Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Specjalista 4/DV/s/2020

Ogłoszenie nr ref. 4/DV/s/2020

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Specjalista

w Departamencie Prawnym

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej, również w ramach POIiŚ 2014-2020.
 • Prowadzenie postepowania ze skargami i wnioskami wpływającymi do NFOŚiGW oraz przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie.
 • Opracowywanie projektów pism i dokumentów kierowanych przez NFOŚiGW do podmiotów zewnętrznych.
 • Kontakt z komórkami organizacyjnymi w celu uzyskania informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w trybie udip.
 • Przygotowywanie wniosków, projektów uchwał i informacji do Zarządu składanych w zakresie zadań Wydziału.
 • Monitorowanie drogi legislacyjnej aktów normatywnych.
 • Udzielanie informacji o wchodzących w życie aktach normatywnych.
 • Opiniowanie aktów normatywnych.
 • Sporządzanie odpowiedzi na pytania prawne, w sprawach niewymagających wydania przez radcę prawnego opinii prawnej.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie.
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych: 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu postepowań administracyjnych, w tym zakresie udzielania informacji publicznej oraz skarg i wniosków.
 • Znajomość: bardzo dobra znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisów ustawy prawo ochrony środowiska, kodeksu postepowania administracyjnego oraz ustawy prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi.
 • Umiejętność: umiejętność analizy i syntezy informacji, umiejętność pracy pod presja czasu.
 • Bardzo dobra znajomość środowiska Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących finansowania ochrony środowiska i działalności NFOŚiGW.
 • Doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości,
  w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymaganeznajomościustaw i kodeksu postepowania administracyjnego (np. kopia dyplomu, świadectwa, zaświadczenia, ukończone kursy itp.) lub oświadczenie kandydata o spełnieniu tego wymogu,
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dodatkowe dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wymaganą znajomość regulacji prawnych dotyczących finansowania ochrony środowiska i działalności NFOŚiGW kopie zaświadczeń ,certyfikatów)
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych kopie zaświadczeń ,certyfikatów)

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 4/DV/s/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
  z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru, zostają ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 29 stycznia 2020 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 4/DV/s/2020
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ,,
  w tytule maila należy wpisać nr ref. 4/DV/s/2020
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

 

 

 

 

Dokumenty

zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) wzor oswiadczenie
ogloszenie_4.docx
ogloszenie_4.docx - (260,42 KB) ogloszenie
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) oswiadczenie wzor
zasady_4dv.pdf
zasady_4dv.pdf - (611,22 KB) zasady 4

Autor: Krzysztof Kuczek