Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Specjalista/Starszy specjalista 2/DU/s-st.s/2020

Ogłoszenie nr ref. 2/DU/s-st.s/2020

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 specjalista-starszy specjalista

w Departamencie Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 • Opracowywanie rocznych planów kontroli i sprawozdań z ich realizacji.
 • Prowadzenie postępowań kontrolnych.
 • Koordynowanie postępowań kontrolnych.
 • Monitorowanie stanu realizacji wniosków pokontrolnych formułowanych przez Departament, w tym prowadzenie czynności sprawdzających.
 • Gromadzenie i archiwizowanie dokumentów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Koordynowanie współpracy między NFOŚiGW, a zewnętrznymi instytucjami kontrolującymi.
 • Monitorowanie statusu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych przez zewnętrzne instytucje oraz sporządzanie stosownych sprawozdań, w tym przygotowywanie informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.
 • Udział w koordynowaniu i inicjowaniu działań prowadzonych w NFOŚiGW w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz w ich zwalczaniu.
 • Udział w monitorowaniu i ocenie systemu kontroli zarządczej w NFOŚiGW.
 • Udział w koordynowaniu funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w działalności NFOŚiGW.
 • Opracowywanie projektów zawiadomień od organów ścigania w razie ujawnienia czynu noszącego znamiona przestępstwa.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych właściwych dla Departamentu.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe, preferowane wykształcenie o profilu prawniczym, administracyjnym, ekonomicznym lub pokrewnym.
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracach administracyjno-biurowych w jednostkach sektora finansów publicznych lub 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie stosowania prawa.
 • Znajomość: w tworzeniu i wdrażaniu procedur kontroli wewnętrznej, standardów przeprowadzania kontroli.
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących finansowania ochrony środowiska i działalności NFOŚiGW.
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność: współpracy w zespole, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych.

Wymagania dodatkowe:

 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2 (według poziomu biegłościjęzykowej Rady Europy.
 • Znajomość przepisów dotyczących audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Ukończone studia podyplomowe.
 • Znajomość zasad tworzenia aktów prawnych.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce, w tym umiejętność pisania pism urzędowych.
 • Znajomość programów prawniczych.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane przeszkolenie w tworzeniu i wdrażaniu procedur kontroli wewnętrznej, standardów przeprowadzania kontroli (np. kopie ukończonych kursów, zaświadczenia, certyfikaty itp.) lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu.
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dodatkowe dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganych studiów podyplomowych
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie A2(według poziomu biegłości Rady Europy)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość programów prawniczych (kopie ukończonych kursów, zaświadczeń , certyfikatów, itp.)

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 2/DU/s-st.s/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

 

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone
  w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru, zostają ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 22 stycznia 2020 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 2/DU/s-st.s/2020
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl ,
  w tytule maila należy wpisać nr ref. 2/DU/s-st.s/2020
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

 

 

 

 

Autor: Krzysztof Kuczek