st. specjalista/gł.specjalista w DR nr ref. 2/DR/st.s-gł.s/2018

Ogłoszenie nr ref. 2/DR/st.s-gł.s/2018
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2017 r., poz. 519)

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista/główny specjalista
w Departamencie Energii i Innowacji

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełen etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Ocena wniosków o dofinansowanie

2. Opiniowanie wniosków o rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięć
3. Opiniowanie poprawności wykonania audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej.
4. Uczestniczenie i przygotowywanie szkoleń dla beneficjentów, doradców i innych instytucji zewnętrznych i komórek wewnętrznych w zakresie przedsięwzięć wdrażanych przez Departament Energii i Innowacji.
5. Uczestniczenie w opiniowaniu aktów prawnych, wytycznych, zakresów merytorycznych programów priorytetowych.
6. Opiniowanie sprawozdań z realizacji przedsięwzięć, w tym przede wszystkim pod kątem technologicznym oraz pod kątem uzyskania efektów ekologicznych przewidzianych w założeniach projektów.
7. Prowadzenie negocjacji warunków umów o dofinansowanie w zakresie dotyczącym zakresu przedsięwzięć i możliwości osiąganych celów.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa, ochrony środowiska, energetyki (tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera).

2. Doświadczenie zawodowe:  co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania/realizacji/rozliczania projektów inwestycyjnych,  w tym co najmniej 1 rok w realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki lub sporządzaniu audytów energetycznych.
3. Znajomość mechanizmów finansowania OZE i efektywności energetycznej ze środków krajowych i unijnych.
4. Znajomość prawa polskiego i unijnego z zakresu energetyki, budownictwa, gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz zasad wykonywania audytów energetycznych.
5. Umiejętność analitycznego myślenia.
6. Umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 2/DR/st.s-gł.s/2018 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,

- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 14 lutego 2018 r. do godz. 15:30:

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 2/DR/st.s-gł.s/2018 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, w tytule maila należy wpisać nr ref. 2/DR/st.s-gł.s/2018 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Dokumenty

zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf - (99,23 KB) Zasady przeprowadzenia naboru
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie - wzór dla kandydata
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia

Autor: Anna Wituła

powrót
do góry