główny specjalista w Departamencie Informatyki nr ref. 14/DI/gł.s/2019

Ogłoszenie nr ref. 14/DI/gł.s/2019

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

główny specjalista
w Departamencie Informatyki

zatrudnienie na umowę o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełen etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 1. Tworzenie obrazów systemów informatycznych przy wykorzystaniu System Center Configuration Manager.
 2. Przygotowywanie specyfikacji wymagań dla systemów informatycznych NFOŚiGW.
 3. Przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia na postępowania przetargowe w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego.
 4. Wsparcie użytkowników w obsłudze SAP.
 5. Udział w pracach polegających na identyfikacji i opisaniu procesów biznesowych NFOŚiGW.
 6. Analiza systemowa procesów biznesowych NFOŚiGW pod kątem ich informatyzacji.
 7. Udział w planowaniu i prowadzeniu projektów wdrożeniowych systemów informatycznych w NFOŚiGW.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe informatyczne
 2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 lat  doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania środowiskiem IT w organizacji
 3. Znajomość na poziomie administratora operacyjnych systemów sieciowych z rodziny MS Windows, w tym zagadnień związanych z Active Directory
 4. Znajomość System Center Configuration Manager (SCCM)
 5. Znajomość systemu SAP w zakresie budowy i tworzenia raportów
 6. Umiejętność programowania w ABAP
 7. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, w tym terminologii z zakresu IT
 8. Umiejętność zarządzania projektami
 9. Umiejętność analitycznego myślenia
 10. Samodzielność i dobra organizacja własnej pracy
 11. Umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, w tym terminologii z zakresu IT  (według poziomu biegłości językowej Rady Europy), np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty  zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 14/DI/gł.s/2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 14/DI/gł.s/2019 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, w tytule maila należy wpisać nr ref. 14/DI/gł.s/2019 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Wzór oświadczenia
zasady_przeprowadzenia_naboru_di.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru_di.pdf - (536,97 KB) Zasady naboru
powrót
do góry