Główny specjalista/Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć nr ref. 25/DS/gł.s-d./2019

Ogłoszenie nr ref. 25/DS/gł.s-d./2019

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny specjalista/Doradca

w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 • Kontrola umów realizowanych lub wdrażanych przezNarodowy Fundusz, w tym finansowanych ze środków zagranicznych (w terenie).
 • Sporządzanie informacji pokontrolnych oraz formułowanie zaleceń pokontrolnych.
 • Współpraca z komórkami odpowiedzialnymi za monitorowanie realizacji zaleceńpokontrolnych.
 • Opracowywanie i opiniowanie dokumentów w zakresie działalności NFOŚiGW.
 • Informowanie kontroli wewnętrznej o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko dyscypliniefinansów publicznych, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych

Wymagania niezbędne:

 • wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa, ochrony środowiska lub energetyki (tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera).
 • Doświadczenie zawodowe:  co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania/ realizacji/ rozliczania projektów inwestycyjnych,  w tym co najmniej  3- letnie doświadczenie zawodowe w  realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie: inżynierii środowiska, budownictwa, ochrony środowiska lub energetyki (projektowania lub wykonawstwa lub nadzorowania lub eksploatacji lub rozliczania).
 • Znajomość prawa polskiego i unijnego z zakresu: budownictwa, energetyki, ochrony środowiska, zamówień publicznych.
 • Znajomość podstawowych zasad finansowania projektów realizowanych ze środków krajowych i zagranicznych.
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wymagania dodatkowe:

 

 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłościjęzykowej Rady Europy).
 • Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w rozumieniu Prawa budowlanego.
 • 3. Czynne prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości,
  w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w rozumieniu Prawa budowlanego,
 • prawo jazdy kategorii B – do wglądu.

 

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 25/DS/gł.s-d./2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

 

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna
  m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 15 października  2019 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 25/DS/gł.s-d./2019
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ,
  w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 25/DS/gł.s-d./2019
  (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Dokumenty

zasady_25ds.pdf
zasady_25ds.pdf - (817,78 KB) zasady
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) zalacznik nr 4 wzor oswiadczenie
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) oświadczenie wzór
ogloszenie_25ds.docx
ogloszenie_25ds.docx - (33,19 KB) ogłoszenie

Autor: Krzysztof Kuczek

powrót
do góry