inspektor/starszy inspektor w DW i DR nr ref. 32/DW-DR/i-st.i/2017

Ogłoszenie nr ref. 32/DW-DR/i-st.i/2017
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor/starszy inspektor
Departament Kontroli Rozliczeń
Departament Energii i Innowacji

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełen etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

Zadania wykonywane w Departamencie Kontroli Rozliczeń:
1. Prace administracyjno-biurowe (rejestracja dokumentów, przygotowywanie sprawozdań, opracowywanie prezentacji, itp.).
2. Współudział w weryfikacji formalnej, rachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach dofinansowania krajowego i zagranicznego.
3. Współudział w rozliczaniu efektów rzeczowych umów o dofinansowanie.

Zadania wykonywane w Departamencie Energii i Innowacji:
1. Prace administracyjno-biurowe (rejestracja dokumentów, przygotowywanie sprawozdań, opracowywanie prezentacji, itp.).

2. Współudział w weryfikacji formalnej, rachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w ramach dofinansowania krajowego i zagranicznego.
3. Współudział w rozliczaniu efektów rzeczowych umów o dofinansowanie.
4. Współudział w ocenie wniosków o dofinansowanie.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub budownictwa lub energetyki (tytuł zawodowy inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

2. Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska.
3. Znajomość programów finansujących ochronę środowiska ze środków zagranicznych.
4. Umiejętność analitycznego myślenia.
5. Dokładność i skrupulatność.
6. Samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej.
7. Umiejętność współpracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w pracy związanej z przygotowywaniem/realizacją/wdrażaniem/finansowaniem projektów ze środków unijnych.

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe (kopia dyplomu),
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dodatkowe dokumenty:
- kopie dokumentów doświadczenie zawodowe w pracy związanej z przygotowywaniem/ realizacją/ wdrażaniem/finansowaniem projektów ze środków unijnych (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań).

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 32/DW-DR/i-st.i/2017 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,

- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 12 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru, zostają archiwizowane zgodnie z obowiązującym w Narodowym Funduszu Rzeczowym wykazem akt i przechowywane przez okres 2 lat, po czym ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 12 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru, zostają archiwizowane zgodnie z obowiązującym w Narodowym Funduszu Rzeczowym wykazem akt i przechowywane przez okres 2 lat, po czym ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 18 września 2017 r. do godz. 15:30:

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 32/DW-DR/i-st.i/2017 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, w tytule maila należy wpisać nr ref. 32/DW-DR/i-st.i/2017 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie - wzór dla kandydata
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf - (110,28 KB) Zasady przeprowadzenia naboru

Autor: Anna Wituła

powrót
do góry