Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOP/20/2018
Tytuł Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp, na świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań organizowanych przez NFOŚiGW w latach 2019-2020.
Data publikacji 2018-11-28
Termin składania ofert 2018-12-11 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-12-11 11:15
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2018-11-28
Ogłoszenie o zamówieniu - (708,48 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2018-11-28

Część I SIWZ - Załączniki nr 1-5 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2018-11-28

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2018-11-28

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2018-11-28

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2018-12-10
Pytania i odpowiedzi - (282,99 KB)
Inne informacje
2019-01-10
Informacja o udzieleniu zamówienia - (180,61 KB)