specjalista - wsparcie sekretariatu departamentu w Departamencie Funduszu Niskoemisyjnego nr ref. 18/AF/s./2019

specjalista - wsparcie sekretariatu departamentu

Ogłoszenie nr ref. 18/AF/s/2019

 

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista

- wsparcie sekretariatu departamentu

w Departamencie Funduszu Niskoemisyjnego

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

Prowadzenie sekretariatu departamentu, w tym: wsparcie organizacyjno-techniczne dyrektora departamentu w realizacji zadań, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, obsługa interesantów zewnętrznych (w tym udzielanie informacji telefonicznych i za pośrednictwem poczty elektronicznej), monitorowanie stanu realizacji spraw zleconych przez dyrektora, przygotowanie projektów dokumentów dotyczących zaangażowania i zadań pracowników,

Monitorowanie na bieżąco wytycznych zewnętrznych, procedur, instrukcji i aktów prawnych związanych z zakresem działania departamentu w celu zapewnienia zgodności wykonywanych zadań z obowiązującymi procedurami,

Organizacja oraz udział w spotkaniach związanych z powierzonymi zadaniami oraz sporządzanie notatek ze spotkań.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (licencjat),
 2. Doświadczenie zawodowe - minimum 3 lata w pracy administracyjno-biurowej,
 3. Znajomość: MS Office programów komputerowych usprawniających pracę w sekretariacie (np. program obsługujący korespondencję) oraz obsługi urządzeń biurowych, takich jak np. drukarka, skaner, kserokopiarka, faks, projektor, niszczarka do papieru,
 4. Znajomość zasad pracy w biurze,
 5. Umiejętności miękkie, tj.: rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, dobra organizacja pracy, dokładność, samodzielność.

 

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:

 1. Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy),
 2. Znajomość podstawowych zasad zarządzania projektami.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 2. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty  zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymaganą znajomość: MS Office programów komputerowych usprawniających pracę w sekretariacie (np. program obsługujący korespondencję) oraz obsługi urządzeń biurowych, takich jak np. drukarka, skaner, kserokopiarka, faks, projektor, niszczarka do papieru lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu,
 5. oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Dodatkowe dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy), np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu,
 2. kopie dokumentów potwierdzających znajomość zasad zarządzania projektami lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu.

 

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 18/AF/s./2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 18 lipca 2019 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 18/AF/s./2019 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: , w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 18/AF/s./2019 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Autor: Joanna Kanabus

powrót
do góry