Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

gł.specjalista/doradca w DS nr ref. 2/DS/gł.s-do/2021

Ogłoszenie nr ref. 2/DS/gł.s-do/2021
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)
NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
główny specjalista/doradca
w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Kontrola umów realizowanych lub wdrażanych przez Narodowy Fundusz, w tym finansowanych ze środków zagranicznych (w terenie).
2. Sporządzanie informacji pokontrolnych oraz formułowanie zaleceń pokontrolnych.
3. Współpraca z komórkami odpowiedzialnymi za monitorowanie realizacji zaleceń  pokontrolnych.
4. Opracowywanie i opiniowanie dokumentów w zakresie działalności NFOŚiGW.
5. Informowanie kontroli wewnętrznej o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko dyscyplinie   finansów publicznych, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa, ochrony środowiska lub energetyki (tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera)
2. Doświadczenie zawodowe:  co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania/realizacji/rozliczania projektów inwestycyjnych,  w tym co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe w  realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie: inżynierii środowiska, budownictwa, ochrony środowiska lub energetyki (projektowania
lub wykonawstwa lub nadzorowania lub eksploatacji lub rozliczania)
3. Znajomość prawa polskiego i unijnego z zakresu: budownictwa, energetyki, ochrony środowiska, zamówień publicznych
4. Znajomość podstawowych zasad finansowania projektów realizowanych ze środków krajowych i zagranicznych
5. Umiejętność współpracy w zespole
6. Umiejętność analitycznego myślenia
7. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Wymagania dodatkowe:
1. Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy)
2. Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w rozumieniu Prawa budowlanego
3. Czynne prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty  zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje i oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy),
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w rozumieniu Prawa budowlanego,
- kopia prawa jazdy kategorii B.

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 2/DS/gł.s-do/2021 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
- przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 10 lutego 2021 r. do godz. 15:30:

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 2/DS/gł.s-do/2021 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 2/DS/gł.s-do/2021 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

Dokumenty

zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf - (727,9 KB) Zasady przeprowadzenia naboru
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 do procedury
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie wzor dla kandydata

Autor: Anna Wituła