22 grudnia 2017 roku, do godz. 15.00 (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną, w formie podpisanego skanu, na adres:  Joanna.Heyda@nfosigw.gov.pl

Opracowanie „Podręcznika pisania wniosków do Programu LIFE”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:

Opracowanie „Podręcznika pisania wniosków do Programu LIFE”.

Ofertę należy przesłać w terminie do 20 grudnia 2017 roku (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: Ireneusz.Mirowski@nfosigw.gov.pl, w tytule ”Podręcznik pisania wniosków do Programu LIFE ”.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty

opis_przedmiotu_zamowienia_podrecznik_life.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia_podrecznik_life.pdf - (586,79 KB) Opis przedmiotu zamówienia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia „Wdrożenie RODO w instytucji sektora finansów publicznych – obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 12.12.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_04.12.2017_r..pdf
zapytanie_ofertowe_04.12.2017_r..pdf - (503,92 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_2_04.12.2017.pdf
zalacznik_nr_2_04.12.2017.pdf - (104,22 KB) Załącznik nr 2
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_06.12.2017.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_06.12.2017.pdf - (466,43 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców_06.12.2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę do siedziby NFOŚiGW prasy w 2018r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, pokój nr 009/3A, kancelarii lub w wersji elektronicznej  na adres mailowy: Jolanta.Strzelecka@nfosigw.gov.pl

Oferty można składać do dnia 24 listopada 2017 r. do godziny 15.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jolanta Strzelecka, e-mail: Jolanta.Strzelecka@nfosigw.gov.pl, tel. (22) 45 90 609.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia e-learningowego oraz wykładu on-line nt. „Rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania podległymi pracownikami” dla kadry kierowniczej NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres sebastian.gryguc@nfosigw.gov.pl do dnia 17.11.2017 r. do godziny 15:00

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_09.11.2017_r..pdf
zapytanie_ofertowe_bip_09.11.2017_r..pdf - (519,44 KB) Zapytanie ofertowe
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_14.11.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_14.11.2017_r..pdf - (112,95 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców_14.11.2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wykorzystaniem central telefonicznych Zamawiającego przy ul. Konstruktorskiej 3A , ul. Brackiej 4 i  ul. Wołoska 7 (centrala Wykonawcy).

 

Oferty można składać elektronicznie do dnia   09.11.2017r.  do godz. 15³°

Zamawiający przedłuża  termin składania ofert o 7 dni

tj. do dnia  16 listopada 2017r.  do godz. 15:30

na adres mailowy: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  Elżbieta  Sekulska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Etyka w miejscu pracy” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 06.11.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_27.10.2017.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_27.10.2017.pdf - (504,12 KB) Zapytanie ofertowe
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_03.11.2017_r.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_03.11.2017_r.pdf - (123 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Autor: Anna Wituła

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia e-learningowego oraz wykładu on-line nt. „Rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania podległymi pracownikami” dla kadry kierowniczej NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres sebastian.gryguc@nfosigw.gov.pl do dnia 03.11.2017 r. do godziny 15:00

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_25.10.2017.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_25.10.2017.pdf - (520,37 KB) Zapytanie ofertowe
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_26.10.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_26.10.2017_r..pdf - (95,02 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Pierwsza pomoc” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 31.10.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_23.10.2017.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_23.10.2017.pdf - (509,92 KB) Zapytanie ofertowe
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_25.10.2017_r.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_25.10.2017_r.pdf - (99,15 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Sporządzenie w czterech egzemplarzach operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Brackiej 4 w Warszawie na potrzeby sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w formie pisemnej w kancelarii Zamawiającego w terminie do dnia 20.10.2017 roku, do godziny 11:00 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl
 • Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A, pokój nr 009 w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 11:30. Otwarcie ofert jest jawne.
 • Osobą do kontaktów w przedmiotowym postepowaniu jest: Piotr Tomporowski.
 • Ewentualne pytania należy kierować na adres email: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl
 • Odpowiedzi na pytania (bez ujawniania źródła zapytania) będą przekazane wszystkim wykonawcom.

Dokumenty

ipu.pdf
ipu.pdf - (99,07 KB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:

Opracowanie „Podręcznika pisania wniosków do Programu LIFE”.

