Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku / zapytania ofertowe

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych.

1. Klauzula informacyjna wypełniająca obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem mającym na celu udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dalej „NFOŚiGW”, informuje, że:

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk, adres email: ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z postępowaniem mającym na celu udzielenie zamówienia przez NFOŚiGW;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej,a także podmioty prowadzące kontrole zamówień publicznych w NFOŚiGW, tj. w szczególności: Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub umów o dofinansowanie, w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków zagranicznych;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z następujących wyłączeń (art. 14 ust. 5 RODO):

 • osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;
 • udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku;
 • pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą; lub
 • dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

____________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z postanowieniami wynikającymi z zapytania ofertowego oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) mebli biurowych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych.

Termin składania ofert: 26-10-2018 r.

Oferty należy składać na adres:  piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl

Kontakt w sprawie ogłoszenia: 22-45-90-617

Treść ogłoszenia została zmieniona w zakresie Załącznika nr 2 Opis Przedmiotu zamówienia w punkcie 7.1.:
jest 26 listopada 2018 r., powinno być 26 października 2018 r.

Dokumenty

formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (19,31 KB) FORMULARZ OFERTOWY
ipu.pdf
ipu.pdf - (381,21 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
opz.pdf
opz.pdf - (402,82 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedz_na_pytania_z_dnia_19.10.2018.pdf
odpowiedz_na_pytania_z_dnia_19.10.2018.pdf - (170,43 KB) Odpowiedź na pytania z dnia 19.10.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi łączności z siecią Internet w budynku MatchPoint A (dawniej DomALFA) przy ul. Domaniewskiej 50a w Warszawie – dzierżawa łącza stałego. Usługi będą realizowane zgodnie z załączonymi istotnymi postanowieniami umowy, wraz z załącznikami..

Termin składania ofert: 24.10.2018 r.

Oferty należy składać na adres:  

Kontakt w sprawie ogłoszenia: 22-45-90-339

Dokumenty

zalacznik_nr_1_opz.pdf
zalacznik_nr_1_opz.pdf - (225,81 KB) Załącznik nr 1 OPZ
zalacznik_nr_2_ipu.pdf
zalacznik_nr_2_ipu.pdf - (451,9 KB) Załącznik nr 2 IPU
zalacznik_nr_3.pdf
zalacznik_nr_3.pdf - (448,99 KB) Załącznik nr 3
zalacznik_nr_4_f.o.docx
zalacznik_nr_4_f.o.docx - (41,45 KB) Załącznik nr 4 F.O

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu na rezerwację i sprzedaż zagranicznych i krajowych biletów kolejowych, autobusowych i lotniczych wraz z ich dostarczaniem do siedziby NFOŚiGW wpłynęły 3 ważne oferty.

Najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny złożyła firma

UpHOTEL Sp. z o.o.


 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza do złożenia ofert na zapewnienie zakwaterowania dla pracowników NFOŚiGW uczestniczących w MT POL-ECO SYSTEM.

Termin składania ofert: 12.09.2018 r.

Oferty należy składać na adres: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

Kontakt w sprawie ogłoszenia: 22-45-90-124

Dokumenty

formularz_ofertowy_-_noclegi.docx
formularz_ofertowy_-_noclegi.docx - (63,11 KB) Formularz ofertowy
informacja_o_ogloszeniu_w_bazie_konkurencyjnosci_zakwaterowanie_poleko2018.pdf
informacja_o_ogloszeniu_w_bazie_konkurencyjnosci_zakwaterowanie_poleko2018.pdf - (4,01 MB) Informacja o ogłoszeniu w bazie konkurencyjności
ogloszenie_w_bazie_konkurencyjnosci_zmiana.pdf
ogloszenie_w_bazie_konkurencyjnosci_zmiana.pdf - (3,53 MB) Zmiana ogłoszenia w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na: „Kompleksowa usługa polegająca na organizacji jednodniowej konferencji poświęconej prezentacji I Osi POIiŚ 2014-2020”

została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy
Holiday Travel Sp. Z o.o., Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia ofert na organizację jednodniowej konferencji dla grupy 300 osób, która odbędzie się w terminie od 01 do 28 września br. w Warszawie.

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Michał Piskorz

tel.: (22) 45 90 440

mail.: 

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres:   do dnia 18.08.2018 r. do końca dnia.

Dokumenty

09_08_18_szczeg._opis_przedmiotu_zamowienia_.docx-zm.pdf
09_08_18_szczeg._opis_przedmiotu_zamowienia_.docx-zm.pdf - (490,21 KB) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
ogloszenie_w_bazie_konkurencji.pdf
ogloszenie_w_bazie_konkurencji.pdf - (627,25 KB) Ogłoszenie w bazie konkurencyjności
07_08_18_zal.__nr_6_do_szopz_protokol_odbioru.pdf
07_08_18_zal.__nr_6_do_szopz_protokol_odbioru.pdf - (490,92 KB) Protokół odbioru
07_08_18_zal._nr_1_opis_mat_konf_do_sopz.pdf
07_08_18_zal._nr_1_opis_mat_konf_do_sopz.pdf - (340,02 KB) Szczegółowy opis artykułu / wymagania techniczne / przykładowa wizualizacja
07_08_18_zal._nr_5_do_sopz_dostos_do__niepel..pdf
07_08_18_zal._nr_5_do_sopz_dostos_do__niepel..pdf - (341,93 KB) Informacje dodatkowe, które podlegać będą ocenie w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert
07_08_18_zal._nr_4_umowa_konferencja.pdf
07_08_18_zal._nr_4_umowa_konferencja.pdf - (631,96 KB) Wzór umowy
09_08_18_zal._nr_3_do_szopz_wykaz_konferencji.doc
09_08_18_zal._nr_3_do_szopz_wykaz_konferencji.doc - (104 KB) WYKAZ * potwierdzający spełnienie warunków udziału w zamówieniu określonych w punkcie 5 SzOPZ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia ofert na rezerwację i sprzedaż zagranicznych i krajowych biletów kolejowych, autobusowych i lotniczych wraz z ich dostarczeniem do siedziby NFOŚiGW

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Elżbieta Sekulska

tel.: (22) 45 90 667

mail.:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: lub w kancelarii NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 do dnia 10.08.2018 r. do końca dnia.

Dokumenty

zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_bilety.docx
zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_bilety.docx - (45,89 KB) FORMULARZ OFERTOWY
zalacznik_nr_1_ipu_bilety_ost..pdf
zalacznik_nr_1_ipu_bilety_ost..pdf - (389,67 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
opis_przedmiotu_zamowienia_zapytanie_ofertowe.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia_zapytanie_ofertowe.pdf - (331,11 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia ofert na „Opracowanie, wdrożenie, utrzymanie, wsparcie i rozwój portalu internetowego dla Projektu Doradztwa Energetycznego”.

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Klaudiusz Tchórzewski

tel.: (22) 4590583

mail.:

Oferty prosimy składać na adres do końca dnia 21.08.2018 r.

Ogłoszenie jest również dostępne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128662

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięte zostało postępowanie na „Opracowanie, wdrożenie, utrzymanie, wsparcie i rozwój portalu internetowego dla Projektu Doradztwa Energetycznego”.

 

Jako najkorzystniejsza oferta, została wybrana oferta sm32 Studio Marek Mucharski, 34-300 Żywiec, Kościuszki 64.

