Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Specjalista/Starszy specjalista nr ref. 17/OZE/s-st.s/2020

Ogłoszenie nr ref. 17/OZE/s-st.s/2020

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Specjalista/Starszy specjalista

w Departamencie OZE

Wydział Projektu Doradztwa Energetycznego

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 1. Realizacja zadań polegających na wsparciu Beneficjentów i regionalnych doradców w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej oraz źródeł finansowania w szczególności ekspercka pomoc doradcza.
 2. Koordynowanie podnoszenia kompetencji doradców i szkoleń z zakresu EE i OZE.
 3. Udział w postępowaniach na zamówienia w zakresie wykonywanych zadań.
 4. Przygotowywanie merytoryczne oraz udział w konferencjach, seminariach, warsztatach webinariach, szkoleniach których celem będzie zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki.
 5. Prace związane z badaniem i analizą rynku (krajowego ,UE) w zakresie innowacyjności w energetyce, w tym nowoczesnych i innowacyjnych technologii z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (w tym: budownictwo energooszczędne, niskoemisyjny transport, energooszczędne oświetlenie uliczne, ciepłownictw, odnawialne źródła energii).
 6. Analiza problemów i ryzyk związanych z rozwojem w Polsce gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii.
 7. Udział w pracach grup roboczych (UE, krajowych) oraz tworzenie sieci wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju efektywności energetycznej i OZE.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu: inżynierii środowiska, budownictwa, ochrony środowiska, energetyki lub odnawialnych źródeł energii (tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera) lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi minimum rocznymi, przeprowadzonymi przez publiczne uczelnie techniczne z ww. zakresów.
 2. Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego –specjalista lub 5 lat doświadczenia zawodowego – starszy specjalista, w tym: co najmniej 3letnie doświadczenie zawodowe – specjalista lub 5 letnie doświadczenie zawodowe – starszy specjalista związane z przygotowaniem lub realizacją projektów z jednego (lub więcej) wymienionych zakresów: efektywności energetycznej( w budownictwie lub przemyśle, odnawialnych źródeł energii, ciepłownictwie, planowaniem z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (poprzez m.in. przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, SEAP, inne)
 3. Znajomość podstawowych mechanizmów finansowania OZE i EE ze środków krajowych i unijnych.
 4. Znajomość prawa polskiego i unijnego z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy)
 6. Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office (szczególnie Word, Excel, PowerPoint)
 7. Umiejętność przygotowania i prowadzenia prezentacji
 8. Umiejętność współpracy w zespole
 9. Umiejętność analitycznego myślenia
 10. Zdolności komunikacyjne, samodzielność

Wymagania dodatkowe:

 1. Prawo jazdy kat. B.
 2. Doświadczenie zawodowe w sporządzaniu lub weryfikacji audytów energetycznych.
 3. Doświadczenie zawodowe w przygotowaniu lub wdrażaniu projektów z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej, które uzyskały dofinansowanie ze środków publicznych, w tym w szczególności ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 4. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym – B2/C1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy)
 5. Znajomość SL 2014.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości,
  w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie 
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków, referencje) i oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań,
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Dokumenty dodatkowe:

 • dokument prawa jazdy do wglądu
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym – B2/C1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy)

 

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 17/OZE/s-st.s/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna
  m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia
  do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone
  w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
  z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje
  od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów
  w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 17/OZE/s-st.s/2020
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl ,
  w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 17/OZE/s-st.s/2020
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Dokumenty

klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw_9ds.rtf
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw_9ds.rtf - (68,24 KB) Klauzula informacyjna_nabory na wolne stanowiska pracy w NFOŚiGW
ogloszenie_17oze.docx
ogloszenie_17oze.docx - (34,19 KB) Ogłoszenie
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie wzór
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 WZÓR OŚWIADCZENIE kandydata
zasady_17oze.pdf
zasady_17oze.pdf - (702,78 KB) Zasady

Autor: Krzysztof Kuczek