Ofertę należy przesłać w terminie do 15 listopada 2017 roku (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: malgorzata.tomaszewska@nfosigw.gov.pl, w tytule ”Podręcznik pisania wniosków do Programu LIFE ”.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Efektywna komunikacja i współpraca z beneficjentami Programu LIFE” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 23.10.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_13.10.2017.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_13.10.2017.pdf - (475,72 KB) Zapytanie ofertowe
informacja_o_zmianie_tresci_zapytania_ofertowego.docx
informacja_o_zmianie_tresci_zapytania_ofertowego.docx - (365,59 KB) Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - punkt 2

Zapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
02-673, ul. Konstruktorska 3A, NIP 522-00-18-559,
zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług,
polegających na ocenie przedsięwzięć filmowych i telewizyjnych,
dofinansowywanych przez NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego: Edukacja Ekologiczna.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.10.2017 r. do godz. 15:30, na adres poczty e-mailowej: Anna.Malek@nfosigw.gov.pl.

Osoba do kontaktów:

Anna Małek, Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW
tel. (22) 45 90 127

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia e-learningowego oraz wykładu on-line nt. „Rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania podległymi pracownikami” dla kadry kierowniczej NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres sebastian.gryguc@nfosigw.gov.pl do dnia 13.10.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (520,85 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (298,97 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (96,57 KB) Załącznik nr 2
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_1.0.pdf
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_1.0.pdf - (420,73 KB) Odpowiedzi na pytanie Wykonawców
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_09.10.2017_r.pdf
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_09.10.2017_r.pdf - (389,08 KB) odpowiedzi na pytanie wykonawcow 09.10.2017 r.
odpowiedz_nr__3_na_pytanie__wykonawcow_09.10.2017_r.pdf
odpowiedz_nr__3_na_pytanie__wykonawcow_09.10.2017_r.pdf - (390,59 KB) odpowiedzi na pytanie wykonawcow 09.10.2017 r. (nr.3)

Zapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:
Opracowanie koncepcji, scenariusza oraz wyprodukowanie spotu (ok.3 min.) promującego Program LIFE

Ofertę należy przesłać w terminie do 20 października 2017 roku (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl, w tytule ”SPOT PROMOCYJNY LIFE – OFERTA”.

Dokumenty

film_promocyjny_life_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
film_promocyjny_life_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (333,45 KB) Opis Przedmiotu Zamówienia
umowa_film_promocyjny_life.pdf
umowa_film_promocyjny_life.pdf - (191,03 KB) Umowa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie remontu koryta dachowego w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz infrastruktury dachowej w budynkach Konstruktorska 1, 1A i 3A w Warszawie.

Oferty można składać do 26.09.2017 r. do godz. 14.00.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, w pokoju nr 009/3A lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę mycia elewacji i okien budynków NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A, 3A (o łącznej powierzchni 12.247 m²) oraz mycie okien przy ul. Brackiej 4 (o łącznej powierzchni 301 m²).

Oferty można składać elektronicznie do dnia 25 września 2017 r. do godziny 15.00 na adres mailowy: Elżbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Elżbieta Sekulska, e-mail: Elżbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl, tel. (22) 45 90 667.

Dokumenty

formularz_ofertowy.pdf
formularz_ofertowy.pdf - (231,79 KB)
opz-mycie_elewacji.pdf
opz-mycie_elewacji.pdf - (192,48 KB)

Zapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Nowelizacja ustawy wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 18.09.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_06.09.2017_r._ustawa.pdf
zapytanie_ofertowe_06.09.2017_r._ustawa.pdf - (513,44 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_2_06.09.2017_ustawa.pdf
zalacznik_nr_2_06.09.2017_ustawa.pdf - (104,22 KB) Załącznik nr 2
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_11.09.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_11.09.2017_r..pdf - (96,42 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców_11.09.2017 r.
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_13.09.2017.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_13.09.2017.pdf - (89,39 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców_13.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia „Profesjonalne przygotowywanie prezentacji multimedialnych w Prezi i PowerPoint (warsztat komputerowy)” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 18.09.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_06.09.2017_r..pdf
zapytanie_ofertowe_06.09.2017_r..pdf - (473,31 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_06.09.2017_r.docx
zalacznik_nr_1_06.09.2017_r.docx - (365,27 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_06.09.2017_r..pdf
zalacznik_nr_2_06.09.2017_r..pdf - (419,65 KB) Załącznik nr 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl
do dnia 05.09.2017 r. do godziny 15:00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (523,43 KB) Zapytanie ofertowe_29.08.2017 r.
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (299,18 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (104,55 KB) Załącznik nr 2
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_01.09.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_01.09.2017_r..pdf - (98,02 KB) Zmiana zapisu OPZ_Odpowiedzi na zapytania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Obsługę i organizację wizyty studyjnej dziennikarzy w ramach II osi POIiŚ 2014-2020 pt. „Woda – skarb i zagrożenie. Wielkie inwestycje NFOŚiGW w polską gospodarkę wodną”, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2017 r. w Gliwicach.

 Termin oraz sposób składania ofert.