Dokumenty

zalacznik_3_do_zo_formularz_oferty_pde1.1.docx
zalacznik_3_do_zo_formularz_oferty_pde1.1.docx - (34,24 KB) FORMULARZ OFERTOWY
zalacznik_2_do_zo_ipu_pde.pdf
zalacznik_2_do_zo_ipu_pde.pdf - (631,83 KB) Wzór umowy
zalacznik_1_do_zo_opz_pde.pdf
zalacznik_1_do_zo_opz_pde.pdf - (674,44 KB) Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia
pde_zo_portal_internetowy.pdf
pde_zo_portal_internetowy.pdf - (498,77 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA O WARTOSCI DO 30 000 EURO Opracowanie, wdrożenie, utrzymanie, wsparcie i rozwój portalu internetowego dla Projektu Doradztwa Energetycznego
zmiana_tresci_zapytania_nr_1.pdf
zmiana_tresci_zapytania_nr_1.pdf - (209,6 KB) Zmiana treści Zapytania Ofertowego dla Zapytania Ofertowego
odpowiedzi_do_pytan_nr_1.pdf
odpowiedzi_do_pytan_nr_1.pdf - (303,64 KB) Odpowiedzi do pytań

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na konserwację i utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym wokół budynków NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie w tym:


Oferty prosimy składać na adres lub w kancelarii NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 do dnia 30.07.2018 r. do godz. 14.00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (273,01 KB) zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_czestotliwosc_wykonywania_uslug.pdf
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_czestotliwosc_wykonywania_uslug.pdf - (224,83 KB) załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego Częstotliwość wykonywania usług
projekt_umowy.pdf
projekt_umowy.pdf - (235,08 KB) projekt umowy
formularz_ofertowy_teren_zewnetrzny.doc
formularz_ofertowy_teren_zewnetrzny.doc - (70 KB) formularz ofertowy_teren zewnętrzny

Zapytanie ofertowe: Organizacja i obsługa akcji promocyjnej z okazji 100-lecia niepodległości Polski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:

Organizacja i obsługa akcji promocyjnej z okazji 100-lecia niepodległości Polski.

Ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanych dokumentów drogą mejlową w terminie do godz. 10.00 dnia 20 lipca 2018 roku
(decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę)
na adres: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl
w tytule wpisując ”Akcja promocyjna z okazji 100-lecia niepodległości Polski – OFERTA”.

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Joanna Heyda, Starszy specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW

tel. 22 45 90 521, mob. 724 700 887, mail: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na dostawę 50 sztuk regałów magazynowo -  archiwalnych i 2 sztuk szaf metalowych na dokumenty.


Oferty prosimy składać na adres jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl do 19 lipca 2018 r., do godz. 14.00.

Dokumenty

formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (19,09 KB) FORMULARZ OFERTOWY
umowa_wzor.docx.doc
umowa_wzor.docx.doc - (47 KB) umowa wzór
opis_przedmiotu_zamowienia.docx
opis_przedmiotu_zamowienia.docx - (11,98 KB) Opis przedmiotu zamówienia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z ich instalacją chłodniczą i grzewczą, w budynkach NFOŚiGW zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A, 3A.

 

Oferty prosimy składać na adres  do 20 lipca 2018 r., do godz. 15.00

Dokumenty

istotne_postanowienia_umowy.pdf
istotne_postanowienia_umowy.pdf - (186,5 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
opz_przeglady_klimatyzacji.pdf
opz_przeglady_klimatyzacji.pdf - (274,38 KB) opz przeglądy klimatyzacji
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (17,39 KB) FORMULARZ OFERTOWY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na: Zapewnienie licencji na eksploatowane przez zamawiającego oprogramowanie antywirusowe (McAfee Complete EndPoint Protection – Busines) i System antyspamowy (McAfee Email Protection) przez okres 1 roku lub zapewnienie systemu równoważnego.
 

 

Oferty prosimy składać na adres przemyslaw.sarnowski@nfosigw.gov.pl do 20 lipca 2018 r., do godz. 15.00

Dokumenty

ogloszenie.doc
ogloszenie.doc - (562 KB) ogłoszenie
opz.pdf
opz.pdf - (470,68 KB) OPZ
umowa_antywir_wzor.pdf
umowa_antywir_wzor.pdf - (281,84 KB) Umowa_antywir wzór
formularz_ofertowy.doc
formularz_ofertowy.doc - (562,5 KB) formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Analiza studiów wykonalności pod kątem weryfikowania wartości efektu rzeczowego i ekologicznego” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres szkolenia@nfosigw.gov.pl do dnia 20.07.2018 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_13.07.2018_s.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_13.07.2018_s.pdf - (433,56 KB) Zapytanie ofertowe
zamowienia_klauzula_rodo_s.docx
zamowienia_klauzula_rodo_s.docx - (18,41 KB) Klauzula informacyjna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Ochrona danych osobowych w NFOŚiGW”  dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres szkolenia@nfosigw.gov.pl do dnia 20.07.2018 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_13.07.2018.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_13.07.2018.pdf - (432,35 KB) Zapytanie ofertowe
zamowienia_klauzula_rodo.docx
zamowienia_klauzula_rodo.docx - (18,41 KB) Klauzula informacyjna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na dostawę (na podstawie umowy sprzedaży) mebli biurowych i/lub ekspozycyjnych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych.

 

Oferty prosimy składać na adres do 06 lipca 2018 r., do godz. 11.00

Dokumenty

umowa_do_podpisania_002.docx
umowa_do_podpisania_002.docx - (2,19 MB) umowa do podpisania
formularz_ofertowy_cz1.docx
formularz_ofertowy_cz1.docx - (19,33 KB) formularz ofertowy
zamowienia_klauzula_rodo_ponizej_30_tys_-_11.06.2018.pdf
zamowienia_klauzula_rodo_ponizej_30_tys_-_11.06.2018.pdf - (480,13 KB) zamowienia klauzula rodo ponizej 30 tys
opz_zakup_mebli_biurowych.pdf
opz_zakup_mebli_biurowych.pdf - (254,01 KB) opz zakup mebli biurowyc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie bieżącej konserwacji sześciu dźwigów osobowych zainstalowanych
w budynkach NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie.

 

Oferty prosimy składać na adres do 26 czerwca 2018 r., do godz. 14.00.

Dokumenty

formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (168,49 KB) formularz ofertowy
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (361,1 KB) opis przedmiotu zamowienia
szczegolowy_zakres_prac_konserwatorskich_zalacznik_nr_1.pdf
szczegolowy_zakres_prac_konserwatorskich_zalacznik_nr_1.pdf - (372,02 KB) szczegolowy zakres prac konserwatorskich
wzor_umowy.doc
wzor_umowy.doc - (221 KB) wzor umowy
zamowienia_klauzula_rodo_ponizej_30_tys_-_11.06.2018.pdf
zamowienia_klauzula_rodo_ponizej_30_tys_-_11.06.2018.pdf - (480,13 KB) klauzula informacyjna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Udostępnienie i obsługa operatorska w czasie rzeczywistym przez Internet spotkania:

Szkolenia w zakresie realizacji projektów dofinansowanych w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

w dniu 27-28.06.2018 r.

Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy oraz cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: do 19 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_27-28_czerwca_2018r..pdf
zapytanie_ofertowe_27-28_czerwca_2018r..pdf - (326,67 KB) Zapytanie ofertowe
program_szkolenia_1os_27-28.06.2018.pdf
program_szkolenia_1os_27-28.06.2018.pdf - (353,22 KB) Program szkolenia
zamowienia_klauzula_rodo_ponizej_30_tys_-_11.06.2018.pdf
zamowienia_klauzula_rodo_ponizej_30_tys_-_11.06.2018.pdf - (480,13 KB) Klauzula informacyjna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na:

Naprawę dźwigu osobowego w budynku 1a siedziby NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie.

Oferty prosimy składać na adres jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl do 07 czerwca 2018 r., do godz. 11.00

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (208,27 KB) Zapytanie ofertowe
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (18,49 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie koncepcji, scenariusza oraz wyprodukowanie

filmu promocyjnego (3 min.) i spotu reklamowego (30 sek.)

promujących konkursy dla I Osi POIiŚ 2014-2020 dla której NFOŚiGW pełni funkcję IW oraz efekty realizacji tych projektów.

 

Oferty prosimy składać na adres do 18 czerwca 2018 r., do godz. 15.00.

