specjalista / starszy specjalista (ds. prawnych) w DK nr ref. 16/DK/s-st.s /2019

Ogłoszenie nr ref. 16/DK/s-st.s /2019

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista / starszy specjalista (ds. prawnych) w Departamencie Księgowości i Rozliczeń

zatrudnienie na umowę o pracę w celu zastępstwa do 03.02.2020 r.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach opłat wobec, których NFOŚiGW jest wierzycielem.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.
 • Udzielanie konsultacji prawnych.
 • Opiniowanie projektów aktów normatywnych i uczestnictwo w pracach legislacyjnych dotyczących działalności NFOŚiGW.
 • Współpraca z Wydziałem Prawnym w zakresie właściwości działania komórki.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze (tytuł zawodowy magistra).
 • 5-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego, w tym 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych (dział III Ordynacji podatkowej), a także przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Bardzo dobra znajomość środowiska Microsoft Office.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących finansowania ochrony środowiska i działalności NFOŚiGW.
 • Znajomość przepisów dotyczących odpowiedzialności osób trzecich i ustanawiania zabezpieczeń zaległych należności.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków, referencje) lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań,
 • oświadczenie kandydata dotyczące bardzo dobrą znajomością środowiska Microsoft Office,
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji z obszaru finansowania ochrony środowiska, np. ukończone kursy lub szkolenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji z obszaru zabezpieczeń zaległych należności, np. ukończone kursy lub szkolenia.

 

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 16/DK/s-st.s /2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

 

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe; podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 24 czerwca 2019 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 16/DK/s-st.s /2019 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: , w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 16/DK/s-st.s /2019 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie kandydata_wzór
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Oświadczenie kandydata_załącznik nr 4_wzór
zasady_16dk.pdf
zasady_16dk.pdf - (515,59 KB) Zasady naboru

Autor: Joanna Kanabus

powrót
do góry