Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Inspektor/Starszy inspektor nr ref. 25/WI/i-st.i/2020

Ogłoszenie nr ref. 25/WI/i-st.i/2020

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn.zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Inspektor/Starszy inspektor
w Wydziale Innowacji

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 1. Procedowanie wniosków złożonych w koordynowanych przez Wydział programach, w tym weryfikacja merytoryczna.
 2. Prowadzenie korespondencji e-mail z potencjalnymi wnioskodawcami.
 3. Kontakt z wnioskodawcami w celu uzupełnienia wniosków.
 4. Pomoc przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją pozostałych zadań Wydziału.
 5. Sporządzanie raportów oraz pism na zlecenie kierującego komórką organizacyjną.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: średnie lub wyższe.

2. Doświadczenie zawodowe/staż pracy w pracy związanej z obsługą klienta, administracją:

 • na stanowisku inspektor – niewymagane; 
 • na stanowisku starszy inspektor – przy wykształceniu średnim - 3 lata doświadczenia zawodowego; przy wykształceniu wyższym - 1 rok doświadczenia zawodowego.

3. Podstawowa wiedza w zakresie innowacji oraz działalności NFOŚiGW.

4. Znajomość prawa polskiego i unijnego z zakresu innowacji w niskoemisyjnej gospodarce i efektywności energetycznej.

5. Podstawowa znajomość źródeł finansowania inwestycji ze środków krajowych i unijnych w programach priorytetowych.

6. Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office (szczególnie Word, Excel, PowerPoint).

7. Umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagania dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy)

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe (kopia dyplomu),  lub średnie (kopia świadectwa), 
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 25/WI/i-st.i/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji, dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 14 października 2020 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 25/WI/i-st.i/2020
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl,
  w tytule maila należy wpisać nr ref. 25/WI/i-st.i/2020
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Dokumenty

zasady_25wi.pdf
zasady_25wi.pdf - (699,24 KB) Zasady przeprowadzenia naboru –nr ref. 25/WI/i-st.i/2020
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) WZÓR - OŚWIADCZENIA KANDYDATA
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) OŚWIADCZENIE KANDYDATA
ogloszenie.pdf
ogloszenie.pdf - (332,28 KB) Ogłoszenie nr ref. 25/WI/i-st.i/2020

Autor: Krzysztof Kuczek