Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Starszy specjalista/Główny specjalista ds. prawnych 38/AZ/st.s-gł.s_ds.prawnych/2019

Ogłoszenie nr ref. 38/AZ/st.s-gł.s_ds.prawnych/2019

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista/główny specjalista

ds. prawnych

w Departamencie Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z odzyskiwaniem środków europejskich.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.
 • Udzielanie konsultacji prawnych.
 • Opiniowanie projektów aktów normatywnych i uczestnictwo w procesach legislacyjnych dotyczących działalności NFOŚiGW.
 • Współpraca z Wydziałem Prawnym w zakresie właściwości działania komórki.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze(tytuł zawodowy magistra).
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora publicznego w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu postepowańadministracyjnych.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych (dział III Ordynacji podatkowej),a także przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji.
 • Umiejętność pracy pod presja czasu.
 • Bardzo dobra znajomość środowiska Microsoft Office.

 

Wymagania dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, (certyfikaty szkoleń, itp.)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość regulacji prawnych dotyczących finansowania ochrony środowiska i działalności NFOŚiGW, (certyfikaty szkoleń, itp.)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość przepisów dotyczących odpowiedzialności osób trzecich i ustanawiania zabezpieczeń zaległych należności, (certyfikaty szkoleń, itp.)

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości,
  w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, (certyfikaty szkoleń, itp.)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość regulacji prawnych dotyczących finansowania ochrony środowiska i działalności NFOŚiGW, (certyfikaty szkoleń, itp.)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość przepisów dotyczących odpowiedzialności osób trzecich i ustanawiania zabezpieczeń zaległych należności, (certyfikaty szkoleń, itp.)

  

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 38/AZ/st.s-gł.s_ds.prawnych/2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
  z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 30 grudnia 2019 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 38/AZ/st.s-gł.s_ds.prawnych/2019
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl,
  w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 38/AZ/st.s-gł.s_ds.prawnych/2019
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Dokumenty

ogloszenie_38az.pdf
ogloszenie_38az.pdf - (609,98 KB) Ogłoszenie
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) WZÓR - OŚWIADCZENIA KANDYDATA
zasady_38az.pdf
zasady_38az.pdf - (818,52 KB) Zasady przeprowadzenia naboru
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB)

Autor: Krzysztof Kuczek