Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

doradca w WS nr ref. 8/WS/do/2021

Ogłoszenie nr ref. 8/WS/do/2021
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
doradca
w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Opracowanie, wdrażanie i monitorowanie planów informacyjno-promocyjnych NFOŚiGW.
2. Prowadzenie działań medialnych oraz współpracy z mediami.
3. Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem jakości, aktualności i spójności serwisów internetowych NFOŚiGW.
4. Koordynacja udziału NFOŚiGW w targach, konferencjach, sympozjach, seminariach krajowych i zagranicznych, spotkaniach oficjalnych i innych imprezach, w celu promocji działalności NFOŚiGW.
5. Przygotowanie i realizacja planów działań PT POIiŚ 2014-2020 i 2021-2027.
6. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie działania Wydziału.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk humanistycznych (wymagany tytuł zawodowy magistra lub równorzędny)
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego w obszarze budowania strategii komunikacji firm i marek oraz zarządzania projektami w sektorze publicznym
3. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie komunikacji społecznej lub PR
4. Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
5. Znajomość programów finansujących ochronę środowiska w ramach działalności NFOŚiGW (zarówno środki krajowe, jak i zagraniczne)
6. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (według biegłości językowej Rady Europy)
7. Znajomość narzędzi i metodologii public relations lub/i media relations oraz umiejętność łączenia ich z innymi obszarami komunikacji marketingowej
8. Skuteczna komunikacja pisemna w zakresie pisania tekstów PR-owych/informacji prasowych
9. Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
10. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
11. Umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym dziennikarzami
12. Umiejętność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganych studiów podyplomowych (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty  zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje i oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy), np. świadectwo,. Certyfikat, zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu,
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 8/WS/do/2021 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia
do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 16 marca 2021 r. do godz. 15:30:

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 8/WS/do/2021 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl,  w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 8/WS/do/2021 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie - wzór dla kandydata
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 do procedury naboru
zasady_przeprowadzenia_naboru_.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru_.pdf - (630,13 KB) Zasady przeprowadzenia naboru

Autor: Anna Wituła