Dokumenty

29_05_umowa_film_promocyjny.doc.docx
29_05_umowa_film_promocyjny.doc.docx - (70,13 KB) Umowa na dostawę spotu promocyjnego z przeniesieniem praw autorskich
21_05_18_film_i_spot_nf_i_os-_opz_ost.docx
21_05_18_film_i_spot_nf_i_os-_opz_ost.docx - (34,79 KB) Zapytanie ofertowe
05.06.2018_rozeznanie_rynku.__pytania_i_odpowiedzi.pdf
05.06.2018_rozeznanie_rynku.__pytania_i_odpowiedzi.pdf - (195,43 KB) 05.06.2018 Rozeznanie rynku. Pytania i odpowiedzi
05.06.2018_rozeznanie_rynku.__pytania_i_odpowiedzi_czesc_2.pdf
05.06.2018_rozeznanie_rynku.__pytania_i_odpowiedzi_czesc_2.pdf - (174,97 KB) 05.06.2018 Rozeznanie rynku. Pytania i odpowiedzi część 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Przygotowanie i realizacja inwestycji środowiskowych” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres szkolenia@nfosigw.gov.pl do dnia 01.06.2018 r. do godziny 12:00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_25.05.2018.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_25.05.2018.pdf - (431,64 KB) Zapytanie ofertowe_25.05.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu wystroju i aranżacji recepcji oraz przestrzeni sąsiadującej, w budynku biurowym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1A.

Oferty prosimy składać na adres piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl do 22 maja 2018 r., do godz. 11.00.

Dokumenty

ipu.pdf
ipu.pdf - (161,71 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
opz.pdf
opz.pdf - (403,19 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (17,47 KB) FORMULARZ OFERTOWY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na organizację i obsługę  logistyczną wyjazdu szkoleniowego grupowego dla pracowników Departamentu Kontroli Rozliczeń NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres do dnia 27.04.2018 r. do godziny 12:00

Dokumenty

zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (722,88 KB) Załącznik nr 1_20.04.2018
zapytanie_ofertowe_bip_20.04.2018_zmiana.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_20.04.2018_zmiana.pdf - (444,16 KB) Zapytanie ofertowe_20.04.2018
informacja_do_zapytania_ofertowego_24.04.2018.docx
informacja_do_zapytania_ofertowego_24.04.2018.docx - (726,72 KB) Informacja do zapytania ofertowego_24.04.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej aranżacji recepcji oraz przestrzeni sąsiadującej, w budynku biurowym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1A, o łącznej powierzchni około 80 m2.
 

Oferty prosimy składać na adres piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl do 11 maja 2018 r., do godz. 11.00.

Dokumenty

istotne_postanowienia_umowy.pdf
istotne_postanowienia_umowy.pdf - (161,75 KB) Istotne postanowienia umowy
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (407,18 KB) Opis przedmiotu zamowienia
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (17,4 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na udostępnienie i obsługę operatorską w czasie rzeczywistym przez Internet spotkania „Dzień Informacyjny LIFE 2018”.

Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy oraz cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: do 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (239,69 KB) zapytanie ofertowe webcas
program_sesji_ogolnej_dnia_informacyjnego_life_2018.pdf
program_sesji_ogolnej_dnia_informacyjnego_life_2018.pdf - (383,86 KB) program sesji ogolnej
dzien_informacyjny_life__sesje_tematyczne.pdf
dzien_informacyjny_life__sesje_tematyczne.pdf - (311,61 KB) dzien informacyjny

Zapytanie ofertowe - konkurs komputerowy na stoisku NFOŚiGW podczas Festynu z okazji Światowego Dnia Ziemi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 02-673, ul. Konstruktorska 3A, NIP 522-00-18-559, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usługi:

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu komputerowego (na dwóch komputerach, monitory dotykowe zapewnia Zamawiający) i innych zabaw/gier edukacyjnych (min. 3 oprócz konkursu komputerowego, np. malowanie toreb, kolorowanki itp.) na stoisku NFOŚiGW podczas Festynu z okazji Światowego Dnia Ziemi dla Rodzin w Pułtusku, który ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczestników Festynu.

Konkurs będzie skierowany do: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Oferty można składać elektronicznie do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godziny 15.00 na adres mailowy: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

O ważności oferty decyduje godzina otrzymania jej przez zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Aneta Połeć: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_-_konkurs_pultusk.pdf
zapytanie_ofertowe_-_konkurs_pultusk.pdf - (251,6 KB) Treść zapytania ofertowego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na naprawę dźwigu osobowego w budynku 1 siedziby NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie.

Oferty prosimy składać na adres  do 18 kwietnia 2018 r., do godz. 11.00

Dokumenty

zapytanie_ofertowe.docx
zapytanie_ofertowe.docx - (16,76 KB) zapytanie ofertowe
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (18,67 KB) formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie klatek schodowych oraz części powierzchni ogólnodostępnych do obowiązujących przepisów pożarowych (wydzielenie pożarowe klatek schodowych, holu i łącznika drzwiami przeciwpożarowymi i dymoszczelnymi, wykonanie instalacji oddymiania głównej klatki schodowej) w budynku biurowym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A.

Oferty prosimy składać na adres piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl do 17 kwietnia 2018 r., do godz. 11.00.

Dokumenty

opz_wydzielenie_pozarowe_klatek_schodowych.pdf
opz_wydzielenie_pozarowe_klatek_schodowych.pdf - (577,59 KB) OPZ wydzielenie pożarowe klatek schodowych
zal_nr_2_istotne_postanowienia_umowy.pdf
zal_nr_2_istotne_postanowienia_umowy.pdf - (146,8 KB) Istotne postanowienia umowy
zal_1_formularz_ofertowy.docx
zal_1_formularz_ofertowy.docx - (20,53 KB) Formularz ofertowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), zaprasza do złożenia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych należących do NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu plik PDF

Dokumenty

ogloszenie_o_przetargu_publicznym_na_sprzedaz_samochodow_osobowych.pdf
ogloszenie_o_przetargu_publicznym_na_sprzedaz_samochodow_osobowych.pdf - (479,76 KB) OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
opinia_dt._superb_h_1.8_nr_rejestracyjny_we6107v.pdf
opinia_dt._superb_h_1.8_nr_rejestracyjny_we6107v.pdf - (2,03 MB) opinia_dt._superb_h_1.8_nr_rejestracyjny_we6107v.pdf
opinia_dt._superb_h_1.8_nr_rejestracyjny_we3405s.pdf
opinia_dt._superb_h_1.8_nr_rejestracyjny_we3405s.pdf - (2,01 MB) OPINIA dt. Superb H 1.8 Nr rejestracyjny WE3405S
wzor_formularza_ofertowego.docx
wzor_formularza_ofertowego.docx - (19,72 KB) WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO
wzor_umowy.doc
wzor_umowy.doc - (38,5 KB) Wzór umowy
zalacznik_nr1_protokol.doc
zalacznik_nr1_protokol.doc - (23,5 KB) Załącznik nr1 protokół
rozstrzygniecie_przetargu.pdf
rozstrzygniecie_przetargu.pdf - (32,72 KB) Rozstrzygniecie przetargu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Oferty prosimy składać na adres rafal.usielski@nfosigw.gov.pl do dnia 29.03.2018 r. do godziny 15:30

Dokumenty

umowa_2_post.pdf
umowa_2_post.pdf - (311,72 KB) Wzór umowy
formularz_ofertowy_post2.docx
formularz_ofertowy_post2.docx - (20,74 KB) Formularz ofertowy
opz_kurier_2018_2_post.pdf
opz_kurier_2018_2_post.pdf - (260,34 KB) Opis przedmiotu zamówienia
pytania_i_odpowiedzi_22.03.2018.pdf
pytania_i_odpowiedzi_22.03.2018.pdf - (530,83 KB) Pytania i odpowiedzi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 1a i 1.

