Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

starszy specjalista w FZ nr ref. 30/FZ/st.s/2020

Ogłoszenie nr ref. 30/FZ/st.s/2020
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn.zm.)
NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszy specjalista
w Departamencie Funduszy Zewnętrznych

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Opracowywanie i opiniowanie dokumentów oraz projektów aktów prawnych w zakresie działalności Departamentu.
2. Współpraca z Wydziałem Kadr i Płac w zakresie obsługi kadrowej pracowników Departamentu.
3. Sporządzanie, aktualizacja i przekazywanie do Wydziału Kadr i Płac oświadczeń o kwalifikowalności stanowisk pracy osób zatrudnionych w Departamencie w stosunku do wykonywanych zadań w ramach: Mechanizmu Finansowania EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu POIiŚ oraz programu Horyzont 2020.
4. Wsparcie merytoryczne w sprawach związanych z realizacją Porozumienia ramowego w sprawie realizacji niektórych zadań Ministra Klimatu dla Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz porozumień ramowych operatora programu operacyjnego w ramach MF EOG i NMF 2009-2014.
5. Wsparcie merytoryczne w sprawach związanych z:
    1) realizacją Umowy ws. wdrażania I Osi Priorytetowej POIiŚ 2014-2020 i Porozumienia ws. wdrażania II Osi Priorytetowej POIiŚ 2014-2020;
    2) realizacja Porozumienia w sprawie realizacji POIiŚ 2007-2013 dla priorytetów I,II,III oraz IV i Umowy realizacji POIiŚ na lata 2017-2013 (IX priorytet).
6. Kontakty z partnerami zewnętrznymi.
7. Koordynacja procesu realizacji Programu Stażowego „Klimat dla przyszłości”, w ramach NFOŚiGW.
8. Monitorowanie realizacji Porozumienia Burmistrzów, w zakresie odpowiednim dla NFOŚiGW.
9. Udział w przygotowywaniu planów obowiązujących NFOŚiGW, w tym budżetu zadaniowego, analiz oraz sprawozdań, w zakresie działania Departamentu.
10. Obsługa organizacyjna Departamentu, w tym w zakresie obsługi korespondencyjnej przychodzącej i wychodzącej - dekretacja i ekspediowanie w obrębie działalności Departamentu.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe w zakresie prawa lub administracji.
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prac administracyjno-biurowych oraz wsparcia prawnego.
3. Doświadczenie w tworzeniu regulacji i aktów prawa wewnętrznego, umiejętność ich opiniowania.
4. Doświadczenie w prowadzeniu sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej.
5. Znajomość podstawowych polskich i unijnych regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska, obszaru polityki klimatycznej oraz prawa pracy.
6. Wiedza w zakresie form udzielania dofinansowania przedsięwzięć przez NFOŚiGW.
7. Wiedza na temat źródeł finansowania ochrony środowiska ochrony środowiska i gospodarki wodnej przy udziale NFOŚiGW.
8. Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office (szczególnie Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
9. Samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej i zarządzania czasem.
10. Umiejętność analitycznego myślenia. 
11. Komunikatywność.
12.Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość języka angielskiego  na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości  językowej Rady Europy).

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru

Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych:
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego  na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy),

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 30/FZ/st.s/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów w celu realizacji naboru opublikowana jest w BIP NFOŚiGW,
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 18 listopada 2020 r. do godz. 15:30

  • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 30/FZ/st.s/2020 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, w tytule maila należy wpisać nr ref. 30/FZ/st.s/2020 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie - wzór dla kandydata
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 do procedury
zasady_przeprowadzenia_naboru_30.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru_30.pdf - (704,06 KB) Zasady przeprowadzenia naboru

Autor: Anna Wituła