Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

starszy specjalista w FZ nr ref. 29/FZ/st.s/2020

Ogłoszenie nr ref. 29/FZ/st.s/2020
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn.zm.)
NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszy specjalista
w Departamencie Funduszy Zewnętrznych

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Kontakty z podmiotami zewnętrznymi, w tym administracją krajową oraz organizacjami i podmiotami międzynarodowymi, w zakresie właściwym dla Departamentu.
2. Proponowanie rozwiązań wynikających z doświadczeń innych państw członkowskich UE i organizacji międzynarodowych do uwzględnienia w działalności NFOŚiGW.
3. Przekazywanie polskich doświadczeń transformacji ekologicznej podmiotom z państw trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z państw objętych Polityką Sąsiedztwa Unii Europejskiej.
4. Wdrażanie projektów pomocowych poza granicami UE finansowanych ze środków własnych oraz ze środków donorów, w tym środków UE, w szczególności udział w projektach pomocy bliźniaczej (twinning) lub projektach pomocy technicznej realizowanych przez TAIEX.
5. Prowadzenie spraw związanych z akredytacją Narodowego Funduszu jako instytucji zarządzającej środkami finansowymi ze źródeł zewnętrznych na programy i projekty środowiskowe realizowane w państwach trzecich, w tym zarządzającej środkami z Unii Europejskiej oraz Zielonego Funduszu Klimatycznego.
6. Koordynowanie przygotowania, wdrażania oraz monitorowania realizacji i planów działań pomocy technicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków międzynarodowych.
7. Przygotowywanie analiz prawnych w zakresie właściwym dla Departamentu oraz opiniowanie projektów aktów prawnych właściwych dla Departamentu.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk społecznych lub prawa lub stosunków międzynarodowych.
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym  w zakresie współpracy międzynarodowej oraz w zakresie koordynacji prac z obszaru ochrony środowiska.
3. Doświadczenie w tworzeniu/opiniowaniu wewnętrznych regulacji i aktów prawnych.
4. Doświadczenie w prowadzeniu kontaktów z podmiotami zewnętrznymi oraz w zakresie wystąpień publicznych.
5. Podstawowa znajomość krajowych i unijnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych z zakresu finansowania ochrony środowiska.
6. Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony środowiska w Polsce i na poziomie unijnym.
7. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).
8. Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office (szczególnie Word, Excel, PowerPoint).
9. Umiejętność analitycznego myślenia.
10. Komunikatywność.
11. Umiejętność współpracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość drugiego języka roboczego UE na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości  językowej Rady Europy)

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru

Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych:
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka roboczego UE na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy)

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 29/FZ/st.s/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów w celu realizacji naboru opublikowana jest w BIP NFOŚiGW,
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 18 listopada 2020 r. do godz. 15:30

  • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 29/FZ/st.s/2020 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, w tytule maila należy wpisać nr ref. 29/FZ/st.s/2020 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

 

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie wzór dla kandydata
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 do procedury
zasady_przeprowadzenia_naboru_29.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru_29.pdf - (702,51 KB) Zasady przeprowadzenia naboru

Autor: Anna Wituła