Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Główny specjalista 10/DI/gł.s/2020

Ogłoszenie nr ref. 10/DI/gł.s/2020

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny specjalista
w Departamencie Informatyki

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 1. Zarządzanie zespołami projektowymi.
 2. Wykonywanie prac administracyjnych, w tym: prowadzenie biura projektu.
 3. Udział w zarządzaniu dokumentacją projektową, w tym: zarządczą i produktową.
 4. Udział w zarządzaniu projektem, w tym: zasobami, harmonogramem, produktami, budżetem, ryzykiem, zmianą.
 5. Udział w realizacji umów z dostawcami, w tym: koordynowanie realizacji umów, komunikacja z dostawcą, administrowanie zewnętrznymi systemami.
 6. Udział w postępowaniach przetargowych jako członek lub przewodniczący komisji.
 7. Udział w pracach wdrożeniowych, w tym: testowanie, pomoc pracownikom.
 8. Udział w pracach analitycznych, w tym: analiza potrzeb, budowanie wymagań, projektowanie systemów, tworzenie i aktualizacja procedur i instrukcji.
 9. Udział w procesie zarzadzania ryzykiem, w tym: prowadzenie rejestru ryzyk, okresowe przeglądy i aktualizacja.
 10. Udział w procesie planowania, w tym; przygotowanie dokumentów koncepcyjnych, udział w tworzeniu i aktualizacji planu zakupów i wydatków inwestycyjnych.
 11. Udział w procesie dofinansowania, w tym: wprowadzanie i przetwarzanie danych w systemach informatycznych.
 12. Przygotowywanie, na podstawie danych z systemów informatycznych (standardowych lub nietypowych)materiałów informacyjnych (np. raportów, sprawozdań, itp.)
 13. Podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące aktualizowanie i pogłębianie wiedzy związanej z charakterem i zakresem wykonywanej pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki.
 2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6-letnie, w tym prowadzenie projektów IT i zarządzania zespołami projektowymi.
 3. Znajomości metod i narzędzi procesu zarządzania projektami, w tym metodyki PRINCE2
 4. Umiejętność  analitycznego i logicznego myślenia.
 5. Doświadczenie przy opracowywaniu strategii IT.
 6. Umiejętność zarzadzania czasem i priorytetami.
 7. Samodzielność i odpowiedzialność za prowadzone projekty.
 8. Wiedza w zakresie zarzadzania usługami IT i najlepszych praktyk w tym zakresie.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości,
  w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 10/DI/gł.s/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 1A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia
  do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone
  w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 1A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
  z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje
  od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów
  w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 11 czerwca 2020 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 10/DI/gł.s/2020
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ,rekrutacja@nfosigw.gov.pl,
  w tytule maila należy wpisać nr ref. 10/DI/gł.s/2020
  (decyduje data i godzina wpływu
  na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Autor: Krzysztof Kuczek