Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Praktyki i staże

Praktyki studenckie i staże dla bezrobotnych

Praktyki oraz staże w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) organizowane są w siedzibie przy ul. Konstruktorskiej 3A oraz w biurach przy ul. Postępu 18B, ul. Wołoskiej 7 oraz ul. Domaniewskiej 50A, w ciągu całego roku kalendarzowego.

Za koordynację praktyk i staży organizowanych w NFOŚiGW odpowiedzialny jest Wydział Kadr i Płac (WP).

Praktyki

Praktyki studenckie przeznaczone są dla studentów szkół wyższych, którzy zgłoszą się na praktykę oraz uzyskają zgodę swojej uczelni.

Wymagania dotyczące kwalifikacji oraz poziomu wykształcenia niezbędnych do podjęcia praktyki określa NFOŚiGW. Są one uzależnione od aktualnych potrzeb komórki organizacyjnej przyjmującej studenta na praktykę.

Praktyki w NFOŚiGW mogą trwać nie dłużej niż 3 miesiące i zwyczajowo rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 8:00. Czas pracy praktykanta nie może przekraczać 8 godzin w ciągu doby i 40 godzin tygodniowo.

Praktyki organizowane w NFOŚiGW są nieodpłatne. NFOŚiGW nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania, zakwaterowania praktykanta oraz innych kosztów związanych z odbywaniem praktyki.

Zgłoszenie na praktykę składane jest w Wydziale Kadr i Płac na co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Zgłoszenie na praktykę powinno zawierać:

1)            wypełniony formularz aplikacyjny

2)            oświadczenie kandydata o byciu studentem/absolwentem.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: praktyki@nfosigw.gov.pl bądź w formie papierowej na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wydział Kadr i Płac
Ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Kwalifikacji kandydata na praktykę dokonuje kierujący komórką organizacyjną, do której kandydat aplikował. Kandydaturę zatwierdza Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.

Zatwierdzony kandydat informowany jest o terminie praktyki przez Wydział Kadr i Płac, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia praktyki.

Po zakończeniu odbywania praktyki NFOŚiGW wystawia praktykantowi zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Staże

Staż w NFOŚiGW odbywa się w oparciu o umowę zawartą pomiędzy NFOŚiGW a starostą danego powiatu. Obowiązki stron regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

Jeśli w NFOŚiGW spełnione są warunki ubiegania się o zorganizowanie stażu, które określa dany Powiatowy Urząd Pracy (PUP), to NFOŚiGW występuje do starosty z wnioskiem o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.

Z inicjatywą zorganizowania stażu w NFOŚiGW występuje Wydział Kadr i Płac, z reguły na wniosek kierujących samodzielnymi komórkami organizacyjnymi.

NFOŚiGW nie organizuje stażu w przypadku przeprowadzenia w okresie ostatnich sześciu miesięcy zwolnień pracowników z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Załączniki:

Formularz aplikacyjny