Oferty prosimy składać na adres piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl do 27 lutego 2018 r., do godz. 11.00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_opz.pdf
zapytanie_ofertowe_opz.pdf - (308,49 KB) ZAPYTANIE OFERTOWE
ipu.pdf
ipu.pdf - (289,85 KB) ISTOTNE POSTANOWIENIA
formularz_ofertowy.docx
formularz_ofertowy.docx - (19,89 KB) FORMULARZ OFERTOWY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Oferty prosimy składać na adres rafal.usielski@nfosigw.gov.pl do dnia 07.02.2018 r. do godziny 15:30

 

Dokumenty

zaproszenie_do_skladania_ofert_kurier_2018.pdf
zaproszenie_do_skladania_ofert_kurier_2018.pdf - (282,03 KB) Zapytanie ofertowe
umowarobocza_js_popsk_v5.pdf
umowarobocza_js_popsk_v5.pdf - (312,57 KB) Wzór umowy
opz_kurier_2018.pdf
opz_kurier_2018.pdf - (261,98 KB) Opis przedmiotu zamówienia
formularz_ofertowy_kurier2018.doc
formularz_ofertowy_kurier2018.doc - (87 KB) Formularz ofertowy
odpowiedzi_na_pytania.pdf
odpowiedzi_na_pytania.pdf - (995,52 KB) Odpowiedzi na pytania 06.02.2018 r.
informacja_o_uniewaznienu_postepowania.pdf
informacja_o_uniewaznienu_postepowania.pdf - (126,7 KB) Informacja o unieważnieniu postepowania

Zapytanie ofertowe- dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Programu LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Programu LIFE.

W związku z zapytaniami wykonawców wprowadzono zmianę w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zmiana dot.  OPZ dla notatnika w formacie B5 w skóropodobnej oprawie. Szczegóły w OPZ.

Sposoby oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 6 lutego 2018 roku do godz. 10:00 poprzez dostarczenie
na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
(decyduje godzina wpływu do kancelarii NFOŚiGW).
Na kopercie należy napisać: „DOSTAWA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH LIFE – OFERTA”.

Osoba do kontaktu:
Joanna Zemełka-Wiktorowska
Główny Specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW
tel. 22 45 90 644  kom. 724 700 801 mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

opz_art_promocyjne_life_zmiana.pdf
opz_art_promocyjne_life_zmiana.pdf - (377,65 KB) Zapytanie ofertowe
umowa_art_promocyjne_life_2018.pdf
umowa_art_promocyjne_life_2018.pdf - (204,3 KB) Wzór umowy
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_30.01.2018.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_30.01.2018.pdf - (206,89 KB) Odpowiedzi na pytania wykonawców

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty  na wynajem 23 dystrybutorów filtrujących i podgrzewających wodę. do siedziby NFOŚiGW: 21 szt. na ul. Konstruktorskiej 3a, 1 szt. na ul. Wołoskiej 7, 1 szt.  na ul. Postępu 18b.

Urządzenie musi mieć elegancki i nowoczesny wygląd.

W związku z powyższym zapraszam do złożenia oferty z uwzględnieniem danych zawartych w poniżej:

1. Koszt dzierżawy dystrybutora 

2.  Max. temperatura podgrzewania wody.

Umowa z dostawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Jednocześnie informuję, że oferty współpracy, uwzględniające powyższe wytyczne, należy składać drogą mailową lub faksem w terminie do 29 stycznia 2018 r. do przewodniczącego komisji konkursowej p. Agnieszki Kubackiej nr tel.:  459 03 21, faks: 459 05 85, e-mail: agnieszka.kubacka@nfosigw.gov.pl.

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Agnieszki Kubackiej.


 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie usługi przeprowadzki (załadunku, transportu i rozładunku) mienia Zleceniodawcy z miejsca nadania do miejsca odbioru określonego w tabeli nr 1.

Lp.

Miejsce nadania

Miejsce odbioru

1.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1A, 02-673 Warszawa.

EMPARK Mokotów Business Park, Budynek Orion, ul. Postępu 18B, 02
-676 Warszawa.

2.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1A, 02-673 Warszawa.

Oferty prosimy składać na adres do 11 stycznia 2018 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na: dostawę (na podstawie umowy sprzedaży) mebli biurowych i/lub ekspozycyjnych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach biurowych. Oferty prosimy składać na adres do 05 stycznia 2018 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia ofertyna przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia „Nowelizacja ustawy Prawo wodne” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres Aleksandra.Gabinska@nfosigw.gov.pl do dnia 02.01.2018 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_18.12.2017.pdf
zapytanie_ofertowe_18.12.2017.pdf - (157,88 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_18.12.2017.docx
zalacznik_nr_1_18.12.2017.docx - (300,66 KB) Załącznik nr 2
zalacznik_nr_2_18.12.2017.pdf
zalacznik_nr_2_18.12.2017.pdf - (104,47 KB) Załącznik nr 1
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_21.12.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_21.12.2017_r..pdf - (492,32 KB) Odpowiedzi na pytania

2017


Opracowania różnorodnych projektów graficznych na potrzeby NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: opracowania różnorodnych projektów graficznych na potrzeby materiałów informacyjnych i promocyjnych, prezentujących działalność i ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę należy złożyć w terminie do 22 grudnia 2017 roku, do godz. 15.00 (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną, w formie podpisanego skanu, na adres:  

Opracowanie „Podręcznika pisania wniosków do Programu LIFE”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:

Opracowanie „Podręcznika pisania wniosków do Programu LIFE”.

Ofertę należy przesłać w terminie do 20 grudnia 2017 roku (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: Ireneusz.Mirowski@nfosigw.gov.pl, w tytule ”Podręcznik pisania wniosków do Programu LIFE ”.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty

opis_przedmiotu_zamowienia_podrecznik_life.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia_podrecznik_life.pdf - (586,79 KB) Opis przedmiotu zamówienia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia „Wdrożenie RODO w instytucji sektora finansów publicznych – obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 12.12.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_04.12.2017_r..pdf
zapytanie_ofertowe_04.12.2017_r..pdf - (503,92 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_2_04.12.2017.pdf
zalacznik_nr_2_04.12.2017.pdf - (104,22 KB) Załącznik nr 2
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_06.12.2017.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_06.12.2017.pdf - (466,43 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców_06.12.2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę do siedziby NFOŚiGW prasy w 2018r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, pokój nr 009/3A, kancelarii lub w wersji elektronicznej  na adres mailowy:

Oferty można składać do dnia 24 listopada 2017 r. do godziny 15.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jolanta Strzelecka, e-mail: , tel. (22) 45 90 609.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia e-learningowego oraz wykładu on-line nt. „Rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania podległymi pracownikami” dla kadry kierowniczej NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres do dnia 17.11.2017 r. do godziny 15:00

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_09.11.2017_r..pdf
zapytanie_ofertowe_bip_09.11.2017_r..pdf - (519,44 KB) Zapytanie ofertowe
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_14.11.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_14.11.2017_r..pdf - (112,95 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców_14.11.2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wykorzystaniem central telefonicznych Zamawiającego przy ul. Konstruktorskiej 3A , ul. Brackiej 4 i  ul. Wołoska 7 (centrala Wykonawcy).

 

Oferty można składać elektronicznie do dnia   09.11.2017r.  do godz. 15³°

Zamawiający przedłuża  termin składania ofert o 7 dni

tj. do dnia  16 listopada 2017r.  do godz. 15:30

na adres mailowy: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  Elżbieta  Sekulska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Etyka w miejscu pracy” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres do dnia 06.11.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_27.10.2017.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_27.10.2017.pdf - (504,12 KB) Zapytanie ofertowe
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_03.11.2017_r.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_03.11.2017_r.pdf - (123 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Autor: Anna Wituła

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia e-learningowego oraz wykładu on-line nt. „Rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania podległymi pracownikami” dla kadry kierowniczej NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres sebastian.gryguc@nfosigw.gov.pl do dnia 03.11.2017 r. do godziny 15:00

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_25.10.2017.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_25.10.2017.pdf - (520,37 KB) Zapytanie ofertowe
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_26.10.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_26.10.2017_r..pdf - (95,02 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Pierwsza pomoc” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 31.10.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_23.10.2017.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_23.10.2017.pdf - (509,92 KB) Zapytanie ofertowe
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_25.10.2017_r.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_25.10.2017_r.pdf - (99,15 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Sporządzenie w czterech egzemplarzach operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Brackiej 4 w Warszawie na potrzeby sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w formie pisemnej w kancelarii Zamawiającego w terminie do dnia 20.10.2017 roku, do godziny 11:00 lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
 • Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A, pokój nr 009 w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 11:30. Otwarcie ofert jest jawne.
 • Osobą do kontaktów w przedmiotowym postepowaniu jest: Piotr Tomporowski.
 • Ewentualne pytania należy kierować na adres email: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl
 • Odpowiedzi na pytania (bez ujawniania źródła zapytania) będą przekazane wszystkim wykonawcom.