Oferty można składać elektronicznie do dnia 30 sierpnia 2017 r. do godziny 10.00 na adres mailowy: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl

O ważności oferty decyduje godzina otrzymania jej przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

Joanna Zemełka: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl

Przedmiot zamówienia w postepowaniu na „Obsługę i organizację wizyty studyjnej dziennikarzy w ramach II osi POIiŚ 2014-2020 pt. „Woda – skarb i zagrożenie. Wielkie inwestycje NFOŚiGW w polską gospodarkę wodną”, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2017 r. w Gliwicach” omyłkowo nie został prawidłowo opisany (brak określenia standardu obiektu), co spowodowało brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty spośród porównywanych.

W związku z powyższym postępowanie jako obarczone niemożliwą do usunięcia na tym etapie wadą zostało unieważnione.

Postępowanie zostanie powtórzone

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Obsługę i organizację wizyty studyjnej dziennikarzy w ramach II osi POIiŚ 2014-2020 pt. „Woda – skarb i zagrożenie. Wielkie inwestycje NFOŚiGW w polską gospodarkę wodną”, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2017 r. w Gliwicach.

 Termin oraz sposób składania ofert.

Oferty można składać elektronicznie do dnia 28 sierpnia 2017 r. do godziny 13.00 na adres mailowy: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl

O ważności oferty decyduje godzina otrzymania jej przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

Joanna Zemełka: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

uslugi_hotelarskie.pdf
uslugi_hotelarskie.pdf - (299,39 KB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu komputerowego (na dwóch komputerach, monitory dotykowe zapewnia Zamawiający) i innych zabaw/gier edukacyjnych (min. 3 oprócz konkursu komputerowego, np. malowanie toreb, kolorowanki itp.) na stoisku NFOŚiGW podczas targów towarzyszących konferencji pt. „Żywność darem dla życia i zdrowia-
w świetle zagrożeń GMO”.

Termin oraz sposób składania ofert.

Oferty można składać elektronicznie do dnia 30 sierpnia 2017 r. do godziny 15.00 na adres mailowy: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

O ważności oferty decyduje godzina otrzymania jej przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

Aneta Połeć: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
usługę przedłużenia gwarancji na urządzenia serwerowe wymienione w załączniku nr 1 do istotnych postanowień umowy (IPU).

1) Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej:

pawel.malara@nfosigw.gov.pl .

2) Oferta musi dotrzeć na skrzynkę pocztową, o podanym wyżej adresie, w terminie do 21.08.2017 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Malara,
e-mail: pawel.malara@nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

- świadczenie usług doradczych polegających na wykonaniu oceny stanu obecnego i potrzeb docelowych Zamawiającego w zakresie pozyskania powierzchni biurowych i towarzyszących z warszawskiego rynku nieruchomości, z przeznaczeniem na nową siedzibę. Zamawiający pod pojęciem warszawski rynek nieruchomości rozumie rynek nieruchomości obejmujący swoim zakresem Warszawę w jej granicach administracyjnych oraz gminy przyległe.

UWAGA! Nowy termin składania ofert:

28 sierpnia 2017 roku, godz. 11.00.

1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w formie pisemnej w kancelarii Zamawiającego w terminie do dnia 22.08.2017 roku, do godziny 11:00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A, pokój nr 009 w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 11:30. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Osobą do kontaktów w przedmiotowym postepowaniu jest: Zbigniew Majchrzak.

4. Ewentualne pytania należy kierować na adres email: zbigniew.majchrzak@nfosigw.gov.pl.

5. Odpowiedzi na pytania (bez ujawniania źródła zapytania) będą przekazane wszystkim wykonawcom.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na dostawę dwóch ścianek wraz z torbami transportowymi
oraz wymianę i dostawę wydruków (grafik) do 30 sztuk roll-upów.

Ostateczny termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2017 roku.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: michal.sobota@nfosigw.gov.pl
do dnia 1 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest Aneta Połeć,
Główny Specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW

tel. 22 45-90-124, kom. 660-400-466, e-mail: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

scianki_i_garfiki_do_roll_upow_-_opz.pdf
scianki_i_garfiki_do_roll_upow_-_opz.pdf - (291,41 KB) Zapytanie ofertowe
scianka_i_roll_upy_-_opz_zalacznik_do_umowy.pdf
scianka_i_roll_upy_-_opz_zalacznik_do_umowy.pdf - (365,86 KB) Opis przedmiotu zamówienia
umowa_scianka_i_roll_upy.pdf
umowa_scianka_i_roll_upy.pdf - (253,99 KB) Wzór umowy
fotolia_107374426_xl_jrp.jpg
fotolia_107374426_xl_jrp.jpg - (397,97 KB) Grafika 1
fotolia_78544445_xl_jrp.jpg
fotolia_78544445_xl_jrp.jpg - (837,41 KB) Grafika 2
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_26.07.2017.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_26.07.2017.pdf - (203,97 KB) Odpowiedzi na pytania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup

