Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Inspektor/Starszy inspektor 9/DI/i-st.i/2020

Ogłoszenie nr ref. 9/DI/i-st.i/2020

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor/Starszy inspektor
w Departamencie Informatyki

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełen etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 1. Zapewnienie pomocy technicznej pracownikom Biura NFOŚiGWw zakresie obsługi urządzeń komputerowych i wykorzystania narzędzi informatycznych.
 2. Weryfikacja zainstalowanego na urządzeniach komputerowych oprogramowania pod kątem legalności na podstawie raportów z systemów SCCM i Helpdesk.
 3. Udział w pracach komisji przetargowych związanych z zakupami sprzętu komputerowegoi oprogramowania.
 4. Bieżące aktualizowanie i pogłębianie wiedzy związane ze zmianami wykorzystywanych technologii i systemów.
 5. Kompletowanie dokumentacji technicznej i konfiguracyjnej, związanej z wykonywanymi zadaniami .
 6. Ochrona danych i infrastruktury informatycznej, związanych z wykonywanymi zadaniami, przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem lub utratą.
 7. Bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami.
 8. Określenie potrzeb dotyczących rozwoju systemów związanych z wykonywanymi zadaniami.
 9. Administrowanie kontami użytkowników w ramach Active Directory.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe z zakresu informatyki
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2-letniedoświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • Znajomość:

- dobra znajomość aplikacji biurowych Microsoft Office
- znajomość aplikacji systemów operacyjnych klasy Linux, Windows, Android, iOS
- znajomość zagadnień i umiejętności konfiguracji w powyższych rodzinach systemów operacyjnych : sieć, wifi, druk sieciowy, podłączenie rzutnika/ sprzętu audio, itp.
- podstawowa wiedza o urządzeniach audio np. jak podłączyć głośniki, wzmacniacz, mikrofon
- umiejętność obsługi systemów klasy ITSM
- dobra znajomość sprzętu komputerowego (komputery PC, laptopy, smartfony, tablety, drukarki, itp.)
- umiejętność przygotowania video konferencji (Teams, Zoom, Skype, Webex)
- umiejętność obsługi sprzętu biurowego

 • Umiejętności:

- komunikatywność
- rzetelność
- otwartość
- dynamika w działaniu
- zaangażowanie w pracę
- sumienność w wykonywaniu zadań
- wysoka kultura osobista
- punktualność
- umiejętność organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości,
  w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 9/DI/i-st.i/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 1A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 1A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
  z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje
  od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 28 maja 2020 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 9/DI/i-st.i/2020
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl,
  w tytule maila należy wpisać nr ref. 9/DI/i-st.i/2020
  (decyduje data i godzina wpływu
  na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Dokumenty

ogloszenie_o_naborze_9di.pdf
ogloszenie_o_naborze_9di.pdf - (610,27 KB) Ogłoszenie o naborze
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw_9ds.rtf
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw_9ds.rtf - (67,51 KB) Klauzula informacyjna_nabory na wolne stanowiska pracy w NFOŚiGW
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie_wzór
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4_WZÓR_OŚWIADCZENIE kandydata
zasady_9di.pdf
zasady_9di.pdf - (633,17 KB) Zasady

Autor: Krzysztof Kuczek