Starszy specjalista w Departamencie Funduszu Niskoemisyjnego, nr ref. 17/AF/st.s./2019

Starszy specjalista

Ogłoszenie nr ref. 17/AF/st.s./2019

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista

w Departamencie Funduszu Niskoemisyjnego

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 1. Opracowanie projektu planu działań informacyjnych,
 2. Podjęcie działań zapewniających realizowanie planu działań informacyjnych i promocyjnych,
 3. Zamieszczanie i aktualizacja na stronie internetowej – informacji dotyczących możliwości i warunków uzyskania wsparcia,
 4. Udzielanie, w szczególności potencjalnym wnioskodawcom i beneficjentom szczegółowych informacji dotyczących zasad wyboru projektów do wsparcia oraz terminów składania wniosków o wsparcie,
 5. Prowadzenie bieżącej współpracy z Ministrem Energii, przy wykonywaniu zadań informacyjno-promocyjnych związanych z Funduszem niskoemisyjnego Transportu (FNT), w tym: prowadzenie korespondencji, udzielanie bieżących informacji w zakresie realizacji zadań związanych z FNT, zarządzania FNT.
 6. Udział w spotkaniach roboczych związanych z finansowaniem przedsięwzięć ze środków FNT.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (licencjat),
 2. Doświadczenie zawodowe – minimum 2 - letni staż pracy,
 3. Znajomość technik komunikacyjnych on-line, warsztatu zarządzania stronami www, mediami społecznościowymi,
 4. Umiejętność tworzenia tekstów i komunikatów,
 5. Radzenie sobie z pracą pod presją czasu.

 

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:

 1. Umiejętności graficzne i/lub fotograficzne
 2. Umiejętność organizacji wydarzeń, imprez promujących itp.,
 3. Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty  zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Dodatkowe dokumenty:

 1. kopia dokumentów potwierdzających umiejętności graficzne i/lub fotograficzne, np. portfolio,
 2. oświadczenie wraz z wykazem zorganizowanych wydarzeń, imprez promocyjnych itp.
 3. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy), np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu,

 

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 17/AF/st.s./2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia
  do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone
  w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A
  po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich
  o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje
  od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów
  w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 19 lipca 2019 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 17/AF/st.s./2019 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: , w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 17/AF/st.s./2019 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Autor: Starszy specjalista w Departamencie Funduszu Niskoemisyjnego

powrót
do góry