Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/23/2010
Tytuł Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 i parterze budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A.
Data publikacji 2010-07-14
Termin składania ofert 2010-07-29 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-07-29 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-07-14
Ogłoszenie o zamówieniu - (63,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami

Załącznik do Formularza Ofertowego - Tabela cen jednostkowych

Część II SIWZ Istotne postanowienia umowy

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik do Części III SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy

Załącznik do Części III SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Załącznik do Części III SIWZ - Przedmiar robót

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-08-20
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (335,53 KB)