st.specjalista/gł.specjalista w DQ nr ref. 1/DQ/st.s-gł.s/2019

Ogłoszenie nr ref. 1/DQ/st.s-gł.s/2019
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j:.
Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późń. zm.)

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista/główny specjalista
w Departamencie Czystego Powietrza i Nowych Projektów

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełen etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Prowadzenie kompleksowych działań public relations w zakresie Programu priorytetowego Czyste powietrze

2. Kontakty z mediami w zakresie Programu priorytetowego Czyste powietrze
3. Koordynacja wystąpień kierownictwa do mediów w zakresie Programu priorytetowego Czyste powietrze
4. Przygotowywanie materiałów prasowych i promocyjnych w zakresie Programu priorytetowego Czyste powietrze
5. Tworzenie treści i współzarządzanie zawartością strony intranetowej zakresie Programu priorytetowego Czyste powietrze

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe (wymagany tytuł zawodowy magistra)
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracach administracyjno-biurowych, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w marketingu lub/i komunikacji społecznej lub/i we współpracy z mediami
3. Znajomość programów finansujących ochronę środowiska ze środków krajowych i zagranicznych
4. Znajomość prawodawstwa polskiego i unijnego w zakresie ochrony środowiska
5. Znajomość rynku mediów tradycyjnych i społecznościowych
6. Umiejętność zarządzania projektami informacyjno-promocyjnymi
7. Umiejętność analitycznego myślenia
8. Umiejętność współpracy w zespole
9. Umiejętność pracy pod presja czasu

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy)

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru

Inne dokumenty:
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co   najmniej B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy), np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie.

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 1/DQ/st.s-gł.s/2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów w celu realizacji naboru opublikowana jest w BIP NFOŚiGW,

- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,

- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 18 stycznia 2019 r. do godz. 15:30:

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 1/DQ/st.s-gł.s/2019 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: , w tytule maila należy wpisać nr ref. 1/DQ/st.s-gł.s/2019 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

 
 

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie - wzór dla kandydata
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 do procedury
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf - (432,67 KB) Zasady przeprowadzenia naboru

Autor: Anna Wituła

powrót
do góry