Marek Ryszka - Zastępca Prezesa Zarządu

Marek Ryszka jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył również Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i Zarządzanie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Studiował ponadto zarządzanie ryzykiem na Akademii Finansów w Warszawie. Odbył liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu zarządzania projektami i wdrażania funduszy unijnych.

Funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objął 26 lutego 2019 r. Jednocześnie od tego samego dnia do 30 sierpnia 2019 r. był pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Poprzednio zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W latach 2015-2018 pełnił także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wcześniej pracował w Urzędzie m.st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska dla dzielnicy Ursus oraz głównego specjalisty w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji dla dzielnicy Włochy. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Kształtowania Postaw Ekologicznych. Był również ekspertem środowiskowym w Ministerstwie Gospodarki oraz w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej, przeprowadzającym oceny wniosków o dofinansowanie i rozpatrującym protesty w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Pracował ponadto jako Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku.

Jednocześnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest ekspertem środowiskowym w Ministerstwie Energii oraz w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Przeprowadza oceny projektów w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE i 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Priorytetu I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Priorytetu VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

powrót
do góry