Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Główny specjalista/Doradca w Departamencie Informatyki 8/DI/gł.s-d/2020

Ogłoszenie nr ref. 8/DI/gł.s-d/2020

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska -  t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

 

NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
I  GOSPODARKI  WODNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny specjalista/Doradca
w Departamencie Informatyki

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:

 1. Udział w przygotowaniu i realizacji projektów z zakresu tworzenia i modernizacji systemów informatycznych wspierających funkcjonowanie Biura NFOŚiGW.
 2. Analiza wymagań funkcjonalnych i technicznych stawianych systemom informatycznym, opracowywanie specyfikacji i koncepcji ich budowy oraz koncepcji realizacji wymagań informacyjnych zgłaszanych przez użytkowników systemów.
 3. Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą informatyczną eksploatowaną w NFOŚiGW.
 4. Zapewnienie ciągłości działania infrastruktury informatycznej związanej z wykonywanymi działaniami.
 5. Administrowanie kontami użytkowników w ramach Active Directory.
 6. Opracowywanie dokumentacji określającej zasady zarządzania systemami informatycznymi oraz zasady korzystania z zasobów informatycznych NFOŚiGW.
 7. Analiza zgłaszanych potrzeb informacyjnych Zarządu i innych komórek organizacyjnych Biura Funduszu oraz proponowanie rozwiązań zaspokajających te potrzeby.
 8. Udział we wdrażaniu systemów wykonywanych przez jednostkizewnętrzne, opiniowanie dokumentacji dotyczącej tych systemów, w tym systemów do obsługi dofinansowania POIiŚ 2014-2020.
 9. Udział w tworzeniu i aktualizacji procedur oraz instrukcji związanych z działalnością Wydziału.
 10. Tworzenie i aktualizacja dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej oraz instrukcji użytkowania związanych z wykonywanymi zadaniami.
 11. Wspieranie komórek organizacyjnych Biura Funduszu w pracach wdrożeniowych realizowanych na potrzeby tych komórek.
 12. Udział w pracach komisji przetargowych związanych z zakupami sprzętu komputerowegoi oprogramowania.
 13. Pomoc pracownikom Biura Funduszu w użytkowaniu wdrożonych systemów.

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe.
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • Znajomość:

- zagadnień odnośnie budowy infrastruktury IT, sieci LAN, WAN systemów operacyjnych (Windows, GNU/Linux)
- bezpieczeństwa informatycznego
- zagadnień wirtualizacji i chmury

 • Umiejętności:

- praca w zespole
- komunikatywność
- samodzielność
- logiczne myślenie
- priorytetyzowanie zadań
- podejmowanie trafnych decyzji pod presją czasu
- solidność
- terminowość
- radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
- gotowość do ciągłej nauki

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość języka angielskiego umożliwiającą czytanie dokumentacji technicznej.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości,
  w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 • oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,do której prowadzony jest nabór,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.

Informacja o technikach i metodach naboru:

Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 8/DI/gł.s-d/2020 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 1A.

Inne informacje:

 • dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
 • dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
 • kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
 • oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone
  w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 1A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdegoz nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
 • dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
 • aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
 • aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie
do 27 maja 2020 r. do godz. 15:30:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 8/DI/gł.s-d/2020
  w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac

w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ,rekrutacja@nfosigw.gov.pl
  w tytule maila należy wpisać nr ref. 8/DI/gł.s-d/2020
  (decyduje data i godzina wpływu
  na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

 

Oferta pracy ważna jest w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

 

Dokumenty

ogloszenie_o_naborze_8di.pdf
ogloszenie_o_naborze_8di.pdf - (610,72 KB) Ogłoszenie o naborze_8DI
oswiadczenie_wzor.docx
oswiadczenie_wzor.docx - (15,56 KB) Oświadczenie_wzór
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx
zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenie_kandydata.docx - (12,89 KB) Załącznik nr 4 WZÓR OŚWIADCZENIE kandydata
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw_9ds.rtf
klauzula_informacyjna_nabory_na_wolne_stanowiska_pracy_w_nfosigw_9ds.rtf - (68,13 KB) Klauzula informacyjna nabory na wolne stanowiska pracy w NFOŚiGW
zasady_8di.pdf
zasady_8di.pdf - (632,31 KB) Zasady

Autor: Krzysztof Kuczek