1. Wysokowydajnych, monochromatycznych, departamentowych drukarek A3 (3 szt.)

2. Wielofunkcyjnego urządzenia kolorowego A3 (1szt.)


Oferty można składać elektronicznie do 14.07.2017 r. do godz. 10.00 na adres mailowy: roman.lewandowski@nfosigw.gov.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Roman Lewandowski,
e-mail: roman.lewandowski@nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego”  dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 13.07.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (520,98 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (300,94 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (104,55 KB) Załącznik nr 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie „Szkolenia okresowego BHP” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 30.06.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_bhp.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_bhp.pdf - (503,55 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_bhp.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_bhp.pdf - (104,54 KB) Załącznik nr 2
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_bhp.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_bhp.docx - (297,78 KB) Załącznik nr 1
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_28.06.2017_r.docx
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_28.06.2017_r.docx - (391,05 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:
Opracowanie koncepcji, scenariusza oraz wyprodukowanie  filmu promocyjnego (1 min. 30 sek.) i spotu reklamowego (30 sek.)
prezentujących działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UWAGA! Nowy termin składania ofert.
Ofertę należy przesłać w terminie do 6 lipca 2017 roku (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę)
poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl, w tytule ”FILM I SPOT PROMOCYJNY – OFERTA”.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wycofać lub zmienić złożoną wcześniej ofertę.
Oferty nie wycofane i nie zmienione, zostaną otwarte po upływie nowego terminu składania ofert.

Ofertę należy przesłać w terminie do 4 lipca 2017 roku (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę)
poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres:  joanna.heyda@nfosigw.gov.pl, w tytule ”FILM I SPOT PROMOCYJNY – OFERTA”.

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:
Joanna Heyda, Starszy Specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW
tel. 22 45 90 251, kom. 724 700 887, e- mail: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

 

Dokumenty

sprostowanie-wyjasnienie_odpowiedzi_na_pytanie_filmspot.pdf
sprostowanie-wyjasnienie_odpowiedzi_na_pytanie_filmspot.pdf - (412,81 KB) Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dnia 23.06.2017
pytania_i_odpowiedzi_-_filmspot.pdf
pytania_i_odpowiedzi_-_filmspot.pdf - (338,27 KB) Odpowiedzi na pytania od wykonawców
pytania_odpowiedzi_2_filmspot.pdf
pytania_odpowiedzi_2_filmspot.pdf - (436,95 KB) Odpowiedzi na pytania od wykonawców (2)
pytania_i_odpowiedzi3_-.pdf
pytania_i_odpowiedzi3_-.pdf - (330,73 KB) Odpowiedzi na pytania od wykonawców (3)
opz_film_i_spot_nfosigw.pdf
opz_film_i_spot_nfosigw.pdf - (379,66 KB) Opis Przedmiotu Zamówienia
wzor_umowy_film.pdf
wzor_umowy_film.pdf - (267,68 KB) Wzór umowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup i dostawę do siedziby NFOŚiGW 60 szt. fabrycznie nowych krzeseł obrotowych.
Oferty można składać elektronicznie do dnia 12 czerwca 2017 r. do godziny 15.00 na adres mailowy: Jolanta.Strzelecka@nfosigw.gov.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jolanta Strzelecka,
e-mail: Jolanta.Strzelecka@nfosigw.gov.pl, tel. (22) 45 90 609.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie 1-dniowego 8-godzinnego szkolenia nt. Luka finansowa oraz dochodowość w projektach PO IiŚ 2014-2020” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 13.06.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (507,06 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (298,22 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (104,53 KB) Załącznik nr 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Kompensacja przyrodnicza” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres: anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 01.06.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (510,45 KB) Zapytanie ofertowe_24.05.2014 r.
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (298,21 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.docx - (297,85 KB) Załącznik nr 2
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_29.05.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_29.05.2017_r..pdf - (93,96 KB) Odpowiedzi na pytania_29.05.2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usługi:
wsparcia i rozwoju aplikacji Chomik.

Oferty można składać elektronicznie do dnia 26 maja 2017 r. do godziny 12.00 na adres mailowy: jerzy.siwolowski@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jerzy Siwołowski, jerzy.siwolowski@nfosigw.gov.pl kom. 724 700 866

Szczegóły w załącznikach :

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Dostawę do siedziby NFOŚiGW 900 szt. nowych pudeł litych bezkwasowych A4, 400 szt. nowych teczek bezkwasowych A4 ISO 9706 (szerokość 230mm) oraz 500 szt. teczek bezkwasowych A4 ISO 9706
(szerokość 250 mm).

