Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Starszy specjalista/Główny specjalista nr ref. 16/DK/st.s-gł.s/2020

Ogłoszenie nr ref. 16/DK/st.s-gł.s/2020

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Starszy specjalista/Główny specjalista

w Departamencie Księgowości i Rozliczeń

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 1. Weryfikacja i ocena dokumentów pod kątem ich zgodności z wytycznymi dotyczącymi programów finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, również zagranicznymi.
 2. Weryfikacja wniosków o płatność i zestawień poniesionych kosztów/wydatków w ramach programów finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, również zagranicznych.
 3. Sporządzanie niezbędnych analiz, zestawień, raportów dotyczących realizacji programów.
 4. Opiniowanie umów/aneksów dotyczących dofinansowania w programach wdrażanych przez NFOŚiGW.
 5. Przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych.
 6. Obsługa elektronicznego obiegu dokumentów przychodzących i wychodzących, realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych.
 7. Dekretacja księgowa faktur, rachunków, not i innych dowodów księgowych: obsługa wyciągu bankowego.
 8. Księgowanie dokumentów w systemie SAP.
 9. Przygotowywanie płatności w systemach bankowych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomia/finanse/bankowość.
 2. Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5-letnie, w tym co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów w dużym przedsiębiorstwie czy instytucji.
 3. Znajomość przepisów dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.
 4. Umiejętność analitycznego myślenia.
 5. Umiejętność współpracy w zespole.
 6. Skrupulatność i dokładność w działaniu.

Wymagania dodatkowe:

 1. Kwalifikacje w zawodzie z obszaru finansów.
 2. Doświadczenie zawodowe w pracy z systemem SAP lub innym systemem finansowo-księgowym.
 3. Doświadczenie zawodowe przy obsłudze pożyczek, kredytów, dotacji.
 4. Doświadczenie zawodowe przy tworzeniu procedur, opiniowaniu umów.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości,
  w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie 
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków, referencje) lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań,
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zawodzie z obszaru finansów.
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy z systemem SAP lub innym systemem finansowo-księgowym

 

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 16/DK/st.s-gł.s/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 7 września  2020 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 16/DK/st.s-gł.s/2020
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl,
  w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 16/DK/st.s-gł.s/2020
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.