Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DDZ/10/2018 2018-07-03 11:00 Rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych w budynkach przy ul. Konstruktorskiej 1a i 3a
DDZ/11/2018 2018-06-13 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na usługę polegającą na umożliwieniu dostępu pracownikom Biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
DDZ/09/2018 2018-06-26 11:00 Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW
DDZ/08/2018 2018-05-16 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na przygotowanie, zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy e-learningowej oraz szkoleń e-learningowych dotyczących specyfiki Programu LIFE, zasad aplikowania o środki na współfinansowanie projektów oraz zarządzania projektami, które takie współfinansowanie otrzymały
DDZ/07/2018 2018-05-28 11:00 Dostawa urządzeń komputerowych
DDZ/06/2018 2018-03-19 11:00 Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i ukraiński oraz z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i ukraińskiego na język polski
DDZ/03/2018 2018-04-12 11:00 Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych
DDZ/05/2018 2018-03-20 11:00 Świadczenie usługi polegającej na publikacji cyklu artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 oraz Programu LIFE
DDZ/04/2018 2018-03-26 11:00 Świadczenie usług łączności z siecią Internet w budynku Orion
DDZ/01/2018 2018-02-21 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie zagranicznych wizyt studyjnych dla pracowników NFOŚiGW w ramach projektu „Budowa potencjału LIFE”