Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/25/2019
Tytuł Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w siedzibie NFOŚiGW
Data publikacji 2019-10-04
Termin składania ofert 2019-10-23 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-10-23 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-10-04
Ogłoszenie o zamówieniu - (969,54 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2019-10-18
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (775,98 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-10-04

Załączniki nr 1-6 do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-10-04

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-10-04

Część IIIa SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
2019-10-04

Część IIIb SIWZ - OPZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Budynek 1
2019-10-04

Część IIIb SIWZ - OPZ - Załącznik do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - Budynek 1
2019-10-04

Część IIIc SIWZ - OPZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Budynek 1A i 3A
2019-10-04

Część IIId SIWZ - OPZ - Projekt budowlano-wykonawczy – Opis techniczny
2019-10-04

Część IIIe SIWZ - OPZ - Projekt budowlano-wykonawczy – Budynek 1A
2019-10-04

Część IIIf SIWZ - OPZ - Projekt budowlano-wykonawczy – Budynek 3A
2019-10-04

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-10-17
Pytania i odpowiedzi - (284,81 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2019-10-18
Informacje o zmianie terminu składania ofert - (207,6 KB)
Inne informacje
2019-10-23
Informacje z otwarcia ofert - (496,95 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-11-15
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (426,88 KB)