Główny specjalista /Doradca w Departamencie Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej 22/DM/gł.s-d./2019

Ogłoszenie nr ref. 22/DM/gł.s-d./2019

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny specjalista /Doradca w Departamencie Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej

 

zatrudnienie na umowę o pracę

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 1. Koordynacja projektów ze środków krajowych i europejskich.
 2. Ocena wniosków o dofinansowanie
 3.  Prowadzenie negocjacji warunków umów o  dofinansowanie.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: wyższe (tytuł zawodowy magistra).
 2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracach administracyjno-biurowych.
 3. Znajomość Ustawy o ochronie przyrody oraz Prawo ochrony środowiska.
 4. Podstawowa wiedza nt. zasad finansowania ochrony przyrody ze środków krajowych oraz europejskich.
 5. Umiejętność skutecznej komunikacji, pracy pod presją czasu, negocjacji, analitycznego myślenia, zarządzania projektami.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska.
 2. Znajomość: j. angielski na poziomie B2.

Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty  zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar
  i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,  zakresy obowiązków, referencje) lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań,
 4. Oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie z zakresu ochrony przyrody,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2, (według poziomu biegłości językowej Rady Europy), np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu.

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 22/DM/gł.s-d./2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna
  m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane
  są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe; podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną
  lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone
  w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
  z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje
  od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów
  w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 15 września 2019 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 22/DM/gł.s-d./2019
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ,
  w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 22/DM/gł.s-d./2019
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

powrót
do góry