Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Majątek

Działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ukierunkowana jest na finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych państwa. Narodowy Fundusz prowadzi gospodarkę finansową w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Pomoc finansowa Narodowego Funduszu udzielana jest przede wszystkim na zadania o znaczeniu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, a także na niektóre zadania lokalne, istotne z punktu widzenia potrzeb ochrony środowiska. Wykaz przedsięwzięć, na realizację których można otrzymać pomoc finansową z Narodowego Funduszu znajduje się na „Liście programów priorytetowych NFOŚiGW przewidzianych do dofinansowania”.

Przychody Narodowego Funduszu stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska, kary pieniężne za naruszenie wymagań jego ochrony, opłaty eksploatacyjne i koncesyjne, opłaty produktowe oraz pozostałe przychody osiągane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (m.in. opłaty za przyznanie uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji). Ponadto Narodowy Fundusz uzyskuje przychody z operacji finansowych (odsetki, dywidendy).


Rzeczywisty strumień środków pieniężnych dostępnych na finansowanie ochrony środowiska oprócz wymienionych powyżej przychodów uzupełniany jest wpływami pochodzącymi ze zwrotów rat pożyczek i kredytów udzielonych w latach poprzednich.

Uzyskane wpływy przeznaczane są na finansowanie ochrony środowiska i pokrycie kosztów funkcjonowania Narodowego Funduszu.

Narodowy Fundusz finansuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w formie bezzwrotnej i zwrotnej (pożyczki, inwestycje kapitałowe).

 

Do bezzwrotnych form pomocy finansowej należą dotacje i umorzenia pożyczek. Narodowy Fundusz stosuje również dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki zgodnie z warunkami określonymi w umowach zawieranych pomiędzy nimi a Narodowym Funduszem.
Finansowanie zwrotne odbywa się w ramach finansowania pożyczkowego oraz poprzez inwestycje kapitałowe. Finansowanie pożyczkowe obejmuje pożyczki udzielane przez Narodowy Fundusz, kredyty udzielane przez banki ze środków Narodowego Funduszu, kredyty konsorcjalne oraz pożyczki płatnicze udzielane w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej.

 

Finansowanie kapitałowe odbywa się poprzez tworzenie spółek, zakup akcji lub udziałów w spółkach, których statutowym przedmiotem działalności jest ochrona środowiska i gospodarka wodna.

Szczegółowe warunki udzielania zwrotnej i bezzwrotnej pomocy określane są w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Autor: Administrator strony BIP