Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Doradca nr ref. 24/DK/d/2020

Ogłoszenie nr ref. 24/DK/d/2020

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Doradca

w Departamencie Księgowości i Rozliczeń

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 1. Zbieranie materiału dowodowego i prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach opłat, wobec których NFOŚiGW jest wierzycielem i wykonuje zadania organu podatkowego.
 2. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w szczególności dotyczących ulg, nadpłat oraz odpowiedzialności osób trzecich.
 3. Przygotowywanie wniosków, zażaleń i skarg w postepowaniach egzekucyjnych.

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie geologiczne lub prawnicze.
 2. Doświadczenie zawodowe: 7 - letnie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,7 – letnie w prowadzeniu postepowań administracyjnych.
 3. Bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych.
 4. Bardzo dobra znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych (dział III Ordynacji podatkowej oraz przepisów ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji).
 5. Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej.
 6. Umiejętność analizy i syntezy informacji oraz pracy pod presją czasu.
 7. Dobra znajomość środowiska Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych dotyczących finansowania ochrony środowiska i działalności NFOŚiGW.
 2. Znajomość przepisów dotyczących odpowiedzialności osób trzecich i ustanawiania zabezpieczeń zaległych należności.
 3. Preferowane 10 – letnie doświadczenie w prowadzeniu postepowańadministracyjnych.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Dokumenty dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających preferowane 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu postepowań administracyjnych.

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 24/DK/d/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów
  w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru, zostają ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 13 października  2020 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 24/DK/d/2020
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, ,
  w tytule maila należy wpisać nr ref. 24/DK/d/2020
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

 

 

 

 

Dokumenty

zasady_24dk.pdf
zasady_24dk.pdf - (682,37 KB) Zasady przeprowadzenia naboru –nr ref. 24/DK/d/2020
ogloszenie.pdf
ogloszenie.pdf - (862,35 KB) Ogłoszenie nr ref. 24/DK/d/2020
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie wzór
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 WZÓR OŚWIADCZENIE kandydata
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw_19at.rtf
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw_19at.rtf - (67,85 KB) Klauzula informacyjna_nabory na wolne stanowiska pracy w NFOŚiGW 19AT

Autor: Krzysztof Kuczek