konserwator w Departamencie Administracyjnym nr ref. 15/AT/kon/2019

Ogłoszenie nr ref. 15/AT/kon/2019

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Konserwator
w Departamencie Administracyjnym

zatrudnienie na umowę o pracę

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełen etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 • Wykonywanie prac fizycznych na terenie NFOŚiGW.
 • Naprawa instalacji i urządzeń sanitarnych.
 • Obsługa i naprawa instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.
 • Drobne naprawy sprzętu biurowego.
 • Naprawa lub wymiana niesprawnego oświetlenia.
 • Usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Transport mebli.
 • Wspomaganie prac porządkowych na zewnątrz i wewnątrz  budynku.
 • Drobne prace remontowe i zapobiegawcze.

  

 

Wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy  doświadczenia zawodowego w technicznej obsłudze nieruchomości (w tym np. prace administracyjne, prace fizyczne, przygotowanie stanowisk pracy, kontakt z klientem wewnętrznym lub zewnętrznym, drobne naprawy sprzętu biurowego, gospodarstwa domowego i urządzeń infrastruktury technicznej budynku, montaż i demontaż mebli) lub na stanowisku konserwatora.
 • Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektro elektrycznej,  wytwarzające i zużywające energie elektryczną nie wyższym niż 1 kV. Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektroenergetycznej,  wytwarzające i zużywające energię elektryczną, o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
 • Bark przeciwskazań do pracy na wysokości.
 • Skrupulatność i dokładność w działaniu.
 • Praca pod presją czasu.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości,
  w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
   
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty  zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektro elektrycznej,  wytwarzające i zużywające energie elektryczną nie wyższym niż 1 kV, Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektroenergetycznej,  wytwarzające i zużywające energię elektryczną, o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
 • dokument potwierdzający brak przeciwskazań do wykonywania pracy na wysokości,
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 15/AT/kon/2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

 

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone
  w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
  z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów
  w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 10 lipca 2019 r. do godz. 15:30: do 17 lipca 2019 r. do godz. 15:30:

 

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 15/AT/kon/2019
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ,
  w tytule maila należy wpisać nr ref. 15/AT/kon/2019
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

 

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) oświadczenie kandydata_wzór
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) oświadczenie kandydata_złącznik nr 4_wzór
zasady_15at.pdf
zasady_15at.pdf - (423,46 KB) zasady naboru

Autor: Joanna Kanabus

powrót
do góry