Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Starszy specjalista 32/DK/st.s/2019

Ogłoszenie nr ref. 32/DK/st.s/2019

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Starszy specjalista

w Departamencie Księgowości i Rozliczeń

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 • Weryfikacja i ocena dokumentów pod katem ich zgodności z wytycznymi dotyczącymi programów finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, również zagranicznymi.
 • Pomoc w przygotowywaniu wniosków o płatność i zestawień poniesionych wydatków w ramach programów finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, również zagranicznych.
 • Sporządzanie niezbędnych analiz, zestawień, raportów dotyczących realizacji programów.
 • Opiniowanie umów/aneksów dotyczących dofinansowania w programach wdrażanych przez NFOŚiGW.
 • Przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych.
 • Obsługa elektronicznego obiegu dokumentów przychodzących i wychodzących, realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych.
 • Dekretacja księgowa faktur, rachunków, not i innych dowodów księgowych.
 • Księgowanie dokumentów w systemie SAP.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomia/finanse/zarządzanie/bankowość.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie, w tym co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów w dużej instytucji.
 • Znajomość przepisów dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Skrupulatność i dokładność w działaniu.

Wymagania dodatkowe:

 • Kwalifikacje w zawodzie z obszaru finansów.
 • Doświadczenie zawodowe w pracy z systemem SAP.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości,
  w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków, referencje) lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań,
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zawodzie z obszaru finansów.
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy z systemem SAP.

 

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 32/DK/st.s/2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna
  m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe; podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
  z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów
  w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 26 listopada 2019 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 32/DK/st.s/2019
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ,rekrutacja@nfosigw.gov.pl
  w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 32/DK/st.s/2019
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Dokumenty

ogloszenie_32dk.pdf
ogloszenie_32dk.pdf - (605,24 KB) Ogłoszenie
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw.pdf
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw.pdf - (403,94 KB) Klauzula informacyjna_nabory na wolne stanowiska pracy w NFOŚiGW
zasady_32dk.pdf
zasady_32dk.pdf - (748,83 KB) Zasady przeprowadzenia naboru – nr ref. 32/DK/st.s /2019
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4_WZÓR_OŚWIADCZENIE kandydata
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) WZÓR - OŚWIADCZENIA KANDYDATA

Autor: Krzysztof Kuczek