Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Specjalista nr ref. 13/WP/s/2020

Ogłoszenie nr ref. 13/WP/s/2020

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Specjalista

w Wydziale Kadr i Płac

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 1. Obsługa kadrowo-płacowa pracowników.
 2. Obsługa umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi.
 3. Uczestnictwo w sporządzaniu regularnych i dodatkowych (z uzupełnieniem/korektą), miesięcznych list wynagrodzeń, weryfikacja nieobecności do rozliczenia listą płac pod kątem zgodności z dokumentami źródłowymi (analiza dokumentów na ZUS PUE).
 4. Generowanie przelewów bankowych wynikających z list wypłat.
 5. Księgowanie list wypłat w systemie SAP.
 6. Przygotowanie danych o wynagrodzeniach do refundacji we wnioskach o płatność w ramach wdrażania środków zagranicznych.
 7. Weryfikacja poprawności rocznych informacji dla pracowników o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz rocznych informacji o przekazanych do ZUS składkach na ubezpieczenia emerytalnei rentowe (ZUS IMIR).
 8. Udział w rozwoju systemu SAP HR: udział w opracowaniu nowych rozwiązań, w tym m.in.dot. działania repozytoriów danych: testowanie nowych rozwiązań.
 9. Udział w pracach wdrożenia PPK.
 10. Udział w projektach z zakresu administracji kadrowej i zarządzania zasobami ludzkimi.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk prawnych, ekonomii, psychologii lub socjologii uzupełnione szkoleniami z zakresu obszaru kadrowo-płacowego.
 2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu administracji kadrowo-płacowej.
 3. Doświadczenie w obsłudze interesanta i obsłudze biurowej.
 4. Wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zasad wynagradzaniai rozliczania funduszy wynagrodzeń oraz obsługi programu PŁATNIK ZUS.
 5. Bardzo bobra znajomość pakietu MF Office.
 6. Znajomość systemu SAP HR.
 7. Wiedza z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 8. Znajomość trendów, narzędzi i dobrych praktyk z zakresu administracji kadrowo-płacowej.
 9. Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej.
 10. Umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 11. Umiejętność analitycznego myślenia i priorytetyzacji zadań.

Wymagania dodatkowe:

 1. Udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu znajomości narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi (systemy ocen kryzysowych, ścieżki rozwoju zawodowego, systemy zarzadzania kompetencjami , systemy motywacyjne).
 2. Udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu mobbingu i jego skutków dla organizacji , rozpoznawania, zapobiegania i adekwatnego reagowania.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości,
  w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:

 • Udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu znajomości narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi (systemy ocen kryzysowych, ścieżki rozwoju zawodowego, systemy zarzadzania kompetencjami , systemy motywacyjne)
 • Udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu mobbingu i jego skutków dla organizacji , rozpoznawania, zapobiegania i adekwatnego reagowania.

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 13/WP/s/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone
  w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
  z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów
  w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru, zostają ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 14 lipca 2020 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 13/WP/s/2020
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, ,
  w tytule maila należy wpisać nr ref. 13/WP/s/2020
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Dokumenty

ogloszenie_o_naborze.docx
ogloszenie_o_naborze.docx - (261,78 KB) Ogłoszenie_o naborze
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw_9ds.rtf
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw_9ds.rtf - (68,05 KB) Klauzula informacyjna_nabory na wolne stanowiska pracy w NFOŚiGW_9DS
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie_wzór
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4_WZÓR_OŚWIADCZENIE kandydata
zasady_13wp.pdf
zasady_13wp.pdf - (686,25 KB) Zasady 13WP

Autor: Krzysztof Kuczek