Kazimierz Kujda - Prezes Zarządu

Kazimierz Kujda jest doktorem nauk technicznych, inżynierem elektrykiem, ekonomistą, specjalistą w dziedzinie zarządzania. Od października 2015 roku zasiada w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie, zwłaszcza w sferze ekologii. Poprzednio już dwukrotnie pracował w Zarządzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym cztery lata na stanowisku Prezesa Zarządu.

Ukończył wyższe studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie.
W 1986 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a w roku 1996 uzyskał z wyróżnieniem dyplom MBA w Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Bliskie związki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął w 1998 roku. Pełnił w NFOŚiGW najpierw funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu (1998-2000), a następnie Prezesa Zarządu (2000-2002) oraz eksperta (2002-2004). Ponownie Prezesem Zarządu NFOŚiGW był w latach 2006-2008, wcześniej zaś Zastępcą Prezesa (2005-2006). Dodatkowe doświadczenie w dziedzinie ekologii oraz w związanych z nią kwestiach finansowych, budżetowych i inwestycyjnych nabył w latach 1998-2001 i 2006 jako członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Jest menedżerem wyspecjalizowanym w zarządzaniu strategicznym oraz długoterminowym planowaniu (finansowym i marketingowym), z bogatym doświadczeniem zwłaszcza we wdrażaniu projektów proekologicznych i wykorzystywaniu funduszy z Unii Europejskiej. Jego wcześniejsze kierownicze działania w sferze ochrony środowiska dotyczyły w szczególności procedur przetargowych, negocjowania i podpisywania kontraktów, nadzoru prawnego i finansowego nad inwestycjami.

W latach 2008-2015 był Prezesem Zarządu spółki Srebrna, którą kierował także w latach 1995-1998. Jako specjalista od zarządzania pełnił również funkcję Rektora Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (2004-2005) oraz Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży (2004-2007). Wchodził ponadto w skład Zarządu Fundacji Prasowej Solidarności oraz Zarządu spółki Słowo Niezależne.

W początkach kariery zawodowej pracował jako kierownik wydziału oraz główny specjalista w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, a we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego był głównym specjalistą odpowiedzialnym za planowanie strategiczne.

Obecne stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni (po raz trzeci) od 18 grudnia 2015 roku.

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bezpośrednio nadzoruje pracę: Departamentu Planowania i Sprawozdawczości, Departamentu Organizacyjnego, Departamentu Ochrony Wód, Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Departamentu Księgowości i Rozliczeń - Główny Księgowy, Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej, Departamentu ds. Programu LIFE i Projektu Doradztwa Energetycznego, Wydziału Prawnego, Wydziału – Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Zespołu Zarządzania Personelem, Zespołu Legislacji i Zespołu Doradców.

 

 

powrót
do góry