Dokumenty

ipu.pdf
ipu.pdf - (99,07 KB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:

Opracowanie „Podręcznika pisania wniosków do Programu LIFE”.

Ofertę należy przesłać w terminie do 15 listopada 2017 roku (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: , w tytule ”Podręcznik pisania wniosków do Programu LIFE ”.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Efektywna komunikacja i współpraca z beneficjentami Programu LIFE” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 23.10.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_13.10.2017.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_13.10.2017.pdf - (475,72 KB) Zapytanie ofertowe
informacja_o_zmianie_tresci_zapytania_ofertowego.docx
informacja_o_zmianie_tresci_zapytania_ofertowego.docx - (365,59 KB) Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - punkt 2

Zapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
02-673, ul. Konstruktorska 3A, NIP 522-00-18-559,
zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług,
polegających na ocenie przedsięwzięć filmowych i telewizyjnych,
dofinansowywanych przez NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego: Edukacja Ekologiczna.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.10.2017 r. do godz. 15:30, na adres poczty e-mailowej: Anna.Malek@nfosigw.gov.pl.

Osoba do kontaktów:

Anna Małek, Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW
tel. (22) 45 90 127

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia e-learningowego oraz wykładu on-line nt. „Rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania podległymi pracownikami” dla kadry kierowniczej NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres do dnia 13.10.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (520,85 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (298,97 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (96,57 KB) Załącznik nr 2
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_1.0.pdf
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_1.0.pdf - (420,73 KB) Odpowiedzi na pytanie Wykonawców
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_09.10.2017_r.pdf
odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcow_09.10.2017_r.pdf - (389,08 KB) odpowiedzi na pytanie wykonawcow 09.10.2017 r.
odpowiedz_nr__3_na_pytanie__wykonawcow_09.10.2017_r.pdf
odpowiedz_nr__3_na_pytanie__wykonawcow_09.10.2017_r.pdf - (390,59 KB) odpowiedzi na pytanie wykonawcow 09.10.2017 r. (nr.3)

Zapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:
Opracowanie koncepcji, scenariusza oraz wyprodukowanie spotu (ok.3 min.) promującego Program LIFE

Ofertę należy przesłać w terminie do 20 października 2017 roku (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl, w tytule ”SPOT PROMOCYJNY LIFE – OFERTA”.

Dokumenty

film_promocyjny_life_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
film_promocyjny_life_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (333,45 KB) Opis Przedmiotu Zamówienia
umowa_film_promocyjny_life.pdf
umowa_film_promocyjny_life.pdf - (191,03 KB) Umowa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie remontu koryta dachowego w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz infrastruktury dachowej w budynkach Konstruktorska 1, 1A i 3A w Warszawie.

Oferty można składać do 26.09.2017 r. do godz. 14.00.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, w pokoju nr 009/3A lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę mycia elewacji i okien budynków NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A, 3A (o łącznej powierzchni 12.247 m²) oraz mycie okien przy ul. Brackiej 4 (o łącznej powierzchni 301 m²).

Oferty można składać elektronicznie do dnia 25 września 2017 r. do godziny 15.00 na adres mailowy:

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Elżbieta Sekulska, e-mail: Elżbieta.Sekulska, tel. (22) 45 90 667.

Zapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Nowelizacja ustawy wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres do dnia 18.09.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_06.09.2017_r._ustawa.pdf
zapytanie_ofertowe_06.09.2017_r._ustawa.pdf - (513,44 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_2_06.09.2017_ustawa.pdf
zalacznik_nr_2_06.09.2017_ustawa.pdf - (104,22 KB) Załącznik nr 2
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_11.09.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_11.09.2017_r..pdf - (96,42 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców_11.09.2017 r.
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_13.09.2017.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_13.09.2017.pdf - (89,39 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców_13.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia „Profesjonalne przygotowywanie prezentacji multimedialnych w Prezi i PowerPoint (warsztat komputerowy)” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres do dnia 18.09.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_06.09.2017_r..pdf
zapytanie_ofertowe_06.09.2017_r..pdf - (473,31 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_06.09.2017_r.docx
zalacznik_nr_1_06.09.2017_r.docx - (365,27 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_06.09.2017_r..pdf
zalacznik_nr_2_06.09.2017_r..pdf - (419,65 KB) Załącznik nr 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres
do dnia 05.09.2017 r. do godziny 15:00.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (523,43 KB) Zapytanie ofertowe_29.08.2017 r.
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (299,18 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (104,55 KB) Załącznik nr 2
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_01.09.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_01.09.2017_r..pdf - (98,02 KB) Zmiana zapisu OPZ_Odpowiedzi na zapytania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Obsługę i organizację wizyty studyjnej dziennikarzy w ramach II osi POIiŚ 2014-2020 pt. „Woda – skarb i zagrożenie. Wielkie inwestycje NFOŚiGW w polską gospodarkę wodną”, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2017 r. w Gliwicach.

 Termin oraz sposób składania ofert.

Oferty można składać elektronicznie do dnia 30 sierpnia 2017 r. do godziny 10.00 na adres mailowy:

O ważności oferty decyduje godzina otrzymania jej przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

Joanna Zemełka:

Przedmiot zamówienia w postepowaniu na „Obsługę i organizację wizyty studyjnej dziennikarzy w ramach II osi POIiŚ 2014-2020 pt. „Woda – skarb i zagrożenie. Wielkie inwestycje NFOŚiGW w polską gospodarkę wodną”, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2017 r. w Gliwicach” omyłkowo nie został prawidłowo opisany (brak określenia standardu obiektu), co spowodowało brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty spośród porównywanych.

W związku z powyższym postępowanie jako obarczone niemożliwą do usunięcia na tym etapie wadą zostało unieważnione.

Postępowanie zostanie powtórzone

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Obsługę i organizację wizyty studyjnej dziennikarzy w ramach II osi POIiŚ 2014-2020 pt. „Woda – skarb i zagrożenie. Wielkie inwestycje NFOŚiGW w polską gospodarkę wodną”, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2017 r. w Gliwicach.

 Termin oraz sposób składania ofert.

Oferty można składać elektronicznie do dnia 28 sierpnia 2017 r. do godziny 13.00 na adres mailowy:

O ważności oferty decyduje godzina otrzymania jej przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

Joanna Zemełka:

Dokumenty

uslugi_hotelarskie.pdf
uslugi_hotelarskie.pdf - (299,39 KB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu komputerowego (na dwóch komputerach, monitory dotykowe zapewnia Zamawiający) i innych zabaw/gier edukacyjnych (min. 3 oprócz konkursu komputerowego, np. malowanie toreb, kolorowanki itp.) na stoisku NFOŚiGW podczas targów towarzyszących konferencji pt. „Żywność darem dla życia i zdrowia-
w świetle zagrożeń GMO”.

Termin oraz sposób składania ofert.

Oferty można składać elektronicznie do dnia 30 sierpnia 2017 r. do godziny 15.00 na adres mailowy:

O ważności oferty decyduje godzina otrzymania jej przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

Aneta Połeć:

Dokumenty

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
usługę przedłużenia gwarancji na urządzenia serwerowe wymienione w załączniku nr 1 do istotnych postanowień umowy (IPU).

1) Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej:

pawel.malara@nfosigw.gov.pl .

2) Oferta musi dotrzeć na skrzynkę pocztową, o podanym wyżej adresie, w terminie do 21.08.2017 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Malara,
e-mail:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

- świadczenie usług doradczych polegających na wykonaniu oceny stanu obecnego i potrzeb docelowych Zamawiającego w zakresie pozyskania powierzchni biurowych i towarzyszących z warszawskiego rynku nieruchomości, z przeznaczeniem na nową siedzibę. Zamawiający pod pojęciem warszawski rynek nieruchomości rozumie rynek nieruchomości obejmujący swoim zakresem Warszawę w jej granicach administracyjnych oraz gminy przyległe.

