specjalista/starszy specjalista w ZP nr ref. 6/ZP/s-st.s/2019

Ogłoszenie nr ref. 6/ZP/s-st.s/2019
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista/starszy specjalista
w Zespole Zarządzania Personelem
zatrudnienie na umowę o pracę w celu zastępstwa
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny lub niepełny etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Prowadzenie procesu naboru zewnętrznego pracowników, w tym w szczególności:

- organizacja i obsługa logistyczna procesu, wypełnianie obowiązku informacyjnego, kontakt z kandydatami,
- wytwarzanie i archiwizacja dokumentów zgodnie z wewnętrzną procedurą (w tym przygotowywanie ogłoszenia o naborze, zasad przeprowadzenia naboru, narzędzi służących realizacji poszczególnych etapów naboru),
- działanie zgodnie z Planem zatrudnienia na dany rok.
2. Prowadzenie procesu szkolenia pracowników w ramach różnych form kształcenia, tych odbywających się w siedzibie Narodowego Funduszu, jak i poza nią.
3. Współuczestnictwo w prowadzeniu przez Zespół postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Planem zamówień publicznych na dany rok.
4. Udział w dostosowaniu organizacji do przepisów prawa wchodzących w życie od 2019 r. w obszarze HR.
5. Uczestniczenie w projektach z zakresu obsługi kadrowej pracowników, w tym dotyczących PT POIiŚ.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk humanistycznych lub prawnych lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu rekrutacji na wolne stanowiska pracy i organizacji szkoleń.
3. Wiedza z powyższego zakresu, orientacja w projektowanych przepisach prawnych z tego zakresu.
4. Znajomość trendów, technik, narzędzi i dobrych praktyk z zakresu rekrutacji, adaptacji pracowników i organizacji szkoleń.
5. Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej.
6. Umiejętność pracy w zespole i obsługi klienta wewnętrznego.
7. Umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość prawa zamówień publicznych.

2. Doświadczenie w przygotowywaniu SIWZ na usługi lub dostawy w obszarze HR.

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty  zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z doświadczeniem w przygotowywaniu SIWZ na usługi lub dostawy w obszarze HR, a także znajomością prawa zamówień publicznych, np. dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań.

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 6/ZP/s-st.s/2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,

- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 28 lutego 2019 r. do godz. 15:30:

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 6/ZP/s-st.s/2019 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 6/ZP/s-st.s/2019 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie - wzór dla kandydata
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata_m.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata_m.docx - (12,9 KB) Załącznik nr 4 do procedury
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf - (263,61 KB) Zasady przeprowadzenia naboru

Autor: Anna Wituła

powrót
do góry