Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

doradca w DD nr ref. 6/DD/do/2021

Ogłoszenie nr ref. 6/DD/do/2021
(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:
doradca
w Departamencie Budownictwa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Ocena merytoryczna/techniczna wniosków o dofinansowanie.
2. Opracowywanie i wdrażanie nowych programów priorytetowych.
3. Ocena merytoryczna/techniczna wniosków o płatność.
4. Udział w kontrolach terenowych realizowanych projektów.
5. Monitoring efektów ekologicznych programów realizowanych w Departamencie Budownictwa.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe techniczne lub wyższe z zakresu nauk prawnych lub zarządzania (wymagany tytuł zawodowy magistra lub równorzędny)
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania projektami lub tworzenia i realizacji budżetów lub planów finansowych, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach zarządzających/dysponujących środkami pomocowymi
3. Znajomość przepisów prawa polskiego i unijnego z zakresu ochrony środowiska
4. Znajomość programów finansujących ochronę środowiska ze środków krajowych
5. Znajomość procedur kontrolnych rozliczania przedsięwzięć  finansowanych ze środków pomocowych
6. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy)
7. Umiejętność: pracy w zespole
8. Umiejętność analitycznego myślenia
9. Samodzielność, w tym umiejętność organizacji pracy własnej

Wymagania dodatkowe:
1. Ukończone studia podyplomowe: z zakresu ochrony środowiska lub zarządzania lub efektywności energetycznej

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty  zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje i oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy), np. świadectwo, certyfikat, zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu,
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:
- kopie dokumentów potwierdzających ukończone studia podyplomowe: z zakresu ochrony środowiska lub zarządzania lub efektywności energetycznej (kopia dyplomu)

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 6/DD/do/2021 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia
do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 16 marca 2021 r. do godz. 15:30:

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 6/DD/do/2021 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl,  w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 6/DD/do/2021 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie - wzór dla kandydata
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 do procedury naboru
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf
zasady_przeprowadzenia_naboru.pdf - (624,89 KB) Zasady przeprowadzania naboru

Autor: Anna Wituła