Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW nr ref. (RN/1/ZPZ/2020)

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

UL. KONSTRUKTORSKA 3A

02-673 WARSZAWA

Ogłoszenie nr ref. (RN/1/ZPZ/2020)
(Nabór kandydatów na stanowisko zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska -  t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

RADA NADZORCZA

NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ogłasza nabór na stanowisko:

zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

 

Do zadań zastępcy Prezesa Zarządu należą w szczególności:

 • nadzór nad planowaniem i monitorowaniem realizacji planów w zakresie dofinansowania przedsięwzięć środowiskowych;
 • nadzór nad realizacją przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW, finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
 • nadzór nad monitorowaniem i rozliczaniem efektów wynikających z realizowanych przedsięwzięć środowiskowych;
 • bieżąca współpraca z przedstawicielami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz z przedstawicielami administracji samorządowej w zakresie spraw nadzorowanych oraz spraw powierzonych;
 • nadzór nad gospodarką finansową NFOŚiGW pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości, jawności, a także nadzór nad zapewnieniem płynności finansowej;
 • nadzór nad planowaniem strategicznym i doraźnym;
 • nadzór nad sporządzaniem projektów rocznych planów finansowych, rocznych sprawozdań z działalności NFOŚiGW i rocznego sprawozdania finansowego oraz monitorowaniem realizacji planów finansowych;
 • wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zarząd NFOŚiGW.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Formalne:
  • kandydat posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
  • kandydat jest obywatelem polskim;
  • kandydat korzysta z pełni praw publicznych;
  • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • kandydat posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Merytoryczne
  • kandydat posiada kompetencje kierownicze;
  • kandydat posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • kandydat posiada doświadczenie zawodowe, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

W celu spełnienia wymagań merytorycznych kandydat powinien posiadać co najmniej następujące kompetencje i doświadczenie:

 • znajomość prawa w zakresie ochrony środowiska i finansów publicznych;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucji ochrony środowiska lub w sektorze finansowym lub sektorze finansów publicznych;
 • wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym funkcjonowania NFOŚiGW, Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, Umowy Partnerstwa, prawa z zakresu: pracy, finansowego oraz zamówień publicznych;
 • umiejętność myślenia operacyjnego, zdolność przekładania wizji organizacji na procesy, działania taktyczne i operacyjne oraz rezultaty;
 • bardzo dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne, w tym umiejętność tworzenia zespołów projektowych, wykonawczych, przekazywania informacji i wiedzy, motywowania kadry pracowniczej;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • umiejętnościnegocjacyjne;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność wystąpień publicznych;
 • znajomość języka angielskiego,  na poziomie co najmniej B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mailowy oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów wobec kandydatów),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
 • autoreferat potwierdzający wymagane doświadczenie zawodowe kandydata niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz kompetencje kierownicze (maksymalnie 4 strony znormalizowanego maszynopisu drukarskiego),
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy)lub podpisane przez kandydata oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).

Informacja o metodach i technikach naboru:

Nabór składa się z trzech etapów:

ETAP I - ocena dokumentów złożonych przez kandydatów pod kątem terminowości, kompletności oraz spełnienia pozostałych wymagań formalnych (zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia);

ETAP II - ocena kandydatów, którzy przeszli etap I, na podstawie złożonych autoreferatów, pod kątem doświadczenia zawodowego kandydata niezbędnego do wykonywania zadań na stanowisku zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz kompetencji kierowniczych (zgodnie
z formułą: spełnia/nie spełnia);

ETAP III -  rozmowa kwalifikacyjna - ocena kandydatów, którzy przeszli etap II, pod kątem wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, doświadczenia zawodowego kandydata, wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku zastępcy Prezesa Zarządu oraz kompetencji kierowniczych. W ramach etapu rozmowy kwalifikacyjnej wykorzystywana jest metoda wywiadu kompetencyjnego, behawioralnego oraz zadania praktyczne, zgodnie z opracowaną
i przyjętą przez Komisję przeprowadzającą nabór skalą ocen;

Inne informacje:

 • poprzez „wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości NFOŚiGW” rozumie się zakres tematyczny i informacje dostępne m.in. na stronie internetowej NFOŚiGW ();
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski;
 • dokumenty niekompletne lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia; kompletne dokumenty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: życiorys, list motywacyjny, autoreferat oraz wymagane oświadczenia;
 • wzór treści wymaganych oświadczeń oraz klauzuli informacyjnej (RODO) dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW;
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów
  w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu;
 • szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie naboru na stanowisko zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępnym na stronie internetowej:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym (RN/1/ZPZ/2020) w terminie do 10 (dziesiątego) dnia liczonego od dnia opublikowania* ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  w Kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do Kancelarii potwierdzona stemplem; Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30), pod adresem:

 

Zespół Zarządzania Personelem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

Osobą do kontaktów ze strony NFOŚiGW jest: Edyta Ӧzkan

Tel.: 724 700 858

e-mail: Edyta.Ozkan@nfosigw.gov.pl

*W przypadku, gdy dziesiąty dzień liczony od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP KPRM przypada w sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania dokumentów upływa w pierwszym dniu roboczym.

Dokumenty

ogloszenie_2020.docx
ogloszenie_2020.docx - (34,08 KB) Ogłoszenie
regulamin_naboru_2020.docx
regulamin_naboru_2020.docx - (29,22 KB) Regulamin naboru 2020
oswiadczenie_wzor_2020.docx
oswiadczenie_wzor_2020.docx - (15,79 KB) Oświadczenie wzór
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw.rtf
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw.rtf - (67,55 KB) klauzula informacyjna nabory na wolne stanowiska pracy w nfosigw

Autor: Krzysztof Kuczek