UWAGA! Nowy termin składania ofert:

28 sierpnia 2017 roku, godz. 11.00.

1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w formie pisemnej w kancelarii Zamawiającego w terminie do dnia 22.08.2017 roku, do godziny 11:00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A, pokój nr 009 w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 11:30. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Osobą do kontaktów w przedmiotowym postepowaniu jest: Zbigniew Majchrzak.

4. Ewentualne pytania należy kierować na adres email: zbigniew.majchrzak@nfosigw.gov.pl.

5. Odpowiedzi na pytania (bez ujawniania źródła zapytania) będą przekazane wszystkim wykonawcom.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na dostawę dwóch ścianek wraz z torbami transportowymi
oraz wymianę i dostawę wydruków (grafik) do 30 sztuk roll-upów.

Ostateczny termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2017 roku.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: michal.sobota@nfosigw.gov.pl
do dnia 1 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest Aneta Połeć,
Główny Specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW

tel. 22 45-90-124, kom. 660-400-466, e-mail: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

scianki_i_garfiki_do_roll_upow_-_opz.pdf
scianki_i_garfiki_do_roll_upow_-_opz.pdf - (291,41 KB) Zapytanie ofertowe
scianka_i_roll_upy_-_opz_zalacznik_do_umowy.pdf
scianka_i_roll_upy_-_opz_zalacznik_do_umowy.pdf - (365,86 KB) Opis przedmiotu zamówienia
umowa_scianka_i_roll_upy.pdf
umowa_scianka_i_roll_upy.pdf - (253,99 KB) Wzór umowy
fotolia_107374426_xl_jrp.jpg
fotolia_107374426_xl_jrp.jpg - (397,97 KB) Grafika 1
fotolia_78544445_xl_jrp.jpg
fotolia_78544445_xl_jrp.jpg - (837,41 KB) Grafika 2
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_26.07.2017.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_26.07.2017.pdf - (203,97 KB) Odpowiedzi na pytania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup

1. Wysokowydajnych, monochromatycznych, departamentowych drukarek A3 (3 szt.)

2. Wielofunkcyjnego urządzenia kolorowego A3 (1szt.)


Oferty można składać elektronicznie do 14.07.2017 r. do godz. 10.00 na adres mailowy: roman.lewandowski@nfosigw.gov.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Roman Lewandowski,
e-mail: roman.lewandowski@nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego”  dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres do dnia 13.07.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (520,98 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (300,94 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (104,55 KB) Załącznik nr 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie „Szkolenia okresowego BHP” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres do dnia 30.06.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_bhp.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_bhp.pdf - (503,55 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_bhp.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_bhp.pdf - (104,54 KB) Załącznik nr 2
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_bhp.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_bhp.docx - (297,78 KB) Załącznik nr 1
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_28.06.2017_r.docx
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_28.06.2017_r.docx - (391,05 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:
Opracowanie koncepcji, scenariusza oraz wyprodukowanie  filmu promocyjnego (1 min. 30 sek.) i spotu reklamowego (30 sek.)
prezentujących działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UWAGA! Nowy termin składania ofert.
Ofertę należy przesłać w terminie do 6 lipca 2017 roku (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę)
poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl, w tytule ”FILM I SPOT PROMOCYJNY – OFERTA”.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wycofać lub zmienić złożoną wcześniej ofertę.
Oferty nie wycofane i nie zmienione, zostaną otwarte po upływie nowego terminu składania ofert.

Ofertę należy przesłać w terminie do 4 lipca 2017 roku (decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę)
poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres:  joanna.heyda@nfosigw.gov.pl, w tytule ”FILM I SPOT PROMOCYJNY – OFERTA”.

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:
Joanna Heyda, Starszy Specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW
tel. 22 45 90 251, kom. 724 700 887, e- mail: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

 

Dokumenty

sprostowanie-wyjasnienie_odpowiedzi_na_pytanie_filmspot.pdf
sprostowanie-wyjasnienie_odpowiedzi_na_pytanie_filmspot.pdf - (412,81 KB) Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dnia 23.06.2017
pytania_i_odpowiedzi_-_filmspot.pdf
pytania_i_odpowiedzi_-_filmspot.pdf - (338,27 KB) Odpowiedzi na pytania od wykonawców
pytania_odpowiedzi_2_filmspot.pdf
pytania_odpowiedzi_2_filmspot.pdf - (436,95 KB) Odpowiedzi na pytania od wykonawców (2)
pytania_i_odpowiedzi3_-.pdf
pytania_i_odpowiedzi3_-.pdf - (330,73 KB) Odpowiedzi na pytania od wykonawców (3)
opz_film_i_spot_nfosigw.pdf
opz_film_i_spot_nfosigw.pdf - (379,66 KB) Opis Przedmiotu Zamówienia
wzor_umowy_film.pdf
wzor_umowy_film.pdf - (267,68 KB) Wzór umowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup i dostawę do siedziby NFOŚiGW 60 szt. fabrycznie nowych krzeseł obrotowych.
Oferty można składać elektronicznie do dnia 12 czerwca 2017 r. do godziny 15.00 na adres mailowy:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jolanta Strzelecka,
e-mail: , tel. (22) 45 90 609.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie 1-dniowego 8-godzinnego szkolenia nt. Luka finansowa oraz dochodowość w projektach PO IiŚ 2014-2020” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres do dnia 13.06.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (507,06 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (298,22 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (104,53 KB) Załącznik nr 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Kompensacja przyrodnicza” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres: anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 01.06.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (510,45 KB) Zapytanie ofertowe_24.05.2014 r.
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (298,21 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.docx - (297,85 KB) Załącznik nr 2
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_29.05.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_29.05.2017_r..pdf - (93,96 KB) Odpowiedzi na pytania_29.05.2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usługi:
wsparcia i rozwoju aplikacji Chomik.

Oferty można składać elektronicznie do dnia 26 maja 2017 r. do godziny 12.00 na adres mailowy:

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jerzy Siwołowski, kom. 724 700 866

Szczegóły w załącznikach :

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Dostawę do siedziby NFOŚiGW 900 szt. nowych pudeł litych bezkwasowych A4, 400 szt. nowych teczek bezkwasowych A4 ISO 9706 (szerokość 230mm) oraz 500 szt. teczek bezkwasowych A4 ISO 9706
(szerokość 250 mm).

Oferty można składać elektronicznie do dnia 19 maja 2017 r. do godziny 15.00 na adres mailowy:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jolanta Strzelecka, e-mail: ,
tel. (22) 45 90 609.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Dostawę do siedziby NFOŚiGW 11 szt. fabrycznie nowych odkurzaczy do odkurzania na sucho oraz 10 szt. fabrycznie nowych wózków do sprzątania.
Oferty można składać elektronicznie do dnia 12 maja 2017 r. do godziny 15.00 na adres mailowy:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jolanta Strzelecka,
e-mail: , tel. (22) 45 90 609.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na udostępnienie i obsługę operatorską w czasie rzeczywistym przez Internet szkolenia „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach".

Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy oraz cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: do 5  maja 2017 r. do godz. 15.00.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Termin realizacji: max. do 24 kwietnia 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: aneta.polec@nfosigw.gov.pl do dnia 19.04.2017 r. do godz. 12.00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia „Ochrona praw wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres: do dnia 25.04.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (463,84 KB) Zapytanie ofertowe
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (299,16 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (104,51 KB) Załącznik nr 2
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_20.04.2017_r.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_20.04.2017_r.pdf - (441,86 KB) odpowiedzi na pytania wykonawców 20.04.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert w ramach rozeznania rynku na usługi wsparcia i rozwoju portali internetowych.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: zbigniew.pawelec@nfosigw.gov.pl

do dnia 25.04.2017r. do godz. 12.00.

Szczegóły w załącznikach.

