Pracownik gospodarczy – pracownik ochrony 28/AT/pg/2019

Ogłoszenie nr ref. 28/AT/pg/2019

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j:
. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późń. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

pracownik gospodarczy – pracownik ochrony

Departament Administracyjny

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 • Bezpośrednia i telefoniczna obsługa gości i beneficjentów.
 • Zapewnianie ochrony i bezpieczeństwa osób oraz mienia.
 • Sprawdzanie zgodności przepływu materiałów, urządzeń i innych składników majątkowych z przepustkami.
 • Monitorowanie osób, przebywających w budynkach Narodowego Funduszu w godzinach i poza godzinami pracy Biura, ewidencjonowanie wejścia/wyjścia osób
 • Monitorowanie systemów: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, systemu sygnalizacji ppoż., telewizji przemysłowej.
 • Współpraca z zewnętrznymi służbami i instytucjami w zakresie ochrony obiektów i bezpieczeństwa osób.
 • Dokonywanie obchodów patrolowych zgodnie z planem obchodów, sprawdzanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, w szczególności tych, które są zabezpieczane dodatkowo po zakończeniu pracy oraz terenu wokół obiektów Narodowego Funduszu.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: co najmniej wykształcenie średnie,
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w: pracach administracyjno-biurowych lub/i w bezpośrednie obsłudze klienta zewnętrznego i wewnętrznego,
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • Skuteczna komunikacja,
 • Umiejętność profesjonalnej obsługi klienta,
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Niekaralność

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • oświadczenie kandydata o niekaralności

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 28/AT/pg /2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów w celu realizacji naboru opublikowana jest w BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone
  w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
  z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów
  w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 30 października 2019 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 28/AT/pg/2019
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: , rekrutacja@nfosigw.gov.pl,
  w tytule maila należy wpisać nr ref. 28/AT/pg/2019
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) oświadczenie wzór
zasady_28.pdf
zasady_28.pdf - (557,77 KB) zasady
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) zalacznik nr 4 wzor oswiadczenie
ogloszenie_28.docx
ogloszenie_28.docx - (32,82 KB) ogłoszenie
powrót
do góry