Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

doradca w FZ nr ref. 4/FZ/do/2021

Ogłoszenie nr ref. 4/FZ/do/2021
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
doradca
w Wydziale Sprawiedliwej Transformacji
Departamentu Funduszy Zewnętrznych
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Kontakty z podmiotami zewnętrznymi, w tym administracją krajową oraz organizacjami i podmiotami międzynarodowymi, w zakresie właściwym dla Departamentu.
2. Proponowanie rozwiązań wynikających z doświadczeń innych państw członkowskich UE i organizacji międzynarodowych do uwzględnienia w działalności NFOŚiGW.
3. Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem oferty programowej NFOŚiGW i jej zgodności z Dyrektywą 2003/87/WE (Dyrektywą ETS) m.in.: z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej.
4. Koordynacja działań w zakresie wypracowania stanowiska, uzgodnień, rekomendacji w ramach bieżącej współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Komisją Europejską lub innymi partnerami międzynarodowymi, w tym z państwami członkowskimi UE, do których kierowane jest wsparcie, w ramach wydatkowania środków powołanego Dyrektywą (2018/410) Funduszu Modernizacyjnego i Funduszu Transformacji Energetyki.
5. Udział w pracach analitycznych dotyczących sektora energetycznego w Polsce oraz Unii Europejskiej – podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania.
6. Koordynowanie przygotowania, wdrażania oraz monitorowania realizacji programów finansowanych ze środków Funduszu Modernizacyjnego i Funduszu Transformacji Energetyki.
7. Przygotowywanie analiz prawnych w zakresie właściwym dla Departamentu oraz opiniowanie projektów aktów prawnych właściwych dla Departamentu.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub ochrony środowiska lub energii (wymagane posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego)
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy międzynarodowej oraz w zakresie koordynacji prac wewnątrz i międzyinstytucjonalnych z obszaru klimatu lub energii.
3. Doświadczenie w tworzeniu/opiniowaniu wewnętrznych regulacji i aktów prawnych.
4. Doświadczenie w prowadzeniu kontaktów z podmiotami zewnętrznymi oraz w zakresie wystąpień publicznych.
5. Znajomość zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji.
6. Znajomość zasad funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce oraz Unii Europejskiej.
7. Znajomość krajowych i unijnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych z zakresu finansowania ochrony środowiska.
8. Znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony środowiska w Polsce i na poziomie unijnym.
9. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).
10. Umiejętność analitycznego myślenia.
11. Komunikatywność.
12. Umiejętność współpracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość drugiego języka roboczego UE na poziomie przynajmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty  zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje i oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość drugiego języka roboczego UE na poziomie przynajmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy), np. dyplom, zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie kandydata o spełniani tego wymogu

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 4/FZ/do/2021 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 18 lutego 2021 r. do godz. 15:30:

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 4/FZ/do/2021 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl,  w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 4/FZ/do/2021 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie-wzór dla kandydata
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 do procedury
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf - (643,08 KB) Zasady przeprowadzenia naboru

Autor: Anna Wituła