Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

główny specjalista w WD nr ref. 3/WD/gł.s/2021

Ogłoszenie nr ref. 3/WD/gł.s/2021
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)
NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
główny specjalista
w Wydziale Pomocy Publicznej

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Wykonywanie ocen planowanego dofinansowania pod kątem jego zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej - na wniosek osoby prowadzącej sprawę
2. Udział w opracowywaniu programów pomocy publicznej z zakresu ochrony środowiska
3. Prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
4. Realizacja zadań wynikających z wdrażania programów pomocy zagranicznej (w szczególności finansowych ze środków UE) oraz krajowych programów priorytetowych

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe w zakresie nauk społecznych
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w obszarze pomocy publicznej
3. Znajomość krajowych i unijnych przepisów o pomocy publicznej
4. Znajomość programów finansujących ochronę środowiska w ramach działalności NFOŚiGW (zarówno środki krajowe, jak i zagraniczne)
5. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy)
6. Umiejętność weryfikacji dofinasowania udzielanego ze środków publicznych w kontekście warunków dopuszczalności pomocy publicznej
7. Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
8. Umiejętność analitycznego myślenia
9. Umiejętność pracy w zespole
10. Umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagania dodatkowe:
1. Przeszkolenie w zakresie pomocy publicznej

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty  zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje i oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy), np. zaświadczenie, certyfikat, dyplom lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu,
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:
- kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie pomocy publicznej

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 3/WD/gł.s/2021 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 10 lutego 2021 r. do godz. 15:30:
- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 3/WD/gł.s/2021 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 3/WD/gł.s/2021 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

Dokumenty

 
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 do procedury
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie wzor dla kandydata
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf - (640,41 KB) Zasady przeprowadzenia naboru

Autor: Anna Wituła