Dokumenty

ipu_istotne_postanowienia_umowy.zip
ipu_istotne_postanowienia_umowy.zip - (1,01 MB) Istotne postanowienia umowy
ogloszenie_portale_rozwoj_2017.docx
ogloszenie_portale_rozwoj_2017.docx - (455,04 KB) Ogłoszenie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert w ramach rozeznania rynku na nadzór techniczny nad infrastrukturą systemu SAP ECC 6.0 EHP4

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:

do dnia 14.04.2017 r. do godz. 15.00.

Uprzejmie informujemy, że postępowanie zostało unieważnieniowe, ponieważ cena złożonych ofert przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.

Dokumenty

pytania_i_odpowiedzi_uslugi_basis_12_04_2017.pdf
pytania_i_odpowiedzi_uslugi_basis_12_04_2017.pdf - (231,52 KB) 13.04.2017 - Pytania i odpowiedzi
zalaczniki_do_umowy.pdf
zalaczniki_do_umowy.pdf - (755,54 KB)
umowa.pdf
umowa.pdf - (2,29 MB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na udostępnienie i obsługę operatorską w czasie rzeczywistym przez Internet spotkania „Dzień Informacyjny LIFE 2017”.

Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy oraz cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych

na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, zgodnie z załączoną specyfikacją.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

do dnia 10.04 .2017 r. do godz. 15.30.

O ważności ofert decyduje godzina wpływu e-maila do Zamawiającego.

Termin realizacji: max. do 24 kwietnia 2017 r.

Dokumenty

opz_life.pdf
opz_life.pdf - (557,03 KB) Opis przedmiotu zamówienia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Przygotowywanie regulacji wewnętrznych w NFOŚiGW – zagadnienia praktyczne zgodnie z normą ISO 9001:2015” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres do dnia 28.03.2017 r. do godziny 15:30

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_20170320_141830.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_20170320_141830.pdf - (512,12 KB) Zapytanie ofertowe_20.03.2017 r.
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_24.03.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_24.03.2017_r..pdf - (100,24 KB) Odpowiedzi na pytania_24.03.2017 r.
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_27.03.2017_r.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_27.03.2017_r.pdf - (94,15 KB) Odpowiedzi na pytania_27.03.2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszukuje lokalu o powierzchni ok. 500 m2 w celu utworzenia magazynu zewnętrznego Archiwum Zakładowego NFOŚiGW.

Pisemne oferty w języku polskim należy przesłać drogą elektroniczną na adres email:   lub  składać w Kancelarii NFOŚiGW w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a, za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy kancelarii tj. od godziny 7.30 do 15.30. Oferty należy składać do 13.03.2017r. do godz. 12. (liczy się data wpływu)

Dokumenty

ogloszenie.pdf
ogloszenie.pdf - (250,9 KB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie wizerunkowej (korporacyjno-biznesowej) sesji fotograficznej dla NFOŚiGW na potrzeby współpracy z mediami oraz w celach promocyjnych.
Oferty prosimy składać na adres: do dnia 9 marca 2017 r. do godz. 23:00.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Wyodrębniona ewidencja księgowa dla POIiŚ 2014-2020” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres magdalena.kukawska@nfosigw.gov.pl do dnia 08.03.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (84,51 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (81,77 KB) Załącznik nr 2
zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (126,99 KB) Zapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert
na wykonanie prac remontowych łazienek zlokalizowanych na parterze budynku NFOŚiGW, Konstruktorska 3A w Warszawie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Piotr Tomporowski, e-mail: Piotr.Tomporowski@nfosigw.gov.pl
Termin składnia ofert – 09.03.2017 r

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty
na usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki i francuski
oraz z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na język polski.
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres  Beata.Jasinska@nfosigw.gov.pl 
do dnia 2 marca 2017 roku

W tytule korespondencji prosimy o zapis „Oferta na usługi tłumaczenia”.

Osobą do kontaktu jest Beata Jasińska, adres: Beata.Jasinska@nfosigw.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przeprowadzoną oceną nadesłanych ofert: dot. zamówienia na usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki i francuski oraz z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na język polski
została wybrana firma: Summa Linguae SA, ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków.
Oferta złożona przez wybranego do realizacji zamówienia Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Data wpływu oferty: 02.03.2017 r.

Dokumenty

pytanie-odpowiedz_1.pdf
pytanie-odpowiedz_1.pdf - (506,23 KB) Odpowiedź na pytanie wykonawcy, nr 1; 24.02.2017
pytanie-odpowiedz_2.pdf
pytanie-odpowiedz_2.pdf - (517,45 KB) Odpowiedzi na pytania wykonawców, nr 2; 24.02.2017
pytanie-odpowiedz_3.pdf
pytanie-odpowiedz_3.pdf - (496,14 KB) Odpowiedź na pytanie wykonawcy, nr 3; 27.02.2017
pytanie-odpowiedz_4.pdf
pytanie-odpowiedz_4.pdf - (499,24 KB) Odpowiedź na pytanie wykonawcy, nr 4; 27.02.2017
pytanie-odpowiedz_5.pdf
pytanie-odpowiedz_5.pdf - (499,58 KB) Odpowiedź na pytanie wykonawcy, nr 5; 27.02.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 40 osób (dwa spotkania po 20 osób) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, w Warszawie w dniach 20 i 21 lutego 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl
do dnia 16.02.2017 r. do godz. 15.30.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 57 osób (trzy spotkania po 19 osób)
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniach 13, 14 i 15 lutego 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl
do dnia 9.02.2017 r. do godz. 14.00.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na „Świadczenie usług ochrony w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Brackiej 4”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Piotr Tomporowski, e-mail: Piotr.Tomporowski@nfosigw.gov.pl
Termin składnia ofert - 10.02.2017r. do godz. 14.00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych w siedzibie NFOŚiGW, przy ul. Konstruktorskie

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Piotr Tomporowski, e-mail: Piotr.Tomporowski@nfosigw.gov.pl
Termin składnia ofert – 09.02.2017r. do godz. 14.00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 240 osób (cztery spotkania po: 80, 70, 70 i 20 osób) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniach
7, 8 i 9 lutego 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl
do dnia 3.02.2017 r. do godz. 11.00.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: aneta.polec@nfosigw.gov.pl do dnia 13.02.2017 r. do godz. 15.30.

06.02.2017 r. UWAGA !

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - dla jednego z materiłów (cz.3 OŁÓWEK)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 30osób  w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniu 2 lutego 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:
do dnia 31.01.2017 r. do godz. 13.00.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 122 osób (trzy spotkania po około 20, 22 i 80 osób)
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniu 26 i 27 stycznia 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl
do dnia 24.01.2017 r. do godz. 10.00.

Rozwiązanie informatyczne w systemie SAP

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z procedurą rozeznania rynku (Regulamin udzielania zamówień przez NFOŚiGW – Uchwała nr A/73/2/2016)  na „Rozwiązanie informatyczne w systemie SAP do rozliczania kosztów wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, z podziałem na źródła finansowania” o nr 146/2016, uprzejmie informuję, że Komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia tego postępowania dokonała wyboru najlepszej oferty.

Ofertą która uzyskała najwyższą liczbę punktów, a tym samym której oferta została uznana za najkorzystniejszą jest oferta firmy Business Consulting Center sp. z o.o.

Wszystkim uczestnikom postępowania, dziękujemy za złożone oferty i za udzielanie odpowiedzi na pytania co do ich treści i zapraszamy do zainteresowania kolejnymi postepowaniami dotyczącymi SAP w NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia ofert na wynajm 21 dystrybutorów filtrujących i podgrzewających wodę do siedziby NFOŚiGW na ul. Konstruktorskiej 3a.

Oferty prosimy składać na adres agnieszka.kubacka@nfosigw.gov.pl do dnia 25.01.2017 r.

