Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Specjalista w Dep. Informatyki nr ref. 23/DI/s/2020

Ogłoszenie nr ref. 23/DI/s/2020

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Departamencie Informatyki

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

1. Udział w pracach związanych z realizacją strategii rozwoju systemu informatycznego NFOŚiGW.

2. Analiza wymagań funkcjonalnych i technicznych stawianych systemom informatycznym, opracowywanie specyfikacji i koncepcji ich budowy oraz koncepcji realizacji wymagań zgłaszanych przez użytkowników systemów.

3. Analiza zgłaszanych potrzeb informacyjnych Zarządu i innych komórek organizacyjnych Biura NFOŚiGW oraz proponowanie rozwiązań zaspokajających te potrzeby.

4. Projektowanie systemów informatycznych.

5. Udział we wdrażaniu systemów wykonywanych przez jednostki zewnętrzne, opiniowanie dokumentacji dotyczącej tych systemów.

6. Zgłaszanie błędów i uwag dotyczących systemów wdrożonych przez jednostki zewnętrzne, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz umowami serwisowymi i gwarancyjnymi.

7. Udział w tworzeniu i aktualizacji procedur oraz instrukcji związanych z działalnością Departamentu.

8. Prowadzenie dokumentacji realizowanych lub nadzorowanych zadań.

9. Tworzenie i aktualizacja dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej oraz instrukcji użytkownika związanych z wykonywanymi zadaniami.

10. Wspieranie komórek organizacyjnych Biura NFOŚiGW w pracach wdrożeniowych realizowanych na potrzeby tych komórek.

11. Pomoc pracownikom w użytkowaniu wdrożonych systemów.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: minimum średnie, preferowane kierunki: informatyka lub pokrewne.

2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie, w tym co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku analityka przy wdrażaniu rozwiązań informatycznych.

3. Doświadczenie przy udziale w projektach dotyczących budowy i rozbudowy funkcjonalności systemów informatycznych.

4. Znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych.

5. Umiejętność identyfikacji i analizy wymagań oraz przekładanie ich na koncepcję rozwiązania.

6. Znajomość metodyk realizowania projektów informatycznych, zaawansowana znajomość MS Excel (w tym VBA).

7. Umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy.

8. Umiejętność pracy pod presją czasu przy kilku równoległych projektach.

9. Komunikatywność, kreatywność, zaangażowanie i inicjatywa w działaniu.

Wymagane dokumenty:

· CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),

· kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kopia świadectwa/dyplomu),

· kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),

· oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór,

· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 23/DI/s/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

· dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in. format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,

· dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,

· kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,

· oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

· wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,

· dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,

· lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,

· dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,

· aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,

· aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 17 września 2020 r. do godz. 15:30.

· w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 23/DI/s/2020 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

· za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, w tytule maila należy wpisać nr ref. 23/DI/s/2020 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Dokumenty

ogloszenie_o_naborze_23di.pdf
ogloszenie_o_naborze_23di.pdf - (606,12 KB) Ogłoszenie
zasady_23di.pdf
zasady_23di.pdf - (631,64 KB) Zasady_23di
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie_wzór
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 WZÓR OŚWIADCZENIE kandydata
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw_19at.pdf
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw_19at.pdf - (404,94 KB) Klauzula informacyjna_nabory na wolne stanowiska pracy w NFOŚiGW