Oferty można składać elektronicznie do dnia 19 maja 2017 r. do godziny 15.00 na adres mailowy: Jolanta.Strzelecka@nfosigw.gov.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jolanta Strzelecka, e-mail: Jolanta.Strzelecka@nfosigw.gov.pl,
tel. (22) 45 90 609.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Dostawę do siedziby NFOŚiGW 11 szt. fabrycznie nowych odkurzaczy do odkurzania na sucho oraz 10 szt. fabrycznie nowych wózków do sprzątania.
Oferty można składać elektronicznie do dnia 12 maja 2017 r. do godziny 15.00 na adres mailowy: Jolanta.Strzelecka@nfosigw.gov.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jolanta Strzelecka,
e-mail: Jolanta.Strzelecka@nfosigw.gov.pl, tel. (22) 45 90 609.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na udostępnienie i obsługę operatorską w czasie rzeczywistym przez Internet szkolenia „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach".

Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy oraz cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: krzysztof.kuczek@nfosigw.gov.pl do 5  maja 2017 r. do godz. 15.00.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Termin realizacji: max. do 24 kwietnia 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: aneta.polec@nfosigw.gov.pl do dnia 19.04.2017 r. do godz. 12.00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia „Ochrona praw wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres: anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 25.04.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (463,84 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (299,16 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (104,51 KB) Załącznik nr 2
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_20.04.2017_r.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_20.04.2017_r.pdf - (441,86 KB) odpowiedzi na pytania wykonawców 20.04.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert w ramach rozeznania rynku na usługi wsparcia i rozwoju portali internetowych.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

do dnia 25.04.2017r. do godz. 12.00.

Szczegóły w załącznikach.

Dokumenty

ipu_istotne_postanowienia_umowy.zip
ipu_istotne_postanowienia_umowy.zip - (1,01 MB) Istotne postanowienia umowy
ogloszenie_portale_rozwoj_2017.docx
ogloszenie_portale_rozwoj_2017.docx - (455,04 KB) Ogłoszenie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert w ramach rozeznania rynku na nadzór techniczny nad infrastrukturą systemu SAP ECC 6.0 EHP4

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: marek.slaski@nfosigw.gov.pl

do dnia 14.04.2017 r. do godz. 15.00.

Uprzejmie informujemy, że postępowanie zostało unieważnieniowe, ponieważ cena złożonych ofert przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.

Dokumenty

pytania_i_odpowiedzi_uslugi_basis_12_04_2017.pdf
pytania_i_odpowiedzi_uslugi_basis_12_04_2017.pdf - (231,52 KB) 13.04.2017 - Pytania i odpowiedzi
zalaczniki_do_umowy.pdf
zalaczniki_do_umowy.pdf - (755,54 KB)
umowa.pdf
umowa.pdf - (2,29 MB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na udostępnienie i obsługę operatorską w czasie rzeczywistym przez Internet spotkania „Dzień Informacyjny LIFE 2017”.

Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy oraz cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: krzysztof.kuczek@nfosigw.gov.pl do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych

na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, zgodnie z załączoną specyfikacją.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

do dnia 10.04 .2017 r. do godz. 15.30.

O ważności ofert decyduje godzina wpływu e-maila do Zamawiającego.

Termin realizacji: max. do 24 kwietnia 2017 r.

Dokumenty

opz_life.pdf
opz_life.pdf - (557,03 KB) Opis przedmiotu zamówienia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Przygotowywanie regulacji wewnętrznych w NFOŚiGW – zagadnienia praktyczne zgodnie z normą ISO 9001:2015” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 28.03.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_20170320_141830.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_20170320_141830.pdf - (512,12 KB) Zapytanie ofertowe_20.03.2017 r.
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_24.03.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_24.03.2017_r..pdf - (100,24 KB) Odpowiedzi na pytania_24.03.2017 r.
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_27.03.2017_r.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_27.03.2017_r.pdf - (94,15 KB) Odpowiedzi na pytania_27.03.2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszukuje lokalu o powierzchni ok. 500 m2 w celu utworzenia magazynu zewnętrznego Archiwum Zakładowego NFOŚiGW.

