główny specjalista w DJ nr ref. 12/DJ/gł.s/2018

Ogłoszenie nr ref. 12/DJ/gł.s/2018
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Fund uszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2017 r., poz. 519)

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
główny specjalista
w Wydziale Doradztwa Energetycznego
w Departamencie Współpracy Regionalnej

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełen etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Udział w opracowywaniu standardów dokumentów regulujących współpracę w Projekcie PDE pomiędzy NFOŚiGW i Partnerami.
2. Udział w opracowywaniu zasad postępowania NF przy tworzeniu wniosku o płatność i innych dokumentów o charakterze finansowym wymaganych w Projekcie PDE.

3.Doraźne wsparcie pracowników Partnerów w kwalifikowaniu wydatków w Projekcie PDE, poprzez informowanie o obowiązujących zasadach, wyjaśnianie wątpliwości, rozwiązywanie przypadków nietypowych.
4. Przyjmowanie oraz weryfikowanie informacji i dokumentów składanych przez Partnerów, niezbędnych do przygotowania wniosku o płatność.
5. Udział w przygotowaniu ewentualnych korekt wniosku o płatność, w zakresie dotyczącym Partnerów.
6. Obsługa SL 2014 w zakresie modułu zamówień publicznych.
7. Współpraca z Partnerami w zakresie kontroli zewnętrznych (pozyskiwanie i przekazanie niezbędnych  informacji/ dokumentów, monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych).

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk ekonomicznych (tytuł zawodowy magistra)
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi finansowej projektów, w tym w  rozliczaniu programów finansowanych ze środków europejskich
3. Znajomość: Ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ),  Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku od towarów i usług, Rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub  samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.
4. Umiejętność zarządzania projektami
5. Umiejętność analitycznego myślenia
6. Umiejętność współpracy w zespole
7. Dokładność i skrupulatność

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości,w której kandydat zamieszkuje, telefon k ontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 12/DJ/gł.s/2018 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,

- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określonew niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą  podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatóww terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 17 maja 2018 r. do godz. 15:30:

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 12/DJ/gł.s/2018 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: , w tytule maila należy wpisać nr ref. 12/DJ/gł.s/2018 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie - wzór dla kandydata
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 do procedury
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf - (109,86 KB) Zasady przeprowadzenia naboru

Autor: Anna Wituła

powrót
do góry