Dokumenty

zapytanie_dystrybutory_2017.pdf
zapytanie_dystrybutory_2017.pdf - (299,58 KB) zapytanie dystrybutory 2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 140 osób (dwa spotkania po około 60 i 80 osób)

w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A,
02-673 w Warszawie w dniu 23 i 24 stycznia 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl do dnia 19.01.2017 r. do godz. 12.00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprosza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 120 osób (dwa spotkania po około 90 i 30 osób) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniu 17 i 19 stycznia 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl do dnia 13.01.2017 r. do godz. 10.00.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia „Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz wykonywanie i sprawdzanie audytów energetycznych”. Oferty prosimy składać na adres do dnia 19.01.2017 r.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip_11.01.2017.pdf
zapytanie_ofertowe_bip_11.01.2017.pdf - (179,43 KB) Zapytanie ofertowe_11.01_2017 r.
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_17.01.2017_r.pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_17.01.2017_r.pdf - (90,38 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców_17.01.2017 r.
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_18.01.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_18.01.2017_r..pdf - (89,21 KB) Odpowiedzi na pytania Wykonawców_18.01.2017 r.
odpowiedzi_na_pytania_18.01.2017_r..pdf
odpowiedzi_na_pytania_18.01.2017_r..pdf - (344 KB) Odpowiedzi na pytania _18.01.2017 r.
wynik_postepowania.docx
wynik_postepowania.docx - (12,51 KB) Wynik postępowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Wyodrębniona ewidencja księgowa dla POIiŚ 2014-2020” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres magdalena.kukawska@nfosigw.gov.pl do dnia 10.01.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_bip.pdf
zapytanie_ofertowe_bip.pdf - (126,7 KB) Zapytanie ofertowe_03.01.2017 r.
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (84,55 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf - (81,75 KB) Załącznik nr 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie usługi cateringowej dla 55 osób (25 i 30 osób) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniach 5 i 10 stycznia 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:

do dnia 04.01.2017 r. do godz. 10.30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Heyda, e-mail:
tel. (22) 45 90 251

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie usługi cateringowej dla 40 osób (20 osoób każde spotkanie)  w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniach 03 i 04 stycznia 2017 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:

do dnia 02.01.2017 r. do godz. 10.30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Zemełka, e-mail:
tel. (22) 45 90 251

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
dostawę kalendarzy książkowych VIP A4 na potrzeby Biura i Zarządu NFOŚiGW.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Anna.Rosochacz@nfosigw.gov.pl

do dnia 05.01.2017 r. do godz. 12.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Anna Rosochacz , e-mail: Anna.Rosochacz@nfosigw.gov.pl
tel. (22) 45 90 370

Dokumenty

ipu.pdf
ipu.pdf - (285,22 KB)
zalacznik_1_logotyp.pdf
zalacznik_1_logotyp.pdf - (168,56 KB)
pytania_i_odpowiedzi.pdf
pytania_i_odpowiedzi.pdf - (185,22 KB)

2016

Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych, materiałów promocyjnych oraz wykonanie roll-upów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w postepowaniu na dostawę artykułów poligraficzno-wydawniczych, materiałów promocyjnych oraz wykonanie roll-up.

Zamówienie zostało podzielone na 4 Części, tj.:
Część I (inaczej też Część 1)– druk ulotek i wizytówek
Część II (inaczej też Część 2)– zaprojektowanie i druk ulotki
Część III (inaczej też Część 3) - dostawa materiałów promocyjnych
Część IV (inaczej też Część 4) – zaprojektowanie i wykonanie roll-up’ów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do ogłoszenia (OPZ) oraz Załącznikach do Opisu Przedmiotu Zamówienia(OPZ).

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery Części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby umów możliwych do zawarcia z jednym Wykonawcą.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: anna.rosochacz@nfosigw.gov.pl

UWAGA:
w przypadku Części II zamówienia, ze względu na wymóg złożenia wraz z ofertą próbki do oceny ofert, ofertę należy złożyć pisemnie, przesyłając na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Ofertę na Część II zamówienia wraz z próbką należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

„Oferta w postępowaniu na
„Dostawę artykułów poligraficzno-wydawniczych, materiałów promocyjnych oraz wykonanie roll-up’ów. Część II zamówienia- Zaprojektowanie i druk ulotki”.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa
Nie otwierać przed dniem: 30.12.2016 r.”

Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Termin składania ofert: 30 grudnia 2016

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Anna Rosochacz (anna.rosochacz@nfosigw.gov.pl)

Dokumenty

opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (403,27 KB) Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis Przedmiotu Zamówienia
zalacznik_1_doradztwo_energetyczne_dla_firm.pdf
zalacznik_1_doradztwo_energetyczne_dla_firm.pdf - (1,45 MB) Załącznik do OPZ - Ulotka A
zalacznik_2_doradztwo_energetyczne_dla_indywidualnych_ulotka_b.pdf
zalacznik_2_doradztwo_energetyczne_dla_indywidualnych_ulotka_b.pdf - (1,45 MB) Załącznik do OPZ - Ulotka B
zalacznik_3_doradztwo_energetyczne_dla_firm_ulotka_c.pdf
zalacznik_3_doradztwo_energetyczne_dla_firm_ulotka_c.pdf - (1,45 MB) Załącznik do OPZ - Ulotka C
zalacznik_4_wzor_wizytowki.pdf
zalacznik_4_wzor_wizytowki.pdf - (2,34 MB) Załącznik do OPZ - Wzór wizytówki
zalacznik_5_logo.pdf
zalacznik_5_logo.pdf - (323,22 KB) Załącznik do OPZ - logotypy
zalacznik_6_tekst_ulotki.docx
zalacznik_6_tekst_ulotki.docx - (246,57 KB) Załącznik do OPZ - Tekst ulotki
zalacznik_7_pogladowy_projekt_rollup_-_wzor_nr_1.pdf
zalacznik_7_pogladowy_projekt_rollup_-_wzor_nr_1.pdf - (138,36 KB) Załącznik do OPZ - Roll-up Wzór nr 1
zalacznik_8_pogladowy_projekt_rollup_-_wzor_nr_2.pdf
zalacznik_8_pogladowy_projekt_rollup_-_wzor_nr_2.pdf - (147,25 KB) Załącznik do OPZ - Roll-up Wzór nr 2
zal._2_do_ogloszenia_-_kryteria_oceny_ofert.pdf
zal._2_do_ogloszenia_-_kryteria_oceny_ofert.pdf - (232,44 KB) Załącznik 2 do ogłoszenia - Kryteria oceny ofert
zal._3_do_ogloszenia_-_formularz_ofertowy.docx
zal._3_do_ogloszenia_-_formularz_ofertowy.docx - (24,12 KB) Załącznik 3 do ogłoszenia - Formularz ofertowy
zal._4_do_ogloszenia_-_ipu_cz._i.doc
zal._4_do_ogloszenia_-_ipu_cz._i.doc - (239,5 KB) Załącznik 4 do ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy dla Cz.I
zal._5_do_ogloszenia_-_ipu_cz._ii.doc
zal._5_do_ogloszenia_-_ipu_cz._ii.doc - (241 KB) Załącznik 5 do ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy dla Cz.II
zal._6_do_ogloszenia_-_ipu_cz._iii.docx
zal._6_do_ogloszenia_-_ipu_cz._iii.docx - (73,78 KB) Załącznik 6 do ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy dla Cz.III
zal._7_do_ogloszenia_-_ipu_cz._iv.docx
zal._7_do_ogloszenia_-_ipu_cz._iv.docx - (73,92 KB) Załącznik 7 do ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy dla Cz.IV
zapytanie_ofertowe.pdf
zapytanie_ofertowe.pdf - (279,42 KB) Zapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie usługi cateringowej dla 70 osób w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniu 21 grudnia 2016 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl

do dnia 16.12.2016 r. do godz. 12.00.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie usługi cateringowej dla 30 osób w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 w Warszawie w dniu 15 grudnia 2016 r.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:

do dnia 12.12.2016 r. do godz. 12.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Zemełka, e-mail:
tel. (22) 45 90 251

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. „Egzekucja w administracji – zagadnienia praktyczne” dla pracowników NFOŚiGW. Oferty prosimy składać na adres
do dnia 16.12.2016 r. do godziny 15:30.

Dokumenty

zapytanie_ofertowe_09.12.2016.pdf
zapytanie_ofertowe_09.12.2016.pdf - (155,34 KB) Zapytanie ofertowe_09.12.2016 r.
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx - (298,05 KB) Załącznik nr 1
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.docx
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.docx - (299,89 KB) Załącznik nr 2
powrót
do góry