Pisemne oferty w języku polskim należy przesłać drogą elektroniczną na adres email: dariusz.banasiak@nfosigw.gov.pl  lub  składać w Kancelarii NFOŚiGW w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a, za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy kancelarii tj. od godziny 7.30 do 15.30. Oferty należy składać do 13.03.2017r. do godz. 12. (liczy się data wpływu)

Dokumenty

ogloszenie.pdf
ogloszenie.pdf - (250,9 KB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie wizerunkowej (korporacyjno-biznesowej) sesji fotograficznej dla NFOŚiGW na potrzeby współpracy z mediami oraz w celach promocyjnych.
Oferty prosimy składać na adres: donata.bieniecka@nfosigw.gov.pl do dnia 9 marca 2017 r. do godz. 23:00.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Wyodrębniona ewidencja księgowa dla POIiŚ 2014-2020” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres magdalena.kukawska@nfosigw.gov.pl do dnia 08.03.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (84,51 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (81,77 KB) Załącznik nr 2
zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (126,99 KB) Zapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert
na wykonanie prac remontowych łazienek zlokalizowanych na parterze budynku NFOŚiGW, Konstruktorska 3A w Warszawie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Piotr Tomporowski, e-mail: Piotr.Tomporowski@nfosigw.gov.pl
Termin składnia ofert – 09.03.2017 r

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty
na usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki i francuski
oraz z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na język polski.
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres  Beata.Jasinska@nfosigw.gov.pl 
do dnia 2 marca 2017 roku

W tytule korespondencji prosimy o zapis „Oferta na usługi tłumaczenia”.

Osobą do kontaktu jest Beata Jasińska, adres: Beata.Jasinska@nfosigw.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przeprowadzoną oceną nadesłanych ofert: dot. zamówienia na usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki i francuski oraz z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na język polski
została wybrana firma: Summa Linguae SA, ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków.
Oferta złożona przez wybranego do realizacji zamówienia Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Data wpływu oferty: 02.03.2017 r.

Dokumenty

pytanie-odpowiedz_1.pdf
pytanie-odpowiedz_1.pdf - (506,23 KB) Odpowiedź na pytanie wykonawcy, nr 1; 24.02.2017
pytanie-odpowiedz_2.pdf
pytanie-odpowiedz_2.pdf - (517,45 KB) Odpowiedzi na pytania wykonawców, nr 2; 24.02.2017
pytanie-odpowiedz_3.pdf
pytanie-odpowiedz_3.pdf - (496,14 KB) Odpowiedź na pytanie wykonawcy, nr 3; 27.02.2017
pytanie-odpowiedz_4.pdf
pytanie-odpowiedz_4.pdf - (499,24 KB) Odpowiedź na pytanie wykonawcy, nr 4; 27.02.2017
pytanie-odpowiedz_5.pdf
pytanie-odpowiedz_5.pdf - (499,58 KB) Odpowiedź na pytanie wykonawcy, nr 5; 27.02.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 40 osób (dwa spotkania po 20 osób) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, w Warszawie w dniach 20 i 21 lutego 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl
do dnia 16.02.2017 r. do godz. 15.30.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 57 osób (trzy spotkania po 19 osób)
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniach 13, 14 i 15 lutego 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl
do dnia 9.02.2017 r. do godz. 14.00.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na „Świadczenie usług ochrony w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Brackiej 4”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Piotr Tomporowski, e-mail: Piotr.Tomporowski@nfosigw.gov.pl
Termin składnia ofert - 10.02.2017r. do godz. 14.00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych w siedzibie NFOŚiGW, przy ul. Konstruktorskie

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Piotr Tomporowski, e-mail: Piotr.Tomporowski@nfosigw.gov.pl
Termin składnia ofert – 09.02.2017r. do godz. 14.00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 240 osób (cztery spotkania po: 80, 70, 70 i 20 osób) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniach
7, 8 i 9 lutego 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl
do dnia 3.02.2017 r. do godz. 11.00.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: aneta.polec@nfosigw.gov.pl do dnia 13.02.2017 r. do godz. 15.30.

06.02.2017 r. UWAGA !

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - dla jednego z materiłów (cz.3 OŁÓWEK)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 30osób  w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniu 2 lutego 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl
do dnia 31.01.2017 r. do godz. 13.00.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 122 osób (trzy spotkania po około 20, 22 i 80 osób)
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniu 26 i 27 stycznia 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl
do dnia 24.01.2017 r. do godz. 10.00.

Rozwiązanie informatyczne w systemie SAP

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z procedurą rozeznania rynku (Regulamin udzielania zamówień przez NFOŚiGW – Uchwała nr A/73/2/2016)  na „Rozwiązanie informatyczne w systemie SAP do rozliczania kosztów wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, z podziałem na źródła finansowania” o nr 146/2016, uprzejmie informuję, że Komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia tego postępowania dokonała wyboru najlepszej oferty.

