doradca w ZD nr ref. 29/ZD/do/2017

Ogłoszenie nr ref. 29/ZD/do/2017
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
doradca
w Zespole Doradców

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełen etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Kreowanie wizerunku NFOŚiGW poprzez przedstawianie na arenie międzynarodowej dokonań Funduszu w tym w ramach realizacji działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ).
2. Udział w pracach grup roboczych i komitetów Komisji europejskiej oraz w wydarzeniach organizowanych przez KE i inne organizacje międzynarodowe.
3. Przedkładanie Zarządowi propozycji rozwiązań wynikających z doświadczeń innych krajów UE i organizacji międzynarodowych, do wdrożenia/uwzględnienia w działalności NFOŚiGW.
4. Działania na rzecz zwiększania udziału NFOŚiGW w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 oraz aktywizacji innych polskich podmiotów w tym zakresie.
5. Współpraca z Jednostką Realizującą Projekt Doradztwa w zakresie organizacji działań edukacyjno-promocyjnych na rzecz zwiększania świadomości w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii (OZE) i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla sektora publicznego, mieszkaniowego, przedsiębiorców oraz społeczeństwa.
6.
Współpraca z instytucjami zagranicznymi, międzynarodowymi i unijnymi w zakresie wskazanych zadań oraz w ramach realizacji działań PO IiŚ 2014-2020.
7. Współdziałanie z innymi komórkami NFOŚiGW w zakresie dotyczącym współpracy międzynarodowej.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe z obszaru nauk technicznych (tytuł zawodowy magistra inżyniera).

2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej z zakresu ochrony środowiska lub/i energetyki.
3. Ukończone studia podyplomowe lub przeszkolenie z zakresu ochrony środowiska.
4. Znajomość prawa polskiego i unijnego z zakresu ochrony środowiska, energetyki, budownictwa, gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii.
5. Znajomość programów finansujących ochronę środowiska ze środków krajowych i zagranicznych.
6. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1.
7. Skuteczna komunikacja.
8. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganych studiów podyplomowych lub przeszkolenie z zakresu ochrony środowiska,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie co najmniej C1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy) lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 29/ZD/do/2017 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,

- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 12 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru, zostają archiwizowane zgodnie z obowiązującym w Narodowym Funduszu Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i przechowywane przez okres 2 lat, po czym ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Następnie wydrukowane aplikacje (w formie papierowej), po upływie 12 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru, zostają archiwizowane zgodnie z obowiązującym w Narodowym Funduszu Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i przechowywane przez okres 2 lat, po czym ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 10 sierpnia 2017 r. do godz. 15:30.

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 29/ZD/do/2017 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: , w tytule maila należy wpisać nr ref. 29/ZD/do/2017 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie - wzór dla kandydata
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf - (98,6 KB) Zasady przeprowadzenia naboru

Autor: Anna Wituła

powrót
do góry