Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

st.specjalista/gł.specjalista w WS nr ref. 1/WS/st.s-gł.s/2021

Ogłoszenie nr ref. 1/WS/st.s-gł.s/2021
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn.zm.)

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista/główny specjalista
w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

1. Przygotowanie i realizacja długoterminowych strategii dla poszczególnych kanałów społecznościowych NFOŚiGW
2. Inicjowanie aktywności w mediach społecznościowych NFOŚiGW, pomagających rozwijać SoMe
3. Bieżąca i pełna obsługa profili w społecznościowych mediach NFOŚiGW w uzgodnieniu z przełożonymi
4. Współpraca z mediami: redagowanie tekstów PR-owych / informacji prasowych / relacji z wydarzeń, wysyłka, inicjowanie publikacji, prowadzenie bazy danych dziennikarzy, współorganizowanie wyjazdów studyjnych dla dziennikarzy, współtworzenie media relations NFOŚiGW
5. Inicjowanie i organizowanie eventów medialnych i PR-owych w miarę potrzeb

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe humanistyczne
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze dziennikarstwa lub/i public relations (PR) lub/i komunikacji
3. Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
4. Znajomość programów finansujących ochronę środowiska w ramach działalności NFOŚiGW (zarówno środki krajowe, jak i zagraniczne)
5. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (według biegłości językowej Rady Europy)
6. Znajomość narzędzi komunikacyjnych mediów społecznościowych (SoMe) – w szczególności: You Tube, Twitter, Facebook, Instagram – pod kątem efektywnego przygotowywania i publikowania na nich informacji
7. Skuteczna komunikacja pisemna w zakresie pisania tekstów PR-owych/informacji prasowych/relacji z wydarzeń
8. Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
9. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
10. Umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym dziennikarzami
11. Umiejętność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego  na poziomie co najmniej B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy) lub oświadczenie kandydata o spełnieniu tego wymogu,
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 1/WS/st.s-gł.s/2021 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów w celu realizacji naboru opublikowana jest w BIP NFOŚiGW,
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in. format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 20 stycznia 2021 r. do godz. 15:30.

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 1/WS/st.s-gł.s/2021 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, w tytule maila należy wpisać nr ref. 1/WS/st.s-gł.s/2021 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

 

Dokumenty

zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf - (727,9 KB) Zasady przeprowadzenia naboru
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 do procedury
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie wzor dla kandydata

Autor: Anna Wituła