Ofertą która uzyskała najwyższą liczbę punktów, a tym samym której oferta została uznana za najkorzystniejszą jest oferta firmy Business Consulting Center sp. z o.o.

Wszystkim uczestnikom postępowania, dziękujemy za złożone oferty i za udzielanie odpowiedzi na pytania co do ich treści i zapraszamy do zainteresowania kolejnymi postepowaniami dotyczącymi SAP w NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia ofert na wynajm 21 dystrybutorów filtrujących i podgrzewających wodę do siedziby NFOŚiGW na ul. Konstruktorskiej 3a.

Oferty prosimy składać na adres agnieszka.kubacka@nfosigw.gov.pl do dnia 25.01.2017 r.

Dokumenty

zapytanie_dystrybutory_2017.pdf
zapytanie_dystrybutory_2017.pdf - (299,58 KB) zapytanie dystrybutory 2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 140 osób (dwa spotkania po około 60 i 80 osób)

w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A,
02-673 w Warszawie w dniu 23 i 24 stycznia 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl do dnia 19.01.2017 r. do godz. 12.00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprosza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 120 osób (dwa spotkania po około 90 i 30 osób) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniu 17 i 19 stycznia 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl do dnia 13.01.2017 r. do godz. 10.00.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia „Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz wykonywanie i sprawdzanie audytów energetycznych”. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 19.01.2017 r.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_11.01.2017.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_11.01.2017.pdf - (179,43 KB) Zapytanie ofertowe_11.01_2017 r.
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_17.01.2017_r.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_17.01.2017_r.pdf - (90,38 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców_17.01.2017 r.
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_18.01.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_18.01.2017_r..pdf - (89,21 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców_18.01.2017 r.
odpowiedzi_na_pytania_18.01.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_18.01.2017_r..pdf - (344 KB) Odpowiedzi na pytania _18.01.2017 r.
wynik_postepowania.docx
wynik_postepowania.docx - (12,51 KB) Wynik postępowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Wyodrębniona ewidencja księgowa dla POIiŚ 2014-2020” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres magdalena.kukawska@nfosigw.gov.pl do dnia 10.01.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (126,7 KB) Zapytanie ofertowe_03.01.2017 r.
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (84,55 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (81,75 KB) Załącznik nr 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie usługi cateringowej dla 55 osób (25 i 30 osób) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniach 5 i 10 stycznia 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

do dnia 04.01.2017 r. do godz. 10.30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Heyda, e-mail: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl
tel. (22) 45 90 251

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie usługi cateringowej dla 40 osób (20 osoób każde spotkanie)  w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniach 03 i 04 stycznia 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl

do dnia 02.01.2017 r. do godz. 10.30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Zemełka, e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl
tel. (22) 45 90 251

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
dostawę kalendarzy książkowych VIP A4 na potrzeby Biura i Zarządu NFOŚiGW.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Anna.Rosochacz@nfosigw.gov.pl

do dnia 05.01.2017 r. do godz. 12.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Anna Rosochacz , e-mail: Anna.Rosochacz@nfosigw.gov.pl
tel. (22) 45 90 370

Dokumenty

ipu.pdf
ipu.pdf - (285,22 KB)
zalacznik_1_logotyp.pdf
zalacznik_1_logotyp.pdf - (168,56 KB)
pytania_i_odpowiedzi.pdf
pytania_i_odpowiedzi.pdf - (185,22 KB)

2016

Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych, materiałów promocyjnych oraz wykonanie roll-upów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w postepowaniu na dostawę artykułów poligraficzno-wydawniczych, materiałów promocyjnych oraz wykonanie roll-up.

Zamówienie zostało podzielone na 4 Części, tj.:
Część I (inaczej też Część 1)– druk ulotek i wizytówek
Część II (inaczej też Część 2)– zaprojektowanie i druk ulotki
Część III (inaczej też Część 3) - dostawa materiałów promocyjnych
Część IV (inaczej też Część 4) – zaprojektowanie i wykonanie roll-up’ów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do ogłoszenia (OPZ) oraz Załącznikach do Opisu Przedmiotu Zamówienia(OPZ).

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery Części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby umów możliwych do zawarcia z jednym Wykonawcą.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: anna.rosochacz@nfosigw.gov.pl

UWAGA:
w przypadku Części II zamówienia, ze względu na wymóg złożenia wraz z ofertą próbki do oceny ofert, ofertę należy złożyć pisemnie, przesyłając na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Ofertę na Część II zamówienia wraz z próbką należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

„Oferta w postępowaniu na
„Dostawę artykułów poligraficzno-wydawniczych, materiałów promocyjnych oraz wykonanie roll-up’ów. Część II zamówienia- Zaprojektowanie i druk ulotki”.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa
Nie otwierać przed dniem: 30.12.2016 r.”

Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Termin składania ofert: 30 grudnia 2016

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Anna Rosochacz (anna.rosochacz@nfosigw.gov.pl)

Dokumenty

opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (403,27 KB) Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis Przedmiotu Zamówienia
zalacznik_1_doradztwo_energetyczne_dla_firm.pdf
zalacznik_1_doradztwo_energetyczne_dla_firm.pdf - (1,45 MB) Załącznik do OPZ - Ulotka A
zalacznik_2_doradztwo_energetyczne_dla_indywidualnych_ulotka_b.pdf
zalacznik_2_doradztwo_energetyczne_dla_indywidualnych_ulotka_b.pdf - (1,45 MB) Załącznik do OPZ - Ulotka B
zalacznik_3_doradztwo_energetyczne_dla_firm_ulotka_c.pdf
zalacznik_3_doradztwo_energetyczne_dla_firm_ulotka_c.pdf - (1,45 MB) Załącznik do OPZ - Ulotka C
zalacznik_4_wzor_wizytowki.pdf
zalacznik_4_wzor_wizytowki.pdf - (2,34 MB) Załącznik do OPZ - Wzór wizytówki
zalacznik_5_logo.pdf
zalacznik_5_logo.pdf - (323,22 KB) Załącznik do OPZ - logotypy
zalacznik_6_tekst_ulotki.docx
zalacznik_6_tekst_ulotki.docx - (246,57 KB) Załącznik do OPZ - Tekst ulotki
zalacznik_7_pogladowy_projekt_rollup_-_wzor_nr_1.pdf
zalacznik_7_pogladowy_projekt_rollup_-_wzor_nr_1.pdf - (138,36 KB) Załącznik do OPZ - Roll-up Wzór nr 1
zalacznik_8_pogladowy_projekt_rollup_-_wzor_nr_2.pdf
zalacznik_8_pogladowy_projekt_rollup_-_wzor_nr_2.pdf - (147,25 KB) Załącznik do OPZ - Roll-up Wzór nr 2
zal._2_do_ogloszenia_-_kryteria_oceny_ofert.pdf
zal._2_do_ogloszenia_-_kryteria_oceny_ofert.pdf - (232,44 KB) Załącznik 2 do ogłoszenia - Kryteria oceny ofert
zal._3_do_ogloszenia_-_formularz_ofertowy.docx
zal._3_do_ogloszenia_-_formularz_ofertowy.docx - (24,12 KB) Załącznik 3 do ogłoszenia - Formularz ofertowy
zal._4_do_ogloszenia_-_ipu_cz._i.doc
zal._4_do_ogloszenia_-_ipu_cz._i.doc - (239,5 KB) Załącznik 4 do ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy dla Cz.I
zal._5_do_ogloszenia_-_ipu_cz._ii.doc
zal._5_do_ogloszenia_-_ipu_cz._ii.doc - (241 KB) Załącznik 5 do ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy dla Cz.II
zal._6_do_ogloszenia_-_ipu_cz._iii.docx
zal._6_do_ogloszenia_-_ipu_cz._iii.docx - (73,78 KB) Załącznik 6 do ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy dla Cz.III
zal._7_do_ogloszenia_-_ipu_cz._iv.docx
zal._7_do_ogloszenia_-_ipu_cz._iv.docx - (73,92 KB) Załącznik 7 do ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy dla Cz.IV
zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (279,42 KB) Zapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 70 osób w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniu 21 grudnia 2016 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl

do dnia 16.12.2016 r. do godz. 12.00.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie usługi cateringowej dla 30 osób w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniu 15 grudnia 2016 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl

do dnia 12.12.2016 r. do godz. 12.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Zemełka, e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl
tel. (22) 45 90 251

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Egzekucja w administracji – zagadnienia praktyczne” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl
do dnia 16.12.2016 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_09.12.2016.pdf
zapytanie_ofertowe_09.12.2016.pdf - (155,34 KB) Zapytanie ofertowe_09.12.2016 r.
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (298,05 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.docx - (299,89 KB) Załącznik nr 2

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.

Przedmiotem zamówienia są usługi migracji maszyn wirtualnych do nowego środowiska sieciowego, konfiguracji tego środowiska oraz usługi wsparcia pomigracyjnego. Szczegóły w załącznikach, w tym, w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

 

Ofertę należy przesłać poczta elektroniczną na adres:

zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

 

Termin składania ofert:

12.08.2021 godz. 11.00.

 

Kontakt w sprawie zamówienia:

Zbigniew Pawelec (zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl), tel. 724 700 584.