główny specjalista/doradca w ZD nr ref. 10/ZD/gł.s -do/2019

Ogłoszenie nr ref. 10/ZD/gł.s -do/2019

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

główny specjalista/doradca

w Zespole Doradców

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

1. Sporządzanie analiz, opinii, opracowań i planów dotyczących realizacji programów na potrzeby Zarządu NFOŚiGW.
2. Współudział w prowadzeniu spraw związanych z dofinansowaniem przedsięwzięć, płatności i zestawień poniesionych wydatków w ramach programów finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, również zagranicznych.
3. Opracowywanie planów oraz sprawozdań z ich wykonania zgodnie z obowiązującymi dokumentami programowymi, instrukcjami.
4. Udział w przygotowaniu nowej perspektywy finansowej UE po roku 2020.
5. Współpraca z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw)
w wypracowywaniu wspólnych obszarów i sposobów działania służących poprawie efektywności wykorzystania środków na przedsięwzięcia w ochronie środowiska.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe (posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego) i kursy zawodowe w dziedzinie ochrony środowiska, zarządzania lub nowych technologii lub planowania i analizy finansowej.
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6-letnie, w tym w obszarze zarządzania lub realizacji projektów.
3. Znajomość przepisów dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ustawy o finansach publicznych.
4. Znajomość programów finansujących ochronę środowiska ze środków krajowych i zagranicznych.
5. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).
6. Umiejętność współpracy w zespole.
7. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

1. Kwalifikacje w zawodzie z obszaru ochrony środowiska.
2. Doświadczenie zawodowe międzynarodowe w obszarze ochrony środowiska, nowychtechnologii, organizacji i zarządzania.
3. Studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, prawa restrukturyzacyjnego, windykacji należności.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy),
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zawodzie z obszaru ochrony środowiska,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe międzynarodowe w obszarze ochrony środowiska, nowych technologii, organizacji i zarządzania.

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 10/ZD/gł.s-do/2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 19 marca 2019 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 10/ZD/gł.s-do/2019
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl ,
  w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 10/ZD/gł.s-do/2019
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Dokumenty

zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 do procedury
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf - (580,81 KB) Zasady przeprowadzenia naboru
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie - wzór dla kandydata

Autor: Krzysztof Kuczek

powrót
do góry