Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Specjalista/Starszy specjalista nr ref. 19/OZE/s-st.s/2020

Ogłoszenie nr ref. 19/OZE/s-st.s/2020

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn.zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Specjalista/Starszy specjalista
w Departamencie OZE

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

1. Procedowanie wniosków złożonych w programie „Mój Prąd”, w tym weryfikacja merytoryczna.

2. Kontakt z wnioskodawcami w celu uzupełniania wniosków.

3. Prowadzenie korespondencji e-mail z potencjalnymi wnioskodawcami.

4. Współpraca z Ministerstwem Klimatu.

5. Przygotowanie danych statystycznych z realizacji programu „Mój Prąd”.

6. Przygotowywanie odpowiedzi na pisma urzędowe w zakresie realizacji programu „Mój Prąd”.

7. Wdrażanie i aktualizacja priorytetowych programów w zakresie budowy indywidualnych źródeł energii oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ze środków krajowych.

8. Szkolenie wnioskodawców i beneficjentów w zakresie aplikowania w programie „Mój Prąd”.

9. Przygotowywanie raportów i sprawozdań właściwych dla działalności departamentu.

10. Współpraca przy opracowaniu wytycznych i procedur wewnętrznych oraz uzgadnianie treści tych dokumentów.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe.

2. Doświadczenie zawodowe/staż pracy w pracy związanej z obsługą klienta, administracją:

 • na stanowisku specjalista – co najmniej 3 lata; 
 • na stanowisku starszy specjalista – co najmniej 5 lat.

3. Podstawowa wiedza z zakresu programu „Mój prąd”, podstawowych mechanizmów finansowania OZE i EE ze środków krajowych i unijnych.

4. Podstawowa znajomość prawa polskiego i unijnego z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

5. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).

6. Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office (szczególnie Word, Excel, PowerPoint).

7. Umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność.

8. Umiejętność analitycznego myślenia, zarządzania czasem i organizacji pracy własnej.

9. Umiejętność pracy z klientem zewnętrznym, odporność nas stres.

10. Umiejętność przygotowywania i prowadzenia prezentacji;

Wymagania dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości,
  w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu), 
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 19/OZE/s-st.s/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji, dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone
  w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
  z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów
  w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 3 września 2020 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 19/OZE/s-st.s/2020
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl,
  w tytule maila należy wpisać nr ref. 19/OZE/s-st.s/2020
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Dokumenty

ogloszenie_19oze.pdf
ogloszenie_19oze.pdf - (335,4 KB) Ogłoszenie
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw.pdf
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw.pdf - (415,41 KB) Klauzula informacyjna_nabory na wolne stanowiska pracy w NFOŚiGW
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie wzór
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4mWZÓR OŚWIADCZENIE kandydata
zasady_19oze.pdf
zasady_19oze.pdf - (699,64 KB) Zasady przeprowadzenia naboru –nr ref. 19/OZE/s-st.s/2020

Autor: